KRS 0000127075
Skopiuj Skopiowano do schowka
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996

Dostępność dla osób niepełnosprawnych

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ
Fundacja JiM zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej oraz aplikacji mobilnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.jim.org.Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa www.jim.org jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Niedostępne elementy i treści:


Elementy menu i strony nie są podświetlane przy nawigacji klawiaturą. Jest widoczny jedynie „dymek” w lewym dolnym rogu ekranu informujący o aktywnych elementach strony. Planujemy do połowy 2023 r. postawić nową stronę internetową, gdzie te elementy będą wyróżniane.
Nie wszystkie elementy aktywne mogą być użyte przy nawigacji klawiaturą. Planujemy do połowy 2023 r. postawić nową stronę internetową, gdzie te elementy będą mogły być użyte pry nawigacji klawiaturą.
Nie wszystkie treści otwierające się w nowym oknie posiadają informację o tym. Planujemy do połowy 2023 r. postawić nową stronę internetową, gdzie przy przekierowaniu do nowego okna będzie się pojawiał osobny komunikat z treścią o otwarciu nowego okna/zakładki przeglądarki
Na stronie nie ma wyszukiwarki ani mapy strony. Planujemy do połowy 2023 r. postawić nową stronę internetową, gdzie będzie znajdował się link do mapy strony.

Przy dużym powiększeniu lub na urządzeniach mobilnych menu zostaje zmniejszone do ikony listy rozwijanej, co może stanowić trudność dla osób korzystających z czytników ekranu. Planujemy do połowy 2023 r. postawić nową stronę internetową, gdzie menu z zakładkami będzie bardziej widoczne dla osób korzystających z czytników ekranu.

Zdjęcia i grafiki na stronie nie posiadają tekstu alternatywnego, co może być trudnością dla osób niewidomych. Używane grafiki są jedynie ilustracjami tekstu i nie zastępują treści. Mimo to planujemy do połowy 2023 r. postawić nową stronę internetową, gdzie wszystkie elementy graficzne będą miały swój opis w postaci tekstu alternatywnego.

Niektóre formularze kontaktowe nie posiadają informacji o błędzie lub jak dokładnie i poprawnie wpisać dane. W przypadku wątpliwości funkcja czatu lub możliwość zadzwonienie do pracownika Fundacji zapewnia alternatywne rozwiązanie problemów. Dane kontaktowe są widoczne w menu strony, a czat jest zawsze na wierzchu każdej ze stron Fundacji.

Nie wszystkie filmy opublikowane na stronie po dniu 23 września 2020 r. zawierają pełną audiodeskrypcję, co może stanowić trudność dla osób potrzebujących takiego opisu. Planujemy do połowy 2023 r. postawić nową stronę internetową, gdzie filmy, które nie zawierają pełnej audiodeskrypcji będą miały dodany dokładny opis tekstowy.

Pliki do pobrania na stronie nie zawierają pełnego opisu w zakresie wielkości pliku i jego rodzaju, a także języka. Planujemy do połowy 2023 r. postawić nową stronę internetową, gdzie linki do plików do pobrania będą zawierały informacje o formacie, rozmiarze i języku dokumentu

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 5.01.2023 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez organizację pożytku publicznego. Informacje zwrotne i dane kontaktowe Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Grobelna.
E-mail: rzecznictwo@jim.org
Tel.


Każdy ma prawo:

- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego nie może nastąpić w terminie 7 dni, Fundacja JiM niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiadomienie lub wniosek proszę wypełnić formularz reklamacji znajdujący się na stronie internetowej jim.org: https://jim.org/reklamacje-formularz/ Fundacja JiM oświadcza, że trwają pracę nad opracowaniem i opublikowaniem nowej strony internetowej oraz jej dostosowaniem pod kątem zgodności z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
Ty też możesz pomóc Już 1 osoba na 100 jest w spektrum. Zmień życie osób autystycznych na lepsze. Pomagam