KRS 0000127075
Skopiuj Skopiowano do schowka
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DOTYCZĄCE PRAKTYK

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej: RODO, informujemy, że Administratorem danych osobowych Kandydata na praktykanta jest Fundacja JiM z siedzibą w Łodzi, ul. Tatrzańska 105.

 

 1. We wszelkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z pod adresem e-mail: iod@jim.org.

 

 • Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.

Twoje dane osobowe jako Kandydata na praktykanta są przetwarzane przez Fundację JiM w celach związanych z wykonywaniem przez Ciebie świadczeń na rzecz Fundacji, w szczególności w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze jako na organizacji pozarządowej, przy czym podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c), przy czym Administrator przetwarza dane osobowe Kandydata na praktykanta jedynie w zakresie i celu weryfikacji kandydata na praktykanta w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym niezbędnej do rozpoczęcia praktyki studenckiej/uczniowskiej w Fundacji JiM oraz rekrutacji na praktyki studenckie w Fundacji JiM, co wynika z obowiązujących przepisów prawa, tj. art. 12 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, określającego prawo do uzyskania informacji o osobie ujętej w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

 

Podanie danych jest konieczne do dokończenia procesu rekrutacji i rozpoczęcia praktyki studenckiej/uczniowskiej w Fundacji JiM.

 1. Odbiorcy danych osobowych.

Wiedz, że w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych odbiorcami danych mogą być:

 1. ograny władzy publicznej oraz organy administracji publicznej na podstawie przepisów prawa,
 2. nasi kontrahenci jako Administratora w ramach prowadzonej przez nas działalności, w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowej współpracy, a także osoby realizujące dostęp do informacji publicznej, w tym w trybie wnioskowym,
 3. uprawnione podmioty dostarczające nam jako Administratorowi obsługi informatycznej lub usług prawnych,

 

 1. Okres przetwarzania danych osobowych.

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację JiM przez okres trwania umowy o praktyki studenckie oraz po jej ustaniu przez czas określony w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

 

 1. Realizacja praw osób, których dane dotyczą.
 2. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo: dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 3. Informujemy, że w związku z realizowaną umową Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem nie będzie przysługiwać Ci prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO.
 4. Ponieważ zasadniczą podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b w związku z lit. c RODO, a przetwarzanie danych nie odbywa się całkowicie w sposób zautomatyzowany, nie będzie przysługiwać Ci prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.
 5. W trakcie przetwarzania Twoich danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące Ciebie jako Praktykanta nie będą zapadać wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się żadnych twoich profili.
 6. Jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych. Informujemy, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych.

 

 • Przetwarzanie Twoich danych osobowych jako Kandydata na praktykanta/Praktykanta jest niezbędne do realizacji praw i obowiązków stron umowy i jest obowiązkowe na gruncie przepisów prawa określających obowiązki Administratora związane z zawieraniem umów o praktyki studenckie, bez przetwarzania tych danych osobowych nie byłoby możliwe zawarcie umowy i wykonywanie na nasz rzecz świadczeń w myśl przepisów Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie udostępnionych z mojej inicjatywy moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w zakresie otrzymywania informacji o działalności Fundacji JiM oraz ukazujących się w Fundacji JiM ofert pracy przez okres do dwóch lat. Administrator danych osobowych (Fundacja JiM) będzie przetwarzała dane w celu kontaktu i promocji.

Poinformowano mnie, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Wycofanie przeze mnie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

 

 

 

Ty też możesz pomóc Już 1 osoba na 100 jest w spektrum. Zmień życie osób autystycznych na lepsze. Pomagam