Regulamin konkursu plastycznego do kalendarza JiM na rok 2020

Regulamin konkursu plastycznego do kalendarza JiM na rok 2020

§1

 1. Organizatorem konkursu „Autyzm. Mój świat” (dalej: Konkurs”) jest Fundacja JiM z siedzibą w Łodzi, przy ul. Tatrzańskiej 105,93-279 Łódź, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Celem Konkursu jest wyłonienie prac do Kalendarza JiM na rok 2020
 4. Konkurs trwa od dnia 5 listopada 2019 r. do dnia 12 listopada 2019 r.

§2

 1. W Konkursie mogą brać udział osoby z autyzmem będące członkami Klubu JiM lub dziećmi członków Klubu JiM. Udział osób niepełnoletnich lub nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych wymaga zgody przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego tej osoby.
 2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
 3. Warunkami udziału w Konkursie są:
  1. Wykonanie przez Uczestnika zdjęcia pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką na temat „Autyzm. Mój świat” oraz jego zatytułowanie.
  2. Zgłoszenie przez Uczestnika/przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Uczestnika zdjęcia pracy plastycznej do udziału w Konkursie poprzez przesłanie go na adres mailowy Organizatora  klub@jim.org nie później niż do 12 listopada 2019 r.
  3. Zapoznanie z regulaminem konkursu plastycznego.
 1. Przesłanie zgłoszenia konkursowego oznacza akceptację zasad Konkursu plastycznego określonych niniejszym Regulaminem.
 2. Praca plastyczna nie może: zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem, naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.

Każdy z Uczestników ma prawo zgłosić do Konkursu dowolną liczbę zdjęć prac plastycznych.

§3

 1. Spośród zgłoszonych do Konkursu zdjęć prac plastycznych 3 osobowa komisja konkursowa powołana przez Organizatora dokonana wyboru najlepszych zdjęć – maksymalnie 13, które – w ramach Nagrody – zostaną opublikowane w Kalendarzu JiM na rok 2020, po podpisaniu przez Uczestnika/Przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Uczestnika z Organizatorem umowy licencyjnej.
 2. Ocenie komisji konkursowej podlegają wyłącznie zdjęcia prac plastycznych spełniające wymagania określone w Regulaminie, zgłoszone Organizatorowi zgodnie z warunkami Regulaminu.
 3. Komisja konkursowa podejmuje decyzje większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego komisji konkursowej. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 4. Decyzje o wyborze zwycięskich w konkursie prac, które zostaną opublikowane w Kalendarzu JiM zostaną przekazane tylko Laureatom.
 5. Kalendarz JiM z pracami Laureatów zostanie opublikowany na stronie fb Fundacji JiM w grudniu 2019 r.

§4

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu oraz przedstawicieli ustawowych/opiekunów prawnych Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora, będącego jednoczenie ich administratorem, w celach związanych z realizacją Konkursu.
 2. Przystępując do konkursu, uczestnik/przedstawiciel ustawowy/ opiekun prawny uczestnika wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.
 3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Osobie udostępniającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania, uzupełnienia, a także wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, zgodnie z ustawą.
 5. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Administrator danych osobowych – Organizator powierza przetwarzanie danych osobowych w zakresie realizacji Konkursu Koordynatorowi.

§5

W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej.

Ty też możesz pomóc Już 1 na 100 dzieci ma autyzm. Zmień ich życie na lepsze. Pomagam