KRS 0000127075
Skopiuj Skopiowano do schowka
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996

Regulamin serwisu Subkonta JiM

Regulamin serwisu Subkonta JiM

§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania serwisu Subkont Fundacji JiM, funkcjonującego pod adresem: https://jim.org/subkonta/logowanie (dalej: Serwis) oraz zasady świadczenia i korzystania z Usług tego Serwisu (dalej: Regulamin). Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Fundacji JiM, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.
 1. Serwis SUBKONTAJiMprzeznaczony jest dla osób w spektrum neuroróżnorodności (autyzm, ADHD, dysleksja i inne stany), osób marginalizowanych, osób niepełnosprawnych oraz ich rodziców/opiekunów. Nie określa się maksymalnego wieku osób uprawnionych do rejestracji w niniejszym Serwisie. Beneficjentem Subkonta JiM, może być każda osoba bez względu na wiek czy rodzaj diagnozy.
 2. W celu uzyskania refundacji należy złożyć wniosek w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu SUBKONTA JiMpo zalogowaniu się do serwisu w zakładce ZŁÓŻ WNIOSEK. Wnioski dostarczane w innej formie nie będą rozpatrywane.
 3. Warunkiem korzystania z Usług jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja.
 4. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

§2
Definicje

 1. Fundacja  – Fundacja JiM z siedzibą w Łodzi (kod pocztowy: 93-279), przy ul. Tatrzańskiej 105, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000127075, NIP: 728-24-55-613 REGON: 473070238. Fundacja ta jest fundacją w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (U. z 2018, poz. 1491 z późn. zm.) oraz ma status organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 688 z późn. zm.). Fundacja jest właścicielem Serwisu i usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 123 z późn. zm.). Fundacja posiada elektroniczny adres kontaktowy. W celu skontaktowania się z Fundacją, należy wysłać e-mail pod adres: subkonta@jim.org   lub zadzwonić na numer 789-288-996 wewnętrzny 4
 2. Użytkownik– każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Serwisu, tworząc w serwisie Profil Użytkownika dotyczący Beneficjenta. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, jeżeli uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego.
  Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za działania czy skutki działań osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli działały bez zgody ich przedstawiciela ustawowego.
 3. Użytkownik subkonta jest jedyną osobą, która jest upoważniona do pozyskiwania informacji dostępnych po zalogowaniu do Serwisu
 4. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o zmianie w zakresie zdolności do czynności prawnych Beneficjenta (z powodu ukończenia 18 roku życia i/lub wydania przez sąd prawomocnego orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu).
 5. W momencie otrzymania informacji, do czasu wyjaśnienia- subkonto zostaje zablokowane. Po ustaleniu okoliczności (poprzez weryfikację wieku lub prawomocności postanowienia sądu) oraz kontakcie ze strony Beneficjenta- Beneficjent zostanie ustanowiony Użytkownikiem.
 6. Pozostałe zmiany podmiotowe dot. Użytkowników Subkont, które nie mogą zostać uzasadnione dokumentami urzędowymi, wymagają porozumienia w formie dokumentu opatrzonego własnoręcznym podpisem między aktualnym i przyszłym Użytkownikiem.
 7. Beneficjent – osoba, dla której zostało założone Subkonto, w którym zostaną zamieszczone informacje o potrzebach finansowych, w związku z leczeniem, rehabilitacją i innym wsparciem przewidzianym w katalogu kosztów refundowanych.
 8. Przekazujący – osoba, która dobrowolnie przeznacza środki pieniężne na cele opisane w Profilach innych Użytkowników.
 9. Materiały – wszelkie dane i treści zamieszczone w Serwisie przez Fundację.
 10. Treści Użytkownika – wszelkie dane i treści zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników, a w szczególności zdjęcia, grafiki, wpisy, komentarze, pliki audio i wideo czy inne pliki o różnego rodzaju formacie danych, w formach dopuszczalnych ze względu na postanowienia Regulaminu.
 11. Dane Osobowe – zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego, dostępnego pod adresem: https://jim.org/subkontainformacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Fundację w celu prawidłowego świadczenia usług określonych w Regulaminie, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu oraz w innych celach wskazanych w odpowiedniej, odrębnej zgodzie udzielonej przez Użytkownika.
 12. Profil Użytkownika– wydzielona przestrzeń w ramach Serwisu, udostępniona Użytkownikowi, w której może on zamieszczać treści dotyczące Beneficjenta, z którymi mogą się zapoznać się inne osoby.
 13. Login  – adres e-mail przypisany do Subkonta w Serwisie.
 14. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Fundacją z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.
 15. Usługi– wszelkie świadczenia Fundacji na rzecz Użytkowników wykonywane w ramach Umowy.
 16. Rozliczenie – księgowe wyodrębnienie z rachunku bankowego Fundacji środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Beneficjenta, przypisanych zgodnie z celem szczegółowym wpłaty tych środków, wskazanym przez Przekazującego.
 17. Środki Pieniężne- rozrachunkowe jednostki pieniężne krajowe i zagraniczne, tak w gotówce, jak i na rachunkach bankowych lub w formie lokaty pieniężnej.
 18. Serwis Subkont– aplikacja webowa umożliwiająca zalogowanie się do Profilu Użytkownika i złożenie wniosku o refundacje lub zapłatę.
 19. Subkonto – narzędzie pozwalające zgromadzić środki finansowe przeznaczone dla konkretnej osoby, prowadzone przez Fundację JiM w ramach ogólnego konta bankowego.
 20. Regulamin – niniejszy dokument regulujący w szczególności zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu, prawa i obowiązki Użytkowników, prawa i obowiązki Fundacji oraz wszelkie załączniki do niniejszego dokumentu, wymienione w jego treści i stanowiące jego integralną część.
 21. Aplikacja- program umożliwiający składanie wniosków za pomocą urządzeń mobilnych z systemem Android i iOS.

