KRS 0000127075
Skopiuj Skopiowano do schowka
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996

ZGODA NA UTRWALANIE ORAZ WYKORZYSTANIE WIZERUNKU na potrzeby przeprowadzenia castingu do Projektu, tj. mini-serialu realizowanego przez reżysera Damiana Kocura.

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.) niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na utrwalenie i nieodpłatne udostępnienie przez Fundację JiM z siedzibą w Łodzi mojego wizerunku utrwalonego w formie materiału audiowizualnego stanowiącego kilkuminutowy spot na potrzeby castingu do Projektu, tj. mini-serialu realizowanego przez reżysera Damiana Kocura.

Przeniesienie niniejszego zezwolenia oraz wszelkich praw z nim związanych na osobę lub podmiot trzeci nie wymaga mojej uprzedniej zgody na taką czynność i następuje nieodpłatnie.

Jednocześnie oświadczam, że niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

Spot, zawierający mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, jego zwielokrotniania, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne oraz wyłącznie na potrzeby castingu do Projektu.

Jednocześnie poinformowano mnie, że dalsza praca przy Projekcie jest odpłatna oraz realizowana przy zachowaniu należytej staranności oraz zasad bezpieczeństwa i higieny, na warunkach ustalonych z realizatorem Projektu.

Ty też możesz pomóc Już 1 osoba na 100 jest w spektrum. Zmień życie osób autystycznych na lepsze. Pomagam