KRS 0000127075
Skopiuj Skopiowano do schowka
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej: RODO, informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja JiM z siedzibą w Łodzi, ul. Tatrzańska 105.
2. We wszelkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@jim.org.
3. Pani/Pana dane osobowe lub dane osobowe dziecka, którego jest Pan/Pani rodzicem/opiekunem prawnym będą przetwarzane w celu przeprowadzenia testu dotyczącego oceny w zakresie zagrożenia autyzmem oraz poinformowania Pani/Pana o jego wyniku, przy czym podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust 1 lit. a) i f) RODO i art. 9 ust. 2 lit. h) RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu dostarczenia Pani/Panu informacji związanych z prowadzoną przez Fundację działalnością, np. w formie newsletter’a, zaproszeń na szkolenia i inne wydarzenia, na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody opartej na art. 6 ust 1 lit a) RODO.
5. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, odbiorcami danych mogą być ograny władzy publicznej oraz organy administracji publicznej na podstawie przepisów prawa.
7. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym dane na podstawie umów powierzenia, w szczególności świadczących usługi informatyczne i archiwizacyjne.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
9. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiadają Państwo prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 RODO,
b) sprostowania danych, na podstawie art.16 RODO,
c) ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 RODO,
d) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
11. Podanie Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych dziecka, którego jest Pan/Pani rodzicem/opiekunem prawnym jest dobrowolne, ale bez ich podania nie byłoby możliwe przeprowadzenie testu dotyczącego oceny w zakresie zagrożenia autyzmem oraz poinformowanie Pani/Pana o jego wyniku.

Ty też możesz pomóc Już 1 osoba na 100 jest w spektrum. Zmień życie osób autystycznych na lepsze. Pomagam