§3
Warunki techniczne korzystania z Serwisu

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Serwisie, w tym skutecznego zarejestrowania i zalogowania się, niezbędne jest łącznie:
 1. Połączenie z siecią Internet,
 2. Posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet (komputer stacjonarny, laptop lub urządzenie mobilne),
 3. Korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania PHP, a ponadto akceptującej pliki typu cookies. Rekomendowane są takie przeglądarki internetowe jak Mozilla FireFox, Google Chrome,
 4. W przypadku Użytkowników dokonujących rejestracji, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email), na którą wysłany zostanie link aktywacyjny. Po dokonaniu akceptacji profil zostanie aktywowany. Po aktywacji subkonta przez Administratora, Użytkownik otrzyma powiadomienie mailowe.
 5. Użytkownikom, korzystającym wyłącznie z urządzeń mobilnych, rekomendujemy korzystanie z Aplikacji Fundacji JiM.
 1. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie przez Użytkowników ze szkodliwego oprogramowania i innych kodów komputerowych, plików czy programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji).

§4
Zasady korzystania z Serwisu

Wszelkie podawane przez Użytkownika dane i informacje oraz Dane Osobowe – z zastrzeżeniem postanowień § 9 Regulaminu – są informacjami jawnymi, które mogą być podane do wiadomości publicznej w ramach Serwisu. W szczególności mogą one być dostępne dla osób korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego Użytkownik ma świadomość i na co Użytkownik wyraża zgodę akceptując Regulamin.

