KRS 0000127075
Skopiuj Skopiowano do schowka
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996

Regulamin apelu

REGULAMIN PODPISYWANIA APELU

 1. Strona internetowa jest prowadzona przez Fundację JiM (zwaną dalej Fundacją), z siedzibą w Łodzi, przy ul. Tatrzańskiej 105, zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000127075, PLN, NIP: 7282455613.
 2. Niniejszy regulamin ma na celu określenie zasad podpisywania apelu za pomocą formularza dostępnego na stronie https://www.jim.org/apel.
 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem https://jim.org/regulamin-apelu/.
 1. Strona internetowa Fundacji umożliwia podpisywanie apelu dotyczących osób niepełnopełnosprawnych, osób w spektrum autyzmu i ich rodzin w Polsce, w tym przede wszystkim w sprawach będących przedmiotem działalności statutowej Fundacji.
 2. Apel to prośba lub żądanie sformułowane pod adresem organu władzy publicznej lub innych uprawnionych podmiotów. Apel może dotyczyć między innymi zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego apelu, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.
 3. W trakcie podpisywania apelu poufność i ochrona Użytkowników naszej strony internetowej jest zapewniana za pomocą bezpiecznego protokołu HTTPS. Więcej na ten temat w naszej Polityce prywatności i cookies dostępnej pod adresem https://jim.org/polityka-prywatnosci-i-cookies-apel/.
 4. Podpisanie apelu nie jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie od Fundacji jakichkolwiek dodatkowych informacji, które nie będą związane z apelem. Zgoda na otrzymywanie od Fundacji innych informacji musi zostać dobrowolnie wyrażona poprzez wybór odpowiedniego okienka udostępnionego pod formularzem.
 5. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość danych podanych podczas podpisywania apelu.
 1. Fundacja jest administratorem danych osobowych podanych na stronie https://jim.org/apel/ w celu podpisania apelu.
 2. W celu zebrania podpisów pod apelami przetwarzamy Twoje dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora tak długo jak będą zbierane podpisy pod apelem, do momentu jej przekazania adresatowi (Administrator zamierza przekazywać dane do adresatów apeli, zgodnie z przepisami prawa), wobec powyższego podstawą przetwarzania danych osobowych umieszczonych pod apelem będzie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Fundacja przetwarza dane osobowe, w tym poprzez apel, w celu zwiększania świadomości i wiedzy społeczeństwa na temat problemów osób ze spektrum zaburzeń autystycznych oraz ich rodzin. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zatem również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Fundacji polegający m.in. na niesieniu pomocy osobom niepełnosprawnym, zwłaszcza ze spektrum autyzmu, a szczególnie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, ich rodzinom oraz bliskim.
 5. Podanie danych osobowych podczas podpisywania apelu jest dobrowolne, przy czym brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia jej skuteczne podpisanie.
 6. Osoba podpisująca apel ma prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo przenoszenia danych. Osobie podpisującej apel przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
 7. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody, osobie przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem. Oświadczenie zawierające cofnięcie zgody należy przesłać na adres komunikacja@jim.org.
 8. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty trzecie świadczące usługi na rzecz Fundacji na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.
 9. Fundacja udostępnia dane osobowe Użytkowników wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz uprawnionym organom.
 1. Fundacja JiM ma prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Ty też możesz pomóc Już 1 osoba na 100 jest w spektrum. Zmień życie osób autystycznych na lepsze. Pomagam