KRS 0000127075
Copy Copied to clipboard
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996

Terms and conditions of the JiM subaccount service

Terms and conditions of the JiM subaccount service

§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania serwisu Subkont Fundacji JiM, funkcjonującego pod adresem: https://jim.org/subkonta/logowanie (dalej: Serwis) oraz zasady świadczenia i korzystania z Usług tego Serwisu (dalej: Regulamin). Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Fundacji JiM, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.
 1. Serwis SUBKONTAJiMprzeznaczony jest dla osób w spektrum neuroróżnorodności (autyzm, ADHD, dysleksja i inne stany), osób marginalizowanych, osób niepełnosprawnych oraz ich rodziców/opiekunów. Nie określa się maksymalnego wieku osób uprawnionych do rejestracji w niniejszym Serwisie. Beneficjentem Subkonta JiM, może być każda osoba bez względu na wiek czy rodzaj diagnozy.
 2. W celu uzyskania refundacji należy złożyć wniosek w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu SUBKONTA JiMpo zalogowaniu się do serwisu w zakładce ZŁÓŻ WNIOSEK. Wnioski dostarczane w innej formie nie będą rozpatrywane.
 3. Warunkiem korzystania z Usług jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja.
 4. The name of the Website, its concept, graphic design, logo, graphic elements, trademarks, software and database are subject to legal protection.

§2
Definicje

 1. Fundacja  – Fundacja JiM z siedzibą w Łodzi (kod pocztowy: 93-279), przy ul. Tatrzańskiej 105, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000127075, NIP: 728-24-55-613 REGON: 473070238. Fundacja ta jest fundacją w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (U. z 2018, poz. 1491 z późn. zm.) oraz ma status organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 688 z późn. zm.). Fundacja jest właścicielem Serwisu i usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 123 z późn. zm.). Fundacja posiada elektroniczny adres kontaktowy. W celu skontaktowania się z Fundacją, należy wysłać e-mail pod adres: subkonta@jim.org   lub zadzwonić na numer 789-288-996 wewnętrzny 4
 2. Użytkownik– każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Serwisu, tworząc w serwisie Profil Użytkownika dotyczący Beneficjenta. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, jeżeli uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego.
  Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za działania czy skutki działań osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli działały bez zgody ich przedstawiciela ustawowego.
 3. Użytkownik subkonta jest jedyną osobą, która jest upoważniona do pozyskiwania informacji dostępnych po zalogowaniu do Serwisu
 4. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o zmianie w zakresie zdolności do czynności prawnych Beneficjenta (z powodu ukończenia 18 roku życia i/lub wydania przez sąd prawomocnego orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu).
 5. W momencie otrzymania informacji, do czasu wyjaśnienia- subkonto zostaje zablokowane. Po ustaleniu okoliczności (poprzez weryfikację wieku lub prawomocności postanowienia sądu) oraz kontakcie ze strony Beneficjenta- Beneficjent zostanie ustanowiony Użytkownikiem.
 6. Pozostałe zmiany podmiotowe dot. Użytkowników Subkont, które nie mogą zostać uzasadnione dokumentami urzędowymi, wymagają porozumienia w formie dokumentu opatrzonego własnoręcznym podpisem między aktualnym i przyszłym Użytkownikiem.
 7. Beneficjent – osoba, dla której zostało założone Subkonto, w którym zostaną zamieszczone informacje o potrzebach finansowych, w związku z leczeniem, rehabilitacją i innym wsparciem przewidzianym w katalogu kosztów refundowanych.
 8. Przekazujący – osoba, która dobrowolnie przeznacza środki pieniężne na cele opisane w Profilach innych Użytkowników.
 9. Materiały – wszelkie dane i treści zamieszczone w Serwisie przez Fundację.
 10. Treści Użytkownika – wszelkie dane i treści zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników, a w szczególności zdjęcia, grafiki, wpisy, komentarze, pliki audio i wideo czy inne pliki o różnego rodzaju formacie danych, w formach dopuszczalnych ze względu na postanowienia Regulaminu.
 11. Dane Osobowe – zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego, dostępnego pod adresem: https://jim.org/subkontainformacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Fundację w celu prawidłowego świadczenia usług określonych w Regulaminie, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu oraz w innych celach wskazanych w odpowiedniej, odrębnej zgodzie udzielonej przez Użytkownika.
 12. Profil Użytkownika– wydzielona przestrzeń w ramach Serwisu, udostępniona Użytkownikowi, w której może on zamieszczać treści dotyczące Beneficjenta, z którymi mogą się zapoznać się inne osoby.
 13. Login  – adres e-mail przypisany do Subkonta w Serwisie.
 14. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Fundacją z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.
 15. Usługi– wszelkie świadczenia Fundacji na rzecz Użytkowników wykonywane w ramach Umowy.
 16. Rozliczenie – księgowe wyodrębnienie z rachunku bankowego Fundacji środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Beneficjenta, przypisanych zgodnie z celem szczegółowym wpłaty tych środków, wskazanym przez Przekazującego.
 17. Środki Pieniężne- rozrachunkowe jednostki pieniężne krajowe i zagraniczne, tak w gotówce, jak i na rachunkach bankowych lub w formie lokaty pieniężnej.
 18. Serwis Subkont– aplikacja webowa umożliwiająca zalogowanie się do Profilu Użytkownika i złożenie wniosku o refundacje lub zapłatę.
 19. Subkonto – narzędzie pozwalające zgromadzić środki finansowe przeznaczone dla konkretnej osoby, prowadzone przez Fundację JiM w ramach ogólnego konta bankowego.
 20. Regulamin – niniejszy dokument regulujący w szczególności zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu, prawa i obowiązki Użytkowników, prawa i obowiązki Fundacji oraz wszelkie załączniki do niniejszego dokumentu, wymienione w jego treści i stanowiące jego integralną część.
 21. Aplikacja- program umożliwiający składanie wniosków za pomocą urządzeń mobilnych z systemem Android i iOS.