 1. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu lub narazić go na utratę dobrego imienia. W przypadku stwierdzenia przez Fundację, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, Fundacja może niezwłocznie zablokować lub usunąć Profil takiego Użytkownika, bez uprzedniego wzywania go do zaprzestania tych naruszeń. Usunięcie Profilu Użytkownika w ww. trybie jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy przez Fundację w trybie natychmiastowym.
 2. Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
 3. Powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu, polegających w szczególności na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Profili innych Użytkowników oraz od korzystania z Usług w sposób niezgodny z Regulaminem,
 4. Przestrzegania praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Fundacji, Użytkowników oraz innych podmiotów,
 5. Powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby dobra osobiste innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu,
 6. Niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Serwisu, Użytkowników i innych podmiotów, w szczególności poprzez zamieszczanie treści upokarzających, poniżających, pomawiających, jak również poprzez wykorzystywanie nieprawdziwych lub poufnych informacji. Użytkownik zobowiązuje się do informowania o wszelkich zmianach danych Beneficjenta lub Użytkownika Subkonta. W celu aktualizacji lub zmiany danych Użytkownik Subkonta, wysyła maila z adresu mailowego, przypisanego do Subkonta, na adres mailowy:  subkonta@jim.org
 7. Użytkownik Serwisu może zrezygnować z korzystania z Usług Serwisu i usunąć założony Profil Użytkownika, poprzez wysłanie z adresu mailowego podanego przy rejestracji wiadomości z wnioskiem o usunięcie Profilu Użytkownika na adres mailowy: subkonta@jim.org. Takie działanie będzie równoznaczne z wypowiedzeniem przez Użytkownika Umowy w trybie natychmiastowym.
 8. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o zmianie w zakresie zdolności do czynności prawnych Beneficjenta (z powodu ukończenia 18 roku życia i/lub wydania przez sąd prawomocnego postanowienia wpływającego na prawa i obowiązki Beneficjenta/Użytkownika w zakresie korzystania z Serwisu).
 9. W momencie otrzymania informacji, do czasu wyjaśnienia- subkonto zostaje zablokowane.
 10. Po ustaleniu okoliczności (poprzez weryfikację wieku lub prawomocności postanowienia sądu) oraz kontakcie ze strony Beneficjenta- Beneficjent zostanie ustanowiony Użytkownikiem.
 11. Pozostałe zmiany podmiotowe dot. Użytkowników Subkont, które nie mogą zostać uzasadnione dokumentami urzędowymi, wymagają porozumienia między aktualnym i przyszłym Użytkownikiem.
 12. W przypadku przedłożenia orzeczenia sądu, z którego będzie wynikało, że Użytkownik (np. rodzic) ma ograniczoną władzę w zakresie dysponowania środkami pieniężnymi Beneficjenta, ze względu na pozbawienie, ograniczenie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej, Fundacja może podjąć decyzję o zablokowaniu konta i przekazania możliwości dysponowania tymi środkami rodzicowi lub opiekunowi, który władzy nie ma ograniczonej (np. poprzez przeniesienie tych środków na subkonto założone przez niego).
 13. Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich oraz swojego dziecka lub dziecka, którego jest opiekunem prawnym oraz na wykorzystanie wizerunku tego dziecka poprzez wysłanie z adresu mailowego podanego przy rejestracji na adres mailowy: subkonta@jim.org informacji o wycofaniu zgody na przetwarzania danych osobowych.

Wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z Usług Serwisu i spowoduje usunięcie Profilu Użytkownika przez Fundację. Takie działanie będzie równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy przez Użytkownika w trybie natychmiastowym.

 1. Dane podane przy rejestracji subkonta tj. dane imienne, numer subkonta, adres e-mail, numer telefonu, mogą być zmienione wyłącznie przez Administratora (Fundacja JiM). Użytkownik, może edytować opis na profilu oraz dodawać, usuwać zdjęcia oraz dokument.
 2. Fundacja zastrzega sobie prawo do niezaakceptowania bądź usuwania wpisów, bądź całych Profili Użytkowników, w przypadku uzasadnionych podejrzeń, co do zasadności obecności w Serwisie oraz naruszania zasad współżycia społecznego, bez uprzedniego wezwania do zaprzestania tych naruszeń. Usunięcie Profilu Użytkownika w ww. trybie jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy przez Fundację w trybie natychmiastowym.
 3. Materiały udostępnione Użytkownikowi są własnością Fundacji i mogą być wykorzystywane przez Użytkownika wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego w rozumieniu art. 23 i 23(1) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r.,poz. 1191 z późn. zm.). Fundacja nie udziela zgody na modyfikowanie, udostępnianie i rozpowszechnianie materiałów bez uprzedniej pisemnej zgody Fundacji. Jakiekolwiek korzystanie z Materiałów niestanowiące dozwolonego użytku osobistego, o którym mowa wyżej, jest zabronione i stanowi naruszenie majątkowych praw autorskich.
 4. Wobec każdego, kto narusza majątkowe prawa autorskie do Materiałów umieszczonych w Serwisie, Fundacja lub inny podmiot, któremu one przysługują, są uprawnieni do dochodzenia roszczeń przysługujących im z tego tytułu.
 5. Niezależnie od odpowiedzialności za naruszenie majątkowych praw autorskich, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność cywilnoprawną za wszelkie naruszenia osobistych praw autorskich twórców Materiałów.
 6. Użytkownik oświadcza, że jest świadom, iż z tytułu naruszenia majątkowych praw autorskich może ponosić odpowiedzialność karną w zakresie i na zasadach określonych w art. 115-123 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz z tytułu naruszenia praw wynalazczych, na podstawie i zasadach określonych w art. 303-310 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej ( U. z 2017 poz. 776 z późn. zm.).

