KRS 0000127075
Skopiuj Skopiowano do schowka
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996

Regulamin konkursu plastycznego do kalendarza JiM na rok 2020

Regulamin konkursu plastycznego do kalendarza JiM na rok 2020

§1

 1. Organizatorem konkursu „Autyzm. Mój świat” (dalej: Konkurs”) jest Fundacja JiM z siedzibą w Łodzi, przy ul. Tatrzańskiej 105,93-279 Łódź, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Celem Konkursu jest wyłonienie prac do Kalendarza JiM na rok 2020
 4. Konkurs trwa od dnia 5 listopada 2019 r. do dnia 12 listopada 2019 r.

§2

 1. W Konkursie mogą brać udział osoby z autyzmem będące członkami Klubu JiM lub dziećmi członków Klubu JiM. Udział osób niepełnoletnich lub nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych wymaga zgody przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego tej osoby.
 2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
 3. Warunkami udziału w Konkursie są:
  1. Wykonanie przez Uczestnika zdjęcia pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką na temat „Autyzm. Mój świat” oraz jego zatytułowanie.
  2. Zgłoszenie przez Uczestnika/przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Uczestnika zdjęcia pracy plastycznej do udziału w Konkursie poprzez przesłanie go na adres mailowy Organizatora  klub@jim.org nie później niż do 12 listopada 2019 r.
  3. Zapoznanie z regulaminem konkursu plastycznego.
 1. Przesłanie zgłoszenia konkursowego oznacza akceptację zasad Konkursu plastycznego określonych niniejszym Regulaminem.
 2. Praca plastyczna nie może: zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem, naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.

Każdy z Uczestników ma prawo zgłosić do Konkursu dowolną liczbę zdjęć prac plastycznych.

§3

 1. Spośród zgłoszonych do Konkursu zdjęć prac plastycznych 3 osobowa komisja konkursowa powołana przez Organizatora dokonana wyboru najlepszych zdjęć – maksymalnie 13, które – w ramach Nagrody – zostaną opublikowane w Kalendarzu JiM na rok 2020, po podpisaniu przez Uczestnika/Przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Uczestnika z Organizatorem umowy licencyjnej.
 2. Ocenie komisji konkursowej podlegają wyłącznie zdjęcia prac plastycznych spełniające wymagania określone w Regulaminie, zgłoszone Organizatorowi zgodnie z warunkami Regulaminu.
 3. Komisja konkursowa podejmuje decyzje większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego komisji konkursowej. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 4. Decyzje o wyborze zwycięskich w konkursie prac, które zostaną opublikowane w Kalendarzu JiM zostaną przekazane tylko Laureatom.
 5. Kalendarz JiM z pracami Laureatów zostanie opublikowany na stronie fb Fundacji JiM w grudniu 2019 r.

§4

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu oraz przedstawicieli ustawowych/opiekunów prawnych Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora, będącego jednoczenie ich administratorem, w celach związanych z realizacją Konkursu.
 2. Przystępując do konkursu, uczestnik/przedstawiciel ustawowy/ opiekun prawny uczestnika wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.
 3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Osobie udostępniającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania, uzupełnienia, a także wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, zgodnie z ustawą.
 5. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Administrator danych osobowych – Organizator powierza przetwarzanie danych osobowych w zakresie realizacji Konkursu Koordynatorowi.

§5

W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej.

Ty też możesz pomóc Już 1 osoba na 100 jest w spektrum. Zmień życie osób autystycznych na lepsze. Pomagam