KRS 0000127075
Skopiuj Skopiowano do schowka
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996

Polityka prywatności i cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

  1. Ochrona bezpieczeństwa i prywatności Państwa danych osobowych jest dla Fundacji JiM niezwykle istotna. Poniższe postanowienia dostarczą informacji o tym, jakie dane gromadzimy i w jakim celu je wykorzystujemy, a także komu możemy je przekazać. Fundacja JiM wykorzystuje wyłącznie tylko te dane, które Państwo dostarczyli i tylko w tym celu w jakim skontaktowali się Państwo z nami, np. w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, udzielenia wsparcia, podzielenia się swoją Historią. Macie Państwo pełne prawo do decydowania o swoich danych osobowych. Dla Fundacji JiM jest niezwykle ważne Państwa zaufanie co do ochrony powierzonych nam danych osobowych.
  2. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych w serwisach internetowych prowadzonych przez Fundację JiM z siedzibą w Łodzi przy ulicy Tatrzańskiej 105.
  Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja JiM, z siedziba przy ul. Tatrzańskiej 105, 93-279 Łódź. W przypadku jakichkolwiek pytań w zakresie ochrony danych osobowych prosimy kontakt, który możliwy jest poprzez adres e-mail: iod@jim.org. Administrator pozyskuje i przetwarza dane osobowe na poniższych podstawach prawnych i w poniższych celach:
  1. realizacja umowy bądź podjęcie działań niezbędnych do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w związku realizacją darowizny, prowadzeniem subkonta;
  2. obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku dokonywaniem rozliczeń rachunkowych i podatkowych;
  3. realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO ) w przypadku:
 
  1. zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w przypadku:
  Administrator chroni dane osobowe stosując odpowiednie techniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu uniknięcia przypadkowych bądź umyślnych modyfikacji tych danych, ich utraty, zniszczenia lub uzyskania do nich nieautoryzowanego dostępu. Od momentu gdy uruchamiasz naszą stronę internetową, w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług przetwarzamy takie dane, jak: Naszym prawnie uzasadnionym interesem w tym przetwarzaniu jest prowadzenie dzienników zdarzeń serwera i zabezpieczanie Serwisu przed potencjalnymi atakami hakerskimi i innymi nadużyciami. W tym, możliwość ustalenia adresu IP osoby wykonującej niedozwoloną czynność w obszarze Serwisu, taką jak próba łamania zabezpieczeń, czy publikacja treści zabronionych, czy próby niedozwolonych działań z użyciem naszych serwerów. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.   Dane osobowe gromadzone zgodnie z celami określonymi w niniejszej Polityce prywatności są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów, w tym realizacji umowy, wypełnienia wymogu prawnego. Odbiorcami Państwa danych osobowych, w zależności od celu przetwarzania, mogą być: firmy doradcze i konsultingowe, kancelarie prawne, dostawcy rozwiązań informatycznych, banki, dostawcy usług telekomunikacyjnych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe.   Przetwarzanie danych osobowych daje Tobie uprawnienia określone poniżej. Możliwość skorzystania z poniższych uprawnień jest niezależna od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych. Masz prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy dotyczące Ciebie dane osobowe. Jeżeli tak jest, masz prawo do uzyskania dostępu do tych danych, a także otrzymania dodatkowych informacji o: celach przetwarzania, kategoriach odnośnych danych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych, w miarę możliwości planowanym okresie przechowywania danych, a gdy nie będzie to możliwe, o kryteriach ustalania tego okresu, prawie do żądania od nas sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, źródle danych, jeżeli Twoje dane nie zostały zebrane od Ciebie, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Ciebie. Po otrzymaniu takiego żądania, jesteśmy zobowiązani dostarczyć kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Jeżeli takie żądanie wpływa drogą elektroniczną i jeżeli nie otrzymamy innego zastrzeżenia, informacji udzielimy również drogą elektroniczną. Masz prawo do żądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. Masz prawo do żądania od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących Ciebie danych osobowych. Mamy wówczas obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: cofnęłaś/cofnąłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych i nie mamy innej podstawy ich przetwarzania, wniosłaś/eś skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych, Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, Twoje dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego. Masz prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach: gdy kwestionujesz prawidłowość danych – na okres pozwalający nam sprawdzić ich prawidłowość, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, wniosłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu. Masz prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa. Prawo nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja: jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Tobą, a nami, jest dozwolona prawem Unii lub prawem Rzeczypospolitej Polskiej i które przewiduje właściwe środki ochrony Twoich praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów, lub opiera się na Twojej wyraźnej zgodzie. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl. W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej zgody na to, masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnej chwili. Naturalnie, cofnięcie udzielonej zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych osobowych. Oświadczenie o cofnięciu zgody należy przesłać na adres korespondencyjny Fundacji JiM lub drogą mailową na adres komunikacja@jim.org. Masz prawo otrzymać dostarczone nam przez siebie swoje dane osobowe, w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Masz również prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, oraz w sposób zautomatyzowany. Wykonując prawo do przenoszenia danych, masz prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych. W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO, masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych danych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Wówczas nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie: ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, przy czym podstawy te muszą być nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Twojej osoby, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Także jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, wówczas nie będziemy mogli przetwarzać ich do takich celów. Strona internetowa Serwisu wykorzystuje pliki cookies. Są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym podczas odwiedzania Serwisu. Informacje te są przesyłane są do pamięci używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki cookies możemy skategoryzować z uwzględnieniem trzech metod podziału. Korzystanie z plików cookies podmiotów trzecich jest uwarunkowane polityką prywatności i plików cookies, stosowaną przez te podmioty. GOOGLE Wykorzystujemy pliki cookies administrowane przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone w ramach usługi: Google Analytics – pozwalają one na ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Ads, a także na badanie zachowań i ruchu użytkowników oraz sporządzanie statystyk ruchu, Zbierane przez Google Inc mają charakter anonimowy i zbiorczy. W szczególności nie zawierają cech identyfikujących (rozumianych jako dane osobowe) użytkowników Serwisu. Korzystając z wymienionych usług zbieramy takie dane jak źródła pozyskania użytkowników odwiedzjących Serwis, a także oraz sposób ich zachowania na stronie Serwisu, informacje na temat używanych przez nich urządzeń i przeglądarek, adres IP, domenę, dane demograficzne (wiek, płeć), zainteresowania i dane geograficzne. MS BING Wyszukiwanie MS Bing, wykorzystuje dane, takie jak kwerendy wyszukiwania określone w sekcji Bing zgodnie z oświadczeniem o ochronie prywatności MS. Dane wykorzystywane są w celu zagwarantowania skutecznego działania i zapewnienia użytkownikowi jak najlepszego środowiska pracy. Rodzaje gromadzonych przez wyszukiwarkę danych zależą od funkcji wykorzystywanych przez użytkownika, a także od dokonanych przez niego konfiguracji i ustawień, ale są to głównie dane dotyczące urządzeń i użycia. Klienci mogą decydować, jakie przekazują.    
Ty też możesz pomóc Już 1 osoba na 100 jest w spektrum. Zmień życie osób autystycznych na lepsze. Pomagam