§5
Rodzaje  świadczeń dostarczanych przez Fundację

 1. Fundacja umożliwia Użytkownikom na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie:
  1. Dostęp do Materiałów umieszczonych w Serwisie
  2. Zamieszczenie Materiałów Użytkowników w Serwisie,
  3. Zbieranie Środków Pieniężnych w postaci kwoty 1,5 % podatku dochodowego oraz darowizn od osób fizycznych, osób prawnych i innych podmiotów, na leczenie, terapię i rehabilitację Beneficjentów, pod warunkiem, że działania podlegające finansowaniu są tożsame z celami statutowymi Fundacji, i mieszczą się w ramach działalności pożytku publicznego.
  4. Gromadzenie Środków Pieniężnych na rzecz Beneficjentów na rachunku bankowym Fundacji i wypłata Beneficjentom, przedstawicielom ustawowym lub opiekunom prawnym Beneficjentów oraz zapłaty bezpośredniej na konto wystawcy faktury/rachunku środków finansowych na zasadach określonych w § 6 Regulaminu.
 2. Fundacja zastrzega sobie prawo do uzależnienia dostępu Użytkowników do wybranych świadczeń od dokonania uprzedniej Rejestracji w Serwisie.

§6
Gromadzenie i wydatkowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym Fundacji

