KRS 0000127075
Copy Copied to clipboard
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996

Signals of autism

Signs and symptoms of autism

The first signs of autism can appear before the age of 3. However, it happens that already in infancy parents notice that their child develops differently. There is no overall pattern of the disorder, but parents should pay close attention to certain behaviors of the child.

How to recognize the first signs of autism?

Your child:

 • Does not speak or has trouble speaking.
 • He doesn't interact and interact with other people.
 • Manifests stereotypical behavior and play (e.g.: waving hands, using unusual objects to play with, arranging toys in long rows).
 • He does not make eye contact.
 • It does not imitate.
 • Does not follow simple commands (e.g., sit, give).
 • He has difficulty focusing attention.

Signals of autism associated with speech and communication disorders

The symptoms of autism largely involve the sphere of communication. The child may have trouble making friends and simply talking to others.

The first of the signals that a parent should pay attention to is the lack of babbling. In addition to the lack of speech onset, it can also be poor facial expressions and infrequent displays of emotion.

Difficulties in establishing contact with the child

Parents of children who are later diagnosed with autism often mention that even in infancy there were times when the child would wander with his eyes and appear absent-minded.

Symptomy stanów w spektrum autyzmu mogą być widoczne podczas prób zaangażowania dziecka w zabawę lub inne wspólne aktywności, zarówno przez rodziców, jak i rówieśników. Może być to brak reakcji dziecka na podawaną zabawkę lub pokazywany przedmiot. Powtarzająca się sytuacja, gdy dziecko nie będzie zainteresowane, powinna skłonić rodziców do zbadania, z czego wynika brak entuzjazmu u dziecka.

Pay particular attention to the child's reaction after attempting to make contact with a smile or saying his name. Repeated lack of response to these messages, can be considered alarming.

 Other signals of the autism spectrum

 • Rutynowe czynności. Zabawa dziecka autystycznego często przebiega w ten sam sposób, tą samą zabawką przez wiele godzin – podejrzenia może więc wzbudzić sytuacja, gdy dziecko dobrze czuje się wykonując rutynowe czynności przez dłuższy czas.
 • Staring at one point for a long time. This could be staring at the hands of a clock for hours, the laundry in the washing machine or the windshield wipers of a car.
 • Non-attachment to people who periodically appear at home. At first glance, it looks as if the child is ignoring the arrival of a grandmother or aunt, but in fact it may be a signal of a disorder.
 • The child does not like to be touched or even does not allow himself to be touched. Parents should investigate the cause of this behavior and consult a specialist about their concerns.
 • Stereotypical behaviors, such as waving hands for no reason or going in circles for long periods of time. These are quite specific, and parents are able to notice whether it is a momentary game or a cyclically recurring, unwarranted activity.
 • Self-stimulation. These are behaviors designed to provide sensory experiences for themselves. During autostimulation, the child focuses maximum attention on them and is usually unable to focus on processing other stimuli from the environment. These behaviors can stimulate each of the five senses. Examples include jumping up, waving hands, hitting the table, rhythmically swaying in different directions or walking in a circle.
  Self-stimulation can occur continuously, or occur only at specific times such as when bored, anxious or feeling stressed.
 • Życie w schemacie. Osoby autystyczne bardzo często opracowują swoje schematy zachowań, które pozwalają im odnaleźć się w typowych czynnościach, jak np. nalewanie do szklanki tej samej ilości napoju czy ubieranie się zawsze w tej samej kolejności. Schematy te często przypominają rytuały, które wiążą się z codziennymi sytuacjami, takimi jak wyjście do sklepu, droga do szkoły czy nawet zadawania tego samego pytania. Dziecko autystyczne może oczekiwać tej samej odpowiedzi, za każdym razem, gdy je zadaje. Dodatkowo osoby w spektrum bardzo przywiązują się do harmonogramu dnia, którego przebieg punkt po punkcie daje im poczucie spokoju i bezpieczeństwa. Istotny jest dla nich punktualny przebieg każdej z zaplanowanych czynności. Do ogromnego niepokoju może prowadzić je sytuacja, gdy wypracowany wcześniej schemat nie może się spełnić.

Autyzm to ocean możliwości. Wspomniane symptomy to jedynie wskazówki – mogą pojawić się u dzieci autystycznych w różnej konfiguracji i nasileniu. Jeżeli zauważysz któreś z nich u swojego dziecka, poproś o skierowanie do placówki oferującej diagnozę lub skorzystaj z prywatnych poradni.

Do oceny ryzyka wystąpienia stanów w spektrum autyzmu wykorzystuje się badanie przesiewowe M-CHAT- R/F. Narzędzia może być używane zarówno przez  specjalistę w procesie diagnozy, jak i w ramach wizyt kontrolnych u lekarza rodzinnego, a także w domu przez rodzica. Diagnozę autyzmu może postawić jedynie specjalista.

Pamiętajmy, że autyzm wpływa na całe życie. Dlatego tak ważna jest akceptacja i zrozumienie. Bo razem możemy stworzyć lepszy świat dla osób autystycznych!

Ty też możesz pomóc Już 1 osoba na 100 jest w spektrum. Zmień życie osób autystycznych na lepsze. Pomagam