KRS 0000127075
Skopiuj Skopiowano do schowka
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996

Klauzula informacyjna

KLAZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, Fundacja JiM informuje, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych przez Panią/Pana w związku z wyrażeniem zgody na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku, jest Fundacja JiM z siedzibą w Łodzi przy ulicy Tatrzańskiej 105.
  2. We wszelkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@jim.org.
  3. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przekazanie Pani/Pana danych osobowych podmiotowi realizującemu program „Interwencja Telewizji POLSAT”, podstawą prawną przetwarzania przez Fundację Pani/Pana danych osobowych będzie dobrowolnie wyrażona zgoda – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu wzięcia udziału w programie „Interwencja Telewizji POLSAT”. Fundacja JiM przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe jedynie w zakresie i celu wynikającym z wyrażonej zgody oraz w związku z zamieszczoną przez Panią/Pana Historią na stronie internetowej www.jim.org.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres obowiązywania zgody.
  3. Na tym etapie odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie wyłącznie realizator Programu, dalsze ustalenia co do zakresu przetwarzania danych osobowych w tym wizerunku będą leżały w gestii realizatora Programu..
  4. Posiada Pani/Pan, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: Komunikacja@jim.org.
  5. W trakcie przetwarzania danych osobowych przy realizacji umowy nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące osoby, której dane dotyczą, nie będą zapadać wyłącznie automatycznie.
  6. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Ty też możesz pomóc Już 1 osoba na 100 jest w spektrum. Zmień życie osób autystycznych na lepsze. Pomagam