KRS 0000127075
Skopiuj Skopiowano do schowka
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996

Regulamin darowizn Fundacji JiM

Regulamin Darowizn

 

§1.
INFORMACJE OGÓLNE

 1. Strona internetowa pl jest prowadzona przez Fundację JiM (zwaną dalej Fundacją), z siedzibą w Łodzi, przy ul. Tatrzańskiej 105, zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000127075, PLN, NIP: 7282455613.
 2. Niniejszy regulamin ma na celu określenie warunków przekazywania darowizn online za pomocą formularza dostępnego na stronie jim.org/pomagam/COVID-19 realizowanego przez serwis PayU SA
 3. Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności PayU SA, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000274399
 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem https://jim.org/regulamin_darowizn/

§2.
ZASADY PRZEKAZYWANIA DAROWIZN

 1. Darowiznę może przekazać każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna. Osoby te będą nazywane dalej „Darczyńcami”.
 2. Serwis PayU umożliwia przekazanie darowizny na rzecz Fundacji JiM celem wsparcia działań statutowych.
 3. Darowizny przekazywane za pomocą strony pl mogą być realizowane od 26 lutego 2020 do 9 kwietnia 2020.
 4. W celu przekazania darowizny jednorazowej przez Serwis PayU, po wypełnieniu formularza obecnego na stronie
  jim.org/pomagam/COVID-19, Darczyńca zostaje odpowiednio przekierowany do serwisu payu.pl
 5. W ramach płatności online Darczyńca może dokonać wpłat za pomocą:• przelewów elektronicznych (w tym BLIK, Google Pay) oraz przelewów tradycyjnych (aktualna lista banków współpracujących i metod płatności PayU SA jest dostępna na stronie http://www.payu.pl/płatności-online) oraz
  kart płatniczych,
 6. Dodatkowo, ze strony Serwisu PayU Darczyńca ma możliwość pobrania druku do wpłaty darowizny na poczcie lub w banku.
 7. Każdy Darczyńca, który wypełni formularz i przejdzie do serwisu PayU wyraża zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w celach marketingowych, zgodnie z §4 niniejszego Regulaminu.

§3.
PRZETWARZANIE DANYCH

 1. Wypełniając dane w Formularzu Darczyńca akceptuje Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych przez Fundację, zgodnie z warunkami Regulaminu i w celach w nim określonych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Fundacja JIM z siedzibą w Łodzi (93-279) przy ul. Tatrzańskiej 105.
 3. Darczyńcy przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
 4. Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy zawartej z Administratorem oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem (w przypadku gdy są niezbędne), a także w celu wypełniania naszej działalności statutowej . Dane będą przetwarzane także w celu marketingowym.
 5. Dane mogą być  przetwarzane w sposób całkowicie zautomatyzowany, w tym profilowane.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy.
 7. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane zasadniczo przez czas do upływu okresu przedawnienia roszczeń i obowiązków wynikających z umowy zawartej z Administratorem.

§4.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. W uzasadnionych przypadkach Darczyńca może zgłosić reklamację i zażądać zwrotu przekazanej darowizny.
 2. Reklamację należy zgłosić na adres: darczyncy@jim.org wpisując w tytule wiadomości „reklamacja” oraz podając powód i szczegółowe dane transakcji. Każda reklamacja rozpatrywana będzie przez Fundację JiM indywidualnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

§5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Fundacja JiM ma prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Ty też możesz pomóc Już 1 osoba na 100 jest w spektrum. Zmień życie osób autystycznych na lepsze. Pomagam