§3
Warunki techniczne korzystania z Serwisu

 1. In order for Users to properly use the services available on the Website, including successful registration and logging in, it is necessary, together:
 1. Internet connection,
 2. Possession of devices that allow the use of Internet resources (desktop computer, laptop or mobile device),
 3. Use of a web browser that allows hypertext documents to be displayed on the device's screen, linked on the Internet via a networked web service, and that supports the PHP programming language and, in addition, accepts cookies. Recommended browsers include Mozilla FireFox, Google Chrome,
 4. For Users registering, having an active electronic mail (email) account, to which an activation link will be sent. Upon acceptance, the profile will be activated. Once the sub-account is activated by the Administrator, the User will receive an email notification.
 5. For users, using only mobile devices, we recommend using the JiM Foundation Application.
 1. The use of malicious software and other computer codes, files or programs (in particular, process automation scripts and applications) by Users is prohibited within the Service.

§4
Zasady korzystania z Serwisu

All data and information and Personal Data provided by the User - subject to the provisions of § 9 of the Regulations - are public information, which may be made public within the Service. In particular, they may be available to people using the Internet and may be indexed by search engines, of which the User is aware and to which the User agrees by accepting the Regulations.

 1. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu lub narazić go na utratę dobrego imienia. W przypadku stwierdzenia przez Fundację, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, Fundacja może niezwłocznie zablokować lub usunąć Profil takiego Użytkownika, bez uprzedniego wzywania go do zaprzestania tych naruszeń. Usunięcie Profilu Użytkownika w ww. trybie jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy przez Fundację w trybie natychmiastowym.
 2. By using the Service, the User undertakes, in particular, to:
 3. Powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu, polegających w szczególności na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Profili innych Użytkowników oraz od korzystania z Usług w sposób niezgodny z Regulaminem,
 4. Respect copyright and related rights, as well as the rights arising from the registration of inventions, patents, trademarks, utility and industrial designs of the Foundation, Users and other entities,
 5. Powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby dobra osobiste innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu,
 6. Niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Serwisu, Użytkowników i innych podmiotów, w szczególności poprzez zamieszczanie treści upokarzających, poniżających, pomawiających, jak również poprzez wykorzystywanie nieprawdziwych lub poufnych informacji. Użytkownik zobowiązuje się do informowania o wszelkich zmianach danych Beneficjenta lub Użytkownika Subkonta. W celu aktualizacji lub zmiany danych Użytkownik Subkonta, wysyła maila z adresu mailowego, przypisanego do Subkonta, na adres mailowy:  subkonta@jim.org
 7. Użytkownik Serwisu może zrezygnować z korzystania z Usług Serwisu i usunąć założony Profil Użytkownika, poprzez wysłanie z adresu mailowego podanego przy rejestracji wiadomości z wnioskiem o usunięcie Profilu Użytkownika na adres mailowy: subkonta@jim.org. Takie działanie będzie równoznaczne z wypowiedzeniem przez Użytkownika Umowy w trybie natychmiastowym.
 8. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o zmianie w zakresie zdolności do czynności prawnych Beneficjenta (z powodu ukończenia 18 roku życia i/lub wydania przez sąd prawomocnego postanowienia wpływającego na prawa i obowiązki Beneficjenta/Użytkownika w zakresie korzystania z Serwisu).
 9. W momencie otrzymania informacji, do czasu wyjaśnienia- subkonto zostaje zablokowane.
 10. Po ustaleniu okoliczności (poprzez weryfikację wieku lub prawomocności postanowienia sądu) oraz kontakcie ze strony Beneficjenta- Beneficjent zostanie ustanowiony Użytkownikiem.
 11. Pozostałe zmiany podmiotowe dot. Użytkowników Subkont, które nie mogą zostać uzasadnione dokumentami urzędowymi, wymagają porozumienia między aktualnym i przyszłym Użytkownikiem.
 12. W przypadku przedłożenia orzeczenia sądu, z którego będzie wynikało, że Użytkownik (np. rodzic) ma ograniczoną władzę w zakresie dysponowania środkami pieniężnymi Beneficjenta, ze względu na pozbawienie, ograniczenie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej, Fundacja może podjąć decyzję o zablokowaniu konta i przekazania możliwości dysponowania tymi środkami rodzicowi lub opiekunowi, który władzy nie ma ograniczonej (np. poprzez przeniesienie tych środków na subkonto założone przez niego).
 13. Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich oraz swojego dziecka lub dziecka, którego jest opiekunem prawnym oraz na wykorzystanie wizerunku tego dziecka poprzez wysłanie z adresu mailowego podanego przy rejestracji na adres mailowy: subkonta@jim.org informacji o wycofaniu zgody na przetwarzania danych osobowych.

Wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z Usług Serwisu i spowoduje usunięcie Profilu Użytkownika przez Fundację. Takie działanie będzie równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy przez Użytkownika w trybie natychmiastowym.

 1. The data provided at the registration of the sub-account, i.e. name data, sub-account number, e-mail address, phone number, can be changed only by the Administrator (JiM Foundation). User, can edit the description on the profile and add, delete photos and document.
 2. Fundacja zastrzega sobie prawo do niezaakceptowania bądź usuwania wpisów, bądź całych Profili Użytkowników, w przypadku uzasadnionych podejrzeń, co do zasadności obecności w Serwisie oraz naruszania zasad współżycia społecznego, bez uprzedniego wezwania do zaprzestania tych naruszeń. Usunięcie Profilu Użytkownika w ww. trybie jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy przez Fundację w trybie natychmiastowym.
 3. Materiały udostępnione Użytkownikowi są własnością Fundacji i mogą być wykorzystywane przez Użytkownika wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego w rozumieniu art. 23 i 23(1) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r.,poz. 1191 z późn. zm.). Fundacja nie udziela zgody na modyfikowanie, udostępnianie i rozpowszechnianie materiałów bez uprzedniej pisemnej zgody Fundacji. Jakiekolwiek korzystanie z Materiałów niestanowiące dozwolonego użytku osobistego, o którym mowa wyżej, jest zabronione i stanowi naruszenie majątkowych praw autorskich.
 4. Against anyone who infringes the property copyrights in the Materials posted on the Site, the Foundation or any other entity to which they are entitled shall be entitled to assert their claims.
 5. Regardless of the liability for infringement of property copyrights, the User shall bear full civil law liability for any infringement of personal copyrights of the creators of the Materials.
 6. Użytkownik oświadcza, że jest świadom, iż z tytułu naruszenia majątkowych praw autorskich może ponosić odpowiedzialność karną w zakresie i na zasadach określonych w art. 115-123 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz z tytułu naruszenia praw wynalazczych, na podstawie i zasadach określonych w art. 303-310 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej ( U. z 2017 poz. 776 z późn. zm.).

§5
Rodzaje  świadczeń dostarczanych przez Fundację

 1. The Foundation allows Users under the terms of these Regulations:
  1. Dostęp do Materiałów umieszczonych w Serwisie
  2. Posting of User Submissions to the Service,
  3. Zbieranie Środków Pieniężnych w postaci kwoty 1,5 % podatku dochodowego oraz darowizn od osób fizycznych, osób prawnych i innych podmiotów, na leczenie, terapię i rehabilitację Beneficjentów, pod warunkiem, że działania podlegające finansowaniu są tożsame z celami statutowymi Fundacji, i mieszczą się w ramach działalności pożytku publicznego.
  4. Gromadzenie Środków Pieniężnych na rzecz Beneficjentów na rachunku bankowym Fundacji i wypłata Beneficjentom, przedstawicielom ustawowym lub opiekunom prawnym Beneficjentów oraz zapłaty bezpośredniej na konto wystawcy faktury/rachunku środków finansowych na zasadach określonych w § 6 Regulaminu.
 2. The Foundation reserves the right to make Users' access to selected benefits conditional on prior registration with the Service.

§6
Gromadzenie i wydatkowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym Fundacji

