KRS 0000127075
Skopiuj Skopiowano do schowka
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996

Zapisy do szkoły

Wypełnij, znajdujący się poniżej wniosek

Wypełnij formularz

1. Dane kandydata

2. Dane rodziców/opiekunów prawnych:

3. Dane dotyczące aplikacji:

Kandydat ubiega się o przyjęcie do placówki:

Posiadam orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

Orzeczenie zostało wydane z uwagi na:

Jestem w trakcie diagnozy w Poradni psychologiczno-pedagogicznej:

Czy kandydat posiada opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju (WWR)

Jeśli TAK, opinia zostanie dołączona do niniejszego wniosku.

Czy kandydat jest absolwentem jednej z placówek edukacyjnych Fundacji JiM?UWAGA: wypełnienie wniosku nie jest jednoznaczne z decyzją o przyjęciu.