KRS 0000127075
Skopiuj Skopiowano do schowka
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996

Zasady przetwarzania danych osobowych w Klinice JiM

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja JIM z siedzibą w Łodzi (93-279) przy ul.  Tatrzańskiej 105, adres e-mail: iod@jim.org, numer telefonu 42 643 46 70, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000127075, numer NIP: 7282455613, REGON: 473070238, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

 

 

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

 

Dane będą przetwarzane w celu:

  1. udzielania świadczeń zdrowotnych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej – przez czas 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318),
  2. zawarcia i wykonywania umowy zawartej z Administratorem – przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji,
  3. w przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane będą przetwarzane także w celu marketingowym polegającym na przekazywaniu Państwu informacji o usługach oferowanych przez Administratora oraz innych informacjach i wydarzeniach promocyjnych za pomocą wiadomości wysyłanych na Państwa adres e-mail lub numer telefonu oraz w trakcie rozmów telefonicznych ze Panią/Panem – do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych.
  4. wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków, w tym w szczególności obsługi rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia – przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora,
  5. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora opisanego poniżej – przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym zakresie nie dłużej jednak niż do czasu uznania za uzasadniony szczególną sytuacją Państwa sprzeciwu.

 

Nie będą podlegali Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność udzielania świadczeń zdrowotnych.

 

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: Narodowy Fundusz Zdrowia, podmioty świadczące usługi prawne, informatyczne, laboratoryjne, inne podmioty lecznicze, organy władzy publicznej w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich zadań i obowiązków (np. ZUS, MOPS, sądy, zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności), poczta polska, firmy kurierskie.


Podstawą prawną przetwarzania
w zakresie niezbędnym do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej jest art. 9 ust. 2 lit. h) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). W zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków, w tym w szczególności obsługi rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia podstawą jest  art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego oraz budowania relacji i wizerunku.

 

Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na Państwa adres e-mail oraz numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

 

 

Przysługują Państwu dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli administrator przetwarza Państwa dane osobowe:

  1. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, to mogą Państwo zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją;
  2. na potrzeby marketingu bezpośredniego, to mogą Państwo zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.
Ty też możesz pomóc Już 1 osoba na 100 jest w spektrum. Zmień życie osób autystycznych na lepsze. Pomagam