 1. Serwis pozwala jego Użytkownikom na pozyskiwanie Środków Pieniężnych z przeznaczeniem zgodnym z celami statutowymi Fundacji. Środki te pochodzą z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanego przez właściwy Urząd Skarbowy ze wskazaniem celu szczegółowego zamieszczonego w formularzu PIT Przekazującego oraz z darowizn.
 2. Funds paid by the Transferors and accumulated by the Foundation from the date of activation of the User Profile until the last day of the term of the Agreement, (with the day of accumulation being the day of crediting the Foundation's bank account) shall be transferred to the Beneficiaries in the form of refinancing the costs incurred to the Beneficiaries' legal representatives or legal guardians.
 3. Information on the status of accumulated Funds is available only to the User, only after logging in to the JiM Subaccount service in the funds balance tab.
 4. The Beneficiary or his/her legal representative or guardian may not accumulate the Funds, obtained through the Service and through the tools made available in the Service, in private bank accounts, but only in the Foundation's bank account set aside for this purpose. Monies accumulated in the Foundation's bank account (with the designation of the Beneficiary), the balance of which is shown in the Subaccount, remain the property of the Foundation.
 5. The accumulation of Monies in the Foundation's bank account in favor of the Beneficiary may be carried out through:
 6. Wpłaty kwot 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych, które Fundacja przyjmuje i wydatkuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)Na podstawie informacji otrzymywanej z Urzędu Skarbowego o celu szczegółowym przeznaczenia 1,5% podatku przez Przekazującego, Fundacja rozksięgowuje i dokonuje Rozliczenia pozyskanych Środków Pieniężnych na wskazane cele szczegółowe.
 7. Donations from individuals, legal entities and others.
 8. W przypadku zgłoszenia przez Beneficjenta lub Użytkownika niezgodności kwot wpływów pochodzących z darowizn lub z 1,5% podatku dochodowego – przeprowadza wewnętrzne postępowanie wyjaśniające i informuje o jego wyniku.
 9. Fundacja zobowiązuje się poinformowania za pośrednictwem wiadomości mailowej o zaksięgowaniu wpływów tytułu 1,5% podatku dochodowego. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji.
 10. Środki Pieniężne zgromadzone za pośrednictwem Serwisu mogą być przeznaczone na cele zgodne z celami statutowymi Fundacji, na edukację, leczenie, terapię i rehabilitację Beneficjentów. Szczegółowy wykaz kosztów refundowanych znajduje się w Katalogu Kosztów Refundowanych, dostępnym na stronie internetowej www.jim.org w zakładce “Dla Ciebie” >> “Subkonta”>> “Dokumenty”.
 11. Wszelkie wątpliwości dotyczące wpłat pieniężnych rozstrzygane są na podstawie informacji dotyczącej sumy uzyskanej z tytułu 1.5% podatku dochodowego przekazywanej Fundacji raz do roku przez właściwy dla niej Urząd Skarbowy. Ze względu na Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Fundacja nie udostępnia danych dot. Darczyńców.
 12. Monies collected through the Service will be paid only if the costs submitted for reimbursement or coverage do not raise questions of fairness and advisability.
 13. Ze środków zgromadzonych na subkoncie, można skorzystać wyłącznie poprzez złożenie wniosku o zapłatę lub refundację.
 14. Do wniosku o zapłatę należy dołączyć fakturę lub faktury do opłacenia o łącznej kwocie nie mniejszej niż 1.000 zł.
  Do wniosku o refundację, należy dołączyć fakturę lub faktury opłacone, o łącznej kwocie nie mniejszej niż 150 zł. W przypadku, jeżeli na subkoncie znajduje się kwota niższa niż na wniosku, zapłacona lub zrefundowana zostanie kwota do wysokości środków zgromadzonych na subkoncie.
 15. Wypłata Środków Pieniężnych następuje po weryfikacji i akceptacji zasadności dokonanego wydatku na podstawie Katalogu Kosztów Refundowanych. W katalogu są opisane wszystkie refundowane wydatki z wyszczególnieniem tych, które wymagają zaleceń lekarza lub terapeuty. Do otrzymania zwrotu uprawnia posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub dokumentu potwierdzającego diagnozę.
  Jeden z tych dokumentów należy dołączyć do swojego profilu w Serwisie Subkonta JiM.
  Wypłata następuje przelewem na rachunek bankowy Beneficjenta lub jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, w postaci refundacji (całkowitej lub częściowej) opłaconej przez niego faktury VAT/rachunku imiennego, a wystawionej na dane Beneficjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 16. W wyszczególnionych w katalogu kosztów refundowanych wypadkach, możliwa jest refundacja na podstawie umowy sprzedaży (…).
 17. Warunkiem uzyskania refundacji jest zgodność wydatku z Katalogiem Kosztów Refundowanych, a w przypadku wydatków wymagających zalecenia (na jego zakup) od lekarza lub terapeuty, niezbędne jest dołączenie takich dokumentów wystawionych przez uprawnioną osobę jako dokumenty dodatkowe do wniosku.
 18. Beneficjent może złożyć wniosek o refundację drogą elektroniczną, jeżeli poniósł już wydatek i opłacił fakturę/rachunek imienny.
 19. W przypadku planowanych wydatków na kwotę przekraczającą 1000 zł użytkownik może złożyć elektroniczny wniosek o zapłatę. Zapłata, po akceptacji wniosku, trafi bezpośrednio na konto wystawcy faktury/rachunku.
 20. Środków nie można przelać na inny rachunek bankowy, np. do innej fundacji. W przypadku decyzji Użytkownika o zamknięciu subkonta pozostałe środki, mogą zostać przekazane na inne Subkonto w Fundacji JiM. Po zamknięciu subkonta, pozostałe na nim środki przechodzą na cele statutowe Fundacji JiM.
 21. Scans (PDF) or photos (JPG) of the following documents must be attached to the electronic application for reimbursement/payment:

Finance described in Section 10:

 1. invoices,
 2. correction invoices,
 3. bills,
 4. accounting notes,
 5. umowy sprzedaży.
 6. Dodatkowych:
 7. transfer confirmations,
 8. recommendations from the attending physician or specialist,
 9. Official translations or certificates for invoices and documents in foreign languages,
 10. prescription or e-prescription printout,

Dokumenty finansowe przedkładane jako podstawa do refundacji lub zwrotu poniesionych kosztów są honorowane w okresie 2 lat od daty ich wystawienia.