 1. Serwis pozwala jego Użytkownikom na pozyskiwanie Środków Pieniężnych z przeznaczeniem zgodnym z celami statutowymi Fundacji. Środki te pochodzą z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanego przez właściwy Urząd Skarbowy ze wskazaniem celu szczegółowego zamieszczonego w formularzu PIT Przekazującego oraz z darowizn.
 2. Środki Pieniężne wpłacone przez Przekazujących i zgromadzone przez Fundację od dnia aktywowania Profilu Użytkownika do ostatniego dnia okresu obowiązywania Umowy, (przy czym, za dzień zgromadzenia przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Fundacji), są przekazywane na rzecz Beneficjentów w formie refinansowania poniesionych kosztów przedstawicielom ustawowym lub opiekunom prawnym Beneficjentów.
 3. Informacje o stanie zgromadzonych Środków Pieniężnych są dostępne wyłącznie dla Użytkownika, wyłącznie po zalogowaniu się do serwisu Subkonta JiM w zakładce STAN ŚRODKÓW.
 4. Beneficjent bądź jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny nie mogą gromadzić Środków Pieniężnych, pozyskanych za pośrednictwem Serwisu i poprzez narzędzia udostępnione w Serwisie na prywatnych rachunkach bankowych, lecz jedynie na wyodrębnionym w tym celu rachunku bankowym Fundacji. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym Fundacji (ze wskazaniem Beneficjenta), których stan widoczny jest na Subkoncie, pozostają własnością Fundacji.
 5. Gromadzenie Środków Pieniężnych na rachunku bankowym Fundacji na rzecz Beneficjenta może odbywać się poprzez:
 6. Wpłaty kwot 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych, które Fundacja przyjmuje i wydatkuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)Na podstawie informacji otrzymywanej z Urzędu Skarbowego o celu szczegółowym przeznaczenia 1,5% podatku przez Przekazującego, Fundacja rozksięgowuje i dokonuje Rozliczenia pozyskanych Środków Pieniężnych na wskazane cele szczegółowe.
 7. Wpłaty darowizn od osób fizycznych, osób prawnych i innych podmiotów.
 8. W przypadku zgłoszenia przez Beneficjenta lub Użytkownika niezgodności kwot wpływów pochodzących z darowizn lub z 1,5% podatku dochodowego – przeprowadza wewnętrzne postępowanie wyjaśniające i informuje o jego wyniku.
 9. Fundacja zobowiązuje się poinformowania za pośrednictwem wiadomości mailowej o zaksięgowaniu wpływów tytułu 1,5% podatku dochodowego. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji.
 10. Środki Pieniężne zgromadzone za pośrednictwem Serwisu mogą być przeznaczone na cele zgodne z celami statutowymi Fundacji, na edukację, leczenie, terapię i rehabilitację Beneficjentów. Szczegółowy wykaz kosztów refundowanych znajduje się w Katalogu Kosztów Refundowanych, dostępnym na stronie internetowej www.jim.org w zakładce “Dla Ciebie” >> “Subkonta”>> “Dokumenty”.
 11. Wszelkie wątpliwości dotyczące wpłat pieniężnych rozstrzygane są na podstawie informacji dotyczącej sumy uzyskanej z tytułu 1.5% podatku dochodowego przekazywanej Fundacji raz do roku przez właściwy dla niej Urząd Skarbowy. Ze względu na Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Fundacja nie udostępnia danych dot. Darczyńców.
 12. Środki Pieniężne zgromadzone za pomocą Serwisu będą wypłacane jedynie wtedy, gdy koszty przedstawione do refundacji bądź pokrycia nie będą budziły wątpliwości pod względem rzetelności i celowości.
 13. Ze środków zgromadzonych na subkoncie, można skorzystać wyłącznie poprzez złożenie wniosku o zapłatę lub refundację.
 14. Do wniosku o zapłatę należy dołączyć fakturę lub faktury do opłacenia o łącznej kwocie nie mniejszej niż 1.000 zł.
  Do wniosku o refundację, należy dołączyć fakturę lub faktury opłacone, o łącznej kwocie nie mniejszej niż 150 zł. W przypadku, jeżeli na subkoncie znajduje się kwota niższa niż na wniosku, zapłacona lub zrefundowana zostanie kwota do wysokości środków zgromadzonych na subkoncie.
 15. Wypłata Środków Pieniężnych następuje po weryfikacji i akceptacji zasadności dokonanego wydatku na podstawie Katalogu Kosztów Refundowanych. W katalogu są opisane wszystkie refundowane wydatki z wyszczególnieniem tych, które wymagają zaleceń lekarza lub terapeuty. Do otrzymania zwrotu uprawnia posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub dokumentu potwierdzającego diagnozę.
  Jeden z tych dokumentów należy dołączyć do swojego profilu w Serwisie Subkonta JiM.
  Wypłata następuje przelewem na rachunek bankowy Beneficjenta lub jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, w postaci refundacji (całkowitej lub częściowej) opłaconej przez niego faktury VAT/rachunku imiennego, a wystawionej na dane Beneficjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 16. W wyszczególnionych w katalogu kosztów refundowanych wypadkach, możliwa jest refundacja na podstawie umowy sprzedaży (…).
 17. Warunkiem uzyskania refundacji jest zgodność wydatku z Katalogiem Kosztów Refundowanych, a w przypadku wydatków wymagających zalecenia (na jego zakup) od lekarza lub terapeuty, niezbędne jest dołączenie takich dokumentów wystawionych przez uprawnioną osobę jako dokumenty dodatkowe do wniosku.
 18. Beneficjent może złożyć wniosek o refundację drogą elektroniczną, jeżeli poniósł już wydatek i opłacił fakturę/rachunek imienny.
 19. W przypadku planowanych wydatków na kwotę przekraczającą 1000 zł użytkownik może złożyć elektroniczny wniosek o zapłatę. Zapłata, po akceptacji wniosku, trafi bezpośrednio na konto wystawcy faktury/rachunku.
 20. Środków nie można przelać na inny rachunek bankowy, np. do innej fundacji. W przypadku decyzji Użytkownika o zamknięciu subkonta pozostałe środki, mogą zostać przekazane na inne Subkonto w Fundacji JiM. Po zamknięciu subkonta, pozostałe na nim środki przechodzą na cele statutowe Fundacji JiM.
 21. Do elektronicznego wniosku o refundację/zapłatę należy dołączyć skany (PDF) lub zdjęcia (JPG) następujących dokumentów:

