KRS 0000127075
Skopiuj Skopiowano do schowka
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996

Uchwalona specustawa. Wydłużenie ważności orzeczeń i dodatkowy zasiłek opiekuńczy

We wtorek Sejm przyjął ostateczną treść ustawy, która wchodzi w pakiet tzw. „tarczy antykryzysowej”.
Ustawa została podpisana przez prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw 31 marca 2020 r.

Przypomnijmy, że Fundacja JiM wnioskowała m.in. o usprawnienie wydawania orzeczeń o niepełnosprawności,
o wydłużenie ich ważności w związku z nieodbywającymi się posiedzeniami Zespołów Orzekających i o przyznanie dodatkowych zasiłków opiekuńczych dla opiekunów dzieci i dorosłych z niepełnosprawnościami.

Nowy krąg odbiorców dodatkowego zasiłku opiekuńczego:

 • Zasiłek będzie przysługiwał w wypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej podobnej placówki, osobie ubezpieczonej zwolnionej od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:
  1. dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo
  2. dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub
  3. dzieckiem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
 • Zasiłek będzie też przysługiwał w przypadku zamknięcia szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze z powodu koronawirusa, do których uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna. Zgodnie z tym, zasiłek będzie przysługiwał opiekunom dorosłych osób z niepełnosprawnościami, którzy w wyniku zamknięcia placówek pobytu dziennego epidemii pozostają w domach.

Ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności:

Orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony, których ważność:

 • Upłynęła w terminie do 90 dni przed 8 marca 2020 r. – czyli przed dniem wejściem w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do 60 dni po odwołaniu stanu epidemii.

Jak obliczyć czy orzeczenie zachowuje ważność? Sprawdzić czy straciło ważność w okresie pomiędzy 9 grudnia 2019 r. a 8 marca 2020 r. i czy w tym okresie został złożony wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia.

 • Upływa w terminie od 8 marca 2020 r. – czyli dnia wejścia w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – zachowuje wtedy ważność do upływu 60 dni po odwołaniu stanu epidemii.

Ważność zachowują także:

 • Karta Parkingowa – do 60 dnia po odwołaniu stanu epidemii,
 • Świadczenie z pomocy społecznej – okres wskazany w decyzji przyznającej świadczenie ulega przedłużeniu na okres jaki zachowuje orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Informujemy także, że na mocy Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności:

 • lekarz będący przewodniczącym zespołu orzekającego może ocenić stan zdrowia osoby starającej się o orzeczenie na podstawie dokumentacji medycznej – jeżeli uzna ją za wystarczającą;
 • osoby niepełnosprawne, już od dnia wejścia w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – dnia 8 marca 2020 r. – będą miały możliwość uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, bez konieczności osobistego stawiennictwa na posiedzeniu zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

 

Zobacz także
Ty też możesz pomóc Już 1 osoba na 100 jest w spektrum. Zmień życie osób autystycznych na lepsze. Pomagam