Dokumenty dodatkowe (zalecenia i recepty) muszą być ważne w dniu dokonywania zakupu.

 1. Dołączone dokumenty (skany/zdjęcia), o których mowa w pkt. 17 muszą być widoczne i czytelne, stanowić plik w formacie PDF/JPG o maksymalnym rozmiarze 10 MB.  Dołączony dokument powinien być kompletny, zawierać wszystkie strony i załączniki. Jeżeli na fakturze jest zawarta informacja o fakturze zaliczkowej, czy fakturze korygującej, wszystkie te dokumenty powinny być dołączone do wniosku. Faktury zagraniczne wymagają tłumaczenia oraz poświadczenia podpisem przez osobę składającą wniosek (nie jest wymagane tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego).
 1. Faktury dotyczące zabiegów wykonanych za granicą wymagają potwierdzenia zasadności zabiegu przez lekarza prowadzącego.
 2. Fundacja zastrzega sobie prawo do odrzucenia elektronicznego wniosku o refundację lub zapłatę w przypadku, gdy:
 3. 13 nie zostanie spełniony;
 4. na Subkoncie Użytkownika brak jest Środków Pieniężnych;
 5. Użytkownik przedstawił do refundacji fakturę lub rachunek, który już został zrefundowany przez Fundację JiM.
 6. Wydatek nie jest zgodny z Katalogiem kosztów refundowanych.
  1. The person submitting the application electronically simultaneously declares that the documents submitted with the application have not been/will not be reimbursed at the same time by any entity other than the JiM Foundation.
  2. Wnioski elektroniczne o refundację lub zapłatę będą rozpatrywane w ciągu 7 dni roboczych. Przelew zostanie zrealizowany w ciągu 14 dni roboczych od daty zaakceptowania wniosku. Wniosek na kwotę powyżej 5000 zł oraz wniosek dotyczący wydatków spoza katalogu kosztów refundowanych będzie rozpatrywany w wydłużonym terminie do 14 dni roboczych.
 7. W przypadku okresów o nasilonym przypływie wniosków, Fundacja zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu ich rozpatrywania do 14 dni roboczych.
 8. W przypadku stwierdzenia błędów we wniosku elektronicznym zostanie on zwrócony do korekty z podaniem powodu. Po jego skorygowaniu, zostanie on powtórnie rozpatrzony we wskazanych powyżej terminach. Wnioski są rozpatrywane według kolejności złożenia.
 9. W przypadku stwierdzenia błędów we wniosku elektronicznym zostanie on zwrócony do korekty z podaniem powodu. Po jego skorygowaniu, zostanie on powtórnie rozpatrzony we wskazanych powyżej terminach. Wnioski są rozpatrywane według kolejności złożenia.
 10. Środki Pieniężne w ramach refundacji/zapłaty będą wypłacane na rzecz Beneficjenta w pierwszej kolejności z środków zgromadzonych z darowizn, a następnie z środków zgromadzonych z 1,5% z najkrótszym terminem ważności.
 11. W przypadku wątpliwości związanych ze zgodnością wydatku objętego wnioskiem o refundację/zapłatę z celami statutowymi stanowiącymi działalność pożytku publicznego, Fundacja zastrzega sobie prawo do zażądania dokumentów dodatkowych lub/i oryginałów faktury/rachunku i dokumentacji uzasadniającej celowość wydatku, a w przypadku stwierdzenia braku podstaw do ich uwzględnienia- do odrzucenia wniosku.
 12. Fundacja zastrzega sobie możliwość odwołania, zawieszenia lub przerwania gromadzenia środków pieniężnych na rzecz danego Beneficjenta w każdym czasie w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika.
 13. Środki zgromadzone z 1,5% można wykorzystać przez okres 48 miesięcy od daty ich wpływu na Subkonto. Informacja o terminie ważności środków jest dostępna po zalogowaniu na subkonto w zakładce „STAN ŚRODKÓW”.
 14. W przypadku niewykorzystania Środków Pieniężnych zgromadzonych za pośrednictwem Serwisu w poprzednim roku kalendarzowym, przez okres 48 miesięcy od przekazania informacji o ich wysokości, zgodnie z procedurą przewidzianą w ust. 4 niniejszego paragrafu bądź w przypadku wystąpienia braków formalnych w dokumentach wskazanych w ust. 17 niniejszego paragrafu, środki te mogą być wykorzystane przez Fundację na inne cele statutowe Fundacji.

