KRS 0000127075
Skopiuj Skopiowano do schowka
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996

Procedury ogólne w zakresie zapobiegania
COVID-19

 • Do Kliniki przyjmujemy pacjenta bez osób towarzyszących, rodzeństwa, w towarzystwie maksymalnie jednego opiekuna.
 • Na terenie Kliniki rodzic/opiekun musi mieć zakryte usta i nos.
  Według wytycznych GOV obowiązek nie dotyczy: dzieci do 4 lat, osób, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub osób mających trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust.
 • Przed wejściem na teren Fundacji pacjent (powyżej 6 r.ż.) i rodzic/opiekun są zobowiązani zdezynfekować ręce płynem dostępnym przy drzwiach. Dzieci poniżej 6 r.ż. nie mogą korzystać z płynu do dezynfekcji zgodnie z wytycznymi GIS. Dzieci poniżej 6 r.ż. są zobowiązane umyć ręce wodą i mydłem przed wejściem do sali terapeutycznej. 
 • Nie zaleca się uczestniczenia w terapii/diagnozie rodziców/opiekunów, poza uzasadnionymi przypadkami (np. dzieci, które są za małe, żeby rozstać się z rodzicem/opiekunem lub pacjenci wymagający wsparcia rodzica/opiekuna). Decyzję podejmuje terapeuta po rozmowie z rodzicem/opiekunem.

W wymienionych powyżej przypadkach terapeuta stosuje dodatkowe środki ochrony osobistej (maseczka i przyłbica jednocześnie).

 • Pacjent lub rodzic/opiekun proszony jest o przybycie do Kliniki nie wcześniej niż 10 minut przed wizytą.
 • Pacjent lub rodzic/opiekun otrzymuje od pracowników rejestracji ankietę, którą musi wypełnić, podpisać i oddać pracownikowi rejestracji. Celem ankiety jest ustalenie występowania objawów choroby lub ryzyka narażenia na chorobę.

Jeśli pacjent lub rodzic/opiekun odmówi wypełnienia ankiety lub przynajmniej jedna odpowiedź będzie twierdząca, Klinika ma prawo odmówić przyjęcia pacjenta.

Pracownik rejestracji jest zobligowany do sprawdzenia ankiety.

 • Oczekujący na przyjęcie w poczekalni korzystają wyłącznie z miejsc oznaczonych.
 • Rodzice/opiekunowie nie wchodzą do sal terapeutycznych, po przekazaniu dziecka pod opiekę terapeuty mają obowiązek opuścić budynek.
 • Podczas oczekiwania na wizytę lekarską/terapeutyczną rodzic/opiekun jest odpowiedzialny za swoje dziecko i pilnuje, aby dziecko pozostawało tylko w obrębie poczekalni.
 • Należy ograniczyć do minimum rozmowy rodzica/opiekuna z terapeutą przy odbieraniu/odprowadzaniu pacjenta, aby zapobiec gromadzeniu się osób w poczekalni. Rodzic/opiekun może być zaproszony na konsultacje przy użyciu systemów teleinformatycznych.
 • Rodzice/opiekunowie mogą korzystać wyłącznie z toalety wyznaczonej dla pacjentów Kliniki.
 • Pacjent nie może wnosić własnych zabawek do sali terapeutycznej.

Zobacz także
Ty też możesz pomóc Już 1 osoba na 100 jest w spektrum. Zmień życie osób autystycznych na lepsze. Pomagam