§7
Dostęp do materiałów umieszczonych w Serwisie – rejestracja Użytkowników

 1. Serwis przeznaczony jest dla zarejestrowanych Użytkowników.
 2. Dostęp do zakładki “Nasze dzieci” na stronie internetowej Fundacji JiM jest otwarty dla wszystkich. Pozostałe funkcjonalności Serwisu dostępne są wyłącznie dla Użytkowników.
 3. The User can set up a Profile on his/her own behalf or for the Beneficiary.
 4. The user undertakes to provide truthful Personal Data in the registration form:
  1. email address,
  2. Name,
  3. residence
   • locality,
   • zip code,
   • Street,
   • house number,
   • apartment number,
  4. numer telefonu
  5. Name of the Beneficiary for the benefit of whom the Funds will be collected
  6. rodzaj choroby lub niepełnosprawności lub inna potrzeba wsparcia ww. Beneficjenta, (Dane wskazane w pkt 6 mogą zostać ukryte dla osób przeglądających zakładkę “Nasze dzieci” )
  7. year of birth of the above Beneficiary
 5. Dokonując rejestracji w Serwisie Użytkownik oświadcza, że:
  1. He has read the Regulations and accepts all their provisions,
  2. Voluntarily joined the Services of the Site,
  3. Dane Osobowe zawarte w profilu nie naruszają praw osób trzecich.
  4. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji danych we wskazany przez pracownika Fundacji sposób.
  5. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość Danych Osobowych i Treści Użytkownika.
  6. Wyraża zgodę na przetwarzanie ww. Danych Osobowych przez Fundację w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie Serwisu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu.
  7. He has been informed that he can withdraw his consent to the processing of his data at any time and that his withdrawal of consent does not affect the lawfulness of the processing carried out on the basis of consent before its withdrawal.
  8. Permits the use of his or her image placed on the Site for the purpose of the Foundation's provision of Services and functionality of the Site, and also states that the third parties whose image the User has placed on the Site have granted such permission,
  9. He/she is aware of his/her responsibility for posting materials, data or Personal Data and images of third parties on the Service without proper authorization,
  10. Agrees to receive at the e-mail address indicated in the settings of the User's Profile messages from the Foundation and information about difficulties, changes or technical interruptions in the operation of the Service,
  11. He undertakes to use the Service in accordance with the Terms and Conditions and its purpose, as detailed in the Terms and Conditions.
 6. After registration and confirmation of account activation by the administrator, he has access to all functionalities of the Service provided at the time of registration and those created thereafter.

§8
Treści Użytkownika

 1. Fundacja umożliwia Użytkownikom umieszczanie w swoim Profilu treści- Treści Użytkownika.
 2. Zabronione jest zamieszczanie w Serwisie treści niezgodnych z prawem, w szczególności wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, a także treści o charakterze pornograficznym, pochwalającym faszyzm, nazizm, komunizm, propagującym przemoc, obrażającym uczucia religijne, naruszającym prawa innych osób, itp. Fundacja zastrzega sobie prawo do swobodnej oceny czy zamieszczane Treści Użytkownika nie naruszają w/w zakazów.
 3. Fundacja zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Treści Użytkownika w całości lub w części w przypadku stwierdzenia wystąpienia przesłanek wymienionych w §9 pkt. 2 Regulaminu bądź w przypadku uzyskania urzędowego zawiadomienia o ich bezprawnym charakterze, bez uprzedniego wzywania go do zaprzestania tych naruszeń. Usunięcie Profilu Użytkownika w ww. trybie jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy przez Fundację w trybie natychmiastowym.
 4. In the event that User Content may be protected by virtue of the property rights of copyright within the meaning of the Act on Copyright and Related Rights of February 4, 1994, or by virtue of inventions, industrial designs and trademarks within the meaning of the Act on Industrial Property Rights of June 30, 2000, vested in the User, the posting of such materials by the User on the Service and allowing access to them by other Users and the Foundation does not constitute an infringement of the aforementioned rights, and the User, by posting them, consents to the posting of such materials on the Service under the rules set forth in the Regulations.

§9
Dane osobowe

 1. By registering on the Website, the User accepts the Regulations and agrees to the processing of Personal Data by the Foundation, in accordance with the terms of the Regulations and for the purposes specified therein.
 2. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych oraz praw przysługujących w tym zakresie Użytkownikowi oraz Beneficjentowi zostały zawarte w klauzuli informacyjnej dostępnej pod adresem: https://jim.org/dokumenty/
  Zapoznanie się z informacją na temat przetwarzania danych osobowych i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rejestracji jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta w Serwisie.
 3. The Administrator of the Personal Data is the Foundation, which processes the personal data of Users and Beneficiaries in accordance with the provisions of the law, ie:
 1. on the basis of Article 6(1)(a) RODO and Article 9(2)(a) RODO (consent to process sensitive data), i.e. the separately expressed voluntary consent given during the registration process on the JiM SUBKONTA Service.
 2. on the basis of Article 6(1)(b) and (f) RODO, i.e. on the basis of the Administrator's legitimate interest in providing the necessary settlements in connection with the concluded agreement;
 3. on the basis of Article 6 (1) (c) RODO, if necessary to fulfill a legal obligation of the controller;
 4. Based on the Act of July 18, 2002 on the provision of electronic services (Journal of Laws of 2020, item 344).
 1. The Foundation processes Users' Personal Data only to the extent necessary for the establishment, formation of the content of the Agreement, its amendment or termination, and proper implementation of the Services provided through the Website.
 2. The User has the right to inspect the processed Personal Data at any time, as well as the right to correct it and request its deletion or amendment.
 3. The User is obliged to update the Personal Data provided in the course of using the Service immediately after any change in such data occurs.
 4. If the Foundation has doubts about the truthfulness or timeliness of the Personal Data provided by the User, the Foundation (Administrator) may:
  1. Call on the User to immediately remove false Personal Data or update it,
  2. Block the User from accessing selected Services of the Website,
  3. Block the User Profile until the matter is resolved,
  4. Irretrievably delete the User Profile.
  5. In the cases indicated in points 2-4, the Foundation may carry out the aforementioned actions without first requesting the User to stop the aforementioned violations. Removal of the User's Profile in the aforementioned manner is equivalent to termination of the Agreement by the Foundation with immediate effect.
  6. W ramach Serwisu Dane Osobowe Użytkownika podane przez Użytkownika nie są widoczne dla pozostałych Użytkowników, z wyłączeniem informacji, o których Użytkownik zadecyduje, że mają być widoczne dla innych Użytkowników. Fundacja nie odpowiada za ewentualne udostępnienie Danych Osobowych Użytkownika podmiotom trzecim w przypadku, kiedy Użytkownik sam podał je do wiadomości innym Użytkownikom publikując je jako Treści ogólnodostępne.
  7. The Foundation may share Users' Personal Data only with entities authorized under applicable laws.

§10
Zablokowanie lub usunięcie konta Użytkownika

 1. Poza sytuacjami wskazanymi w § 4 ust. 3 i 7, § 8 ust.2- 3 i § 9 ust. 7 pkt 1-4, Fundacja ma prawo do zablokowania lub usunięcia Profilu Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników, sprzeczne z dobrymi obyczajami, ideą Serwisu i jego celem lub w inny sposób wpływające negatywnie na wizerunek lub renomę Serwisu.
 2. Fundacja ma również prawo do zablokowania do czasu wyjaśnienia sprawy potencjalnych naruszeń lub usunięcia Profilu Użytkownika w razie utrzymującego się naruszenia postanowień Regulaminu.
 3. Usunięcie Profilu Użytkownika z przyczyn wskazanych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy przez Fundację bez zachowania okresu wypowiedzenia. Usunięcie Profilu Użytkownika na podstawach wskazanych powyżej, może zostać poprzedzone wezwaniem Użytkownika przez Fundację do zaniechania naruszeń i wyznaczeniu mu odpowiedniego terminu, Fundacja może zablokować czasowo lub na stałe dostęp w trybie natychmiastowym w przypadku stwierdzenia, iż zamieszczane treści są niedopuszczalne. O fakcie wypowiedzenia umowy w niniejszym trybie Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości email wysłanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w Serwisie.
 4. The User acknowledges and agrees that deletion of the Profile is tantamount for this User to the irretrievable loss of all data collected under this Profile.
 5. The Foundation archives data collected on the Site in the event that it becomes aware of a User's use of the Site Services in violation of these Terms of Service or applicable laws. The archiving of data is intended solely for the purpose of enforcing the User's compliance with the Terms of Service.
 6. The User has the right to request the Foundation to delete the User Profile and the Foundation is obliged to delete the User Profile immediately upon such request.
 7. The request to delete the User Profile has the same effects as in § 4.5 of the Terms and Conditions, and the Agreement is terminated upon delivery to the Foundation of the request referred to above.
 8. The Foundation shall delete the Profile immediately after delivery of the statement referred to above.
 9. W przypadku śmierci Beneficjenta, niewykorzystane środki zgromadzone w ramach prowadzonego Subkonta JiM, Użytkownik może:
 10. Zrefundować na podstawie zgromadzonych faktur wystawionych przed śmiercią Beneficjenta.
  Przekazać na inne subkonto prowadzone w Fundacji JiM. W razie braku działań Użytkownika, pozostałe środki zostaną przekazane na cele statutowe Fundacji JiM.
 11. W przypadkach nieuregulowanych, Fundacja zastrzega sobie prawo do indywidualnego rozstrzygnięcia sprawy.

§11
Koszty administrowania i obsługi serwisu

 1. Założenie Subkonta w serwisie nie wiąże się z opłatami.
 2. There are no fixed fees for using the JiM Subaccount service. Use of the service, submission of applications and billing is free.
 3. Koszty administrowania i obsługi serwisu zostaną pobrane każdorazowo od wpływów na subkonto:
  – w wysokości 4% od środków wpływających na Subkonto z tytułu darowizn,
  – w wysokości 8% od środków wpływających na subkonto z 1,5% od podatku. Dotyczy to wszystkich wpływów, z wyłączeniem wpływów przeniesionych na Subkonto z subkonta prowadzonego przez inną organizację pozarządową.
 4. Receipts including costs are visible in the Subaccount Service under the "Receipts" tab.
 5. Koszty administracyjne dotyczą ww. środków.
 6. When there are no receipts in the Sub-Account, the costs are not taken from the current funds in the Sub-Account.

§12
Odpowiedzialność

 1. The Foundation is not responsible for any disturbances in the proper functioning of the Service, as well as for the loss of User data resulting from force majeure, third parties and also as a result of the Foundation's actions aimed at improving the functionality of the Service. The Foundation undertakes, as far as possible, to inform the Users of the Service in advance of disruptions in its functioning, in particular of maintenance breaks.
 2. The Foundation is not responsible for the actions of third parties involving the use of Materials or Materials of Users placed on the Service, which are contrary to generally applicable laws or the Terms of Service.
 3. In addition, the Foundation is not liable to Users or third parties for:
  1. Treści zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie,
  2. Any damage to Users caused by incorrect recording or reading of data downloaded by Users,
  3. How User Profiles will be used by Users,
  4. Content and other contents of messages sent by Users,
  5. Damage caused by the shutdown or failure of the ICT system, power grid failure,
  6. Inability to log in to the Service caused, in particular, by the quality of the connection, failure of the ICT system or power grid, incorrect configuration of the User's software,
 4. The Foundation may allow Users to access, through the Service, services provided by third parties. In such case, the Foundation shall not be liable in any way for the acts or omissions of such third parties.
 5. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie nie stanowią oficjalnych stanowisk Fundacji JiM.
 6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem informacji lub nieprawdziwych Danych Osobowych, ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych innych podmiotów.
 7. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności tytułem zobowiązań, jakie Beneficjent lub Użytkownicy działający na jego rzecz przyjęli na w zamian za otrzymane środki pieniężne.

§13
Reklamacje

 1. Each User of the Service has the right to file a complaint on matters related to the functioning of the Service, as well as the performance of services by the Foundation.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną poprzez zakładkę: Uwagi i spostrzeżenia, znajdującą się na stronie internetowej org* Dopuszczalne jest także złożenie reklamacji w formie papierowej oraz telefonicznie za pośrednictwem TeleJiM.
 3. The Foundation will consider the complaint within 14 working days of receipt.
 4. Fundacja zastrzega sobie prawo do wydłużenia powyższego terminu w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymagać będzie wiadomości specjalnych lub napotka inne przeszkody niezależne od Fundacji. Fundacja ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień. Czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
 5. The response to the complaint will be sent to the User at the address provided by the User in the complaint (including e-mail address).
 6. By submitting a complaint via e-mail, the User agrees that the Foundation may also send a response to the complaint in this form. However, the User may expressly stipulate in the body of the complaint sent by e-mail that he or she expects the Foundation to respond in writing.
 7. Fundacja zastrzega sobie prawo nieudzielenia odpowiedzi na reklamację w razie jej oczywistej bezzasadności, np. ponownego wniesienia reklamacji opartej na tym samym zarzucie, co wcześniejsza, nieuwzględniona przez Fundację reklamacja danego Użytkownika. Reklamacje wynikające z niezastosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu, pozostaną bez odpowiedzi.
 8. Fundacja nie rozpatruje reklamacji, których przedmiotem jest odpowiedzialność Beneficjentów lub Użytkowników działających na ich rzecz powstała w związku z niewywiązaniem się ze zobowiązań, jakie przyjęli oni na siebie w stosunku do innych Użytkowników w zamian za otrzymane Środki Pieniężne.

§14
Zmiany Regulaminu

 1. The Foundation reserves the right to unilaterally make changes to the Regulations.
 2. Any changes to the Terms and Conditions will be made visible on the Site as of the effective date of the changes (notification will be made by sending a message to Users inside the Site or to the User's email inbox provided during registration or by providing relevant information when logging into the Site).
 3. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie i wiążą Użytkownika od dnia wskazanego przez Fundację, jako dzień wejścia w życie zmian Regulaminu, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika o zmianach.
 4. If the User does not raise objections to the changes in the Regulations in writing (by electronic or traditional means) within 7 days from the publication of the Regulations referred to above, the User shall be deemed to accept the changes in the Regulations and they shall bind the User from the date indicated by the Foundation as the effective date of the changes in the Regulations.
 5. Jeżeli Użytkownik wniesie zastrzeżenia do Regulaminu, wówczas następują skutki analogiczne, jak w § 4 ust. 2 zd. 3
 6. Notwithstanding the above, the Foundation reserves the right to change the provisions of the Regulations at any time for important reasons (in particular, dictated by technical or legal reasons).

§15
Postanowienia końcowe

 1. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę o korzystanie z Serwisu z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie Umowy w ww. trybie wymaga formy pisemnej z doręczeniem na adres Użytkownika podany w Serwisie i adres Fundacji.
 2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem  17 października 2023 roku i zastępuje Regulamin z dnia 23.02.2022 roku.
 3. The consolidated text of the Terms and Conditions, in effect at the time, is available to Service Users and third parties in the SUBSCRIPTIONS tab.
 4. Advertisements and announcements may be placed in the Service, for a fee, under the terms and conditions specified in separate agreements. The Foundation reserves the right to freely select advertisements and announcements, taking into account, in particular, their compatibility with the nature of the Service.
 5. The applicable law is Polish law. Any disputes arising between the Foundation and the Users will be recognized by a common court of law having jurisdiction over the Foundation.

Ty też możesz pomóc Już 1 osoba na 100 jest w spektrum. Zmień życie osób autystycznych na lepsze. Pomagam