Finansowych opisanych w punkcie 10:

 1. faktur,
 2. faktur korygujących,
 3. rachunków,
 4. not księgowych,
 5. umowy sprzedaży.
 6. Dodatkowych:
 7. potwierdzenia przelewów,
 8. zaleceń od lekarza prowadzącego bądź specjalisty,
 9. oficjalne tłumaczenia lub zaświadczenia do faktur i dokumentów w obcych językach,
 10. recepty lub wydruk e-recepty,

Dokumenty finansowe przedkładane jako podstawa do refundacji lub zwrotu poniesionych kosztów są honorowane w okresie 2 lat od daty ich wystawienia.

Dokumenty dodatkowe (zalecenia i recepty) muszą być ważne w dniu dokonywania zakupu.

 1. Dołączone dokumenty (skany/zdjęcia), o których mowa w pkt. 17 muszą być widoczne i czytelne, stanowić plik w formacie PDF/JPG o maksymalnym rozmiarze 10 MB.  Dołączony dokument powinien być kompletny, zawierać wszystkie strony i załączniki. Jeżeli na fakturze jest zawarta informacja o fakturze zaliczkowej, czy fakturze korygującej, wszystkie te dokumenty powinny być dołączone do wniosku. Faktury zagraniczne wymagają tłumaczenia oraz poświadczenia podpisem przez osobę składającą wniosek (nie jest wymagane tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego).
 1. Faktury dotyczące zabiegów wykonanych za granicą wymagają potwierdzenia zasadności zabiegu przez lekarza prowadzącego.
 2. Fundacja zastrzega sobie prawo do odrzucenia elektronicznego wniosku o refundację lub zapłatę w przypadku, gdy:
 3. 13 nie zostanie spełniony;
 4. na Subkoncie Użytkownika brak jest Środków Pieniężnych;
 5. Użytkownik przedstawił do refundacji fakturę lub rachunek, który już został zrefundowany przez Fundację JiM.
 6. Wydatek nie jest zgodny z Katalogiem kosztów refundowanych.
  1. Osoba składająca wniosek elektronicznie jednocześnie oświadcza, że przedkładane wraz z wnioskiem dokumenty nie zostały/nie będą jednocześnie zrefundowane przez inny podmiot niż Fundacja JiM.
  2. Wnioski elektroniczne o refundację lub zapłatę będą rozpatrywane w ciągu 7 dni roboczych. Przelew zostanie zrealizowany w ciągu 14 dni roboczych od daty zaakceptowania wniosku. Wniosek na kwotę powyżej 5000 zł oraz wniosek dotyczący wydatków spoza katalogu kosztów refundowanych będzie rozpatrywany w wydłużonym terminie do 14 dni roboczych.
 7. W przypadku okresów o nasilonym przypływie wniosków, Fundacja zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu ich rozpatrywania do 14 dni roboczych.
 8. W przypadku stwierdzenia błędów we wniosku elektronicznym zostanie on zwrócony do korekty z podaniem powodu. Po jego skorygowaniu, zostanie on powtórnie rozpatrzony we wskazanych powyżej terminach. Wnioski są rozpatrywane według kolejności złożenia.
 9. W przypadku stwierdzenia błędów we wniosku elektronicznym zostanie on zwrócony do korekty z podaniem powodu. Po jego skorygowaniu, zostanie on powtórnie rozpatrzony we wskazanych powyżej terminach. Wnioski są rozpatrywane według kolejności złożenia.
 10. Środki Pieniężne w ramach refundacji/zapłaty będą wypłacane na rzecz Beneficjenta w pierwszej kolejności z środków zgromadzonych z darowizn, a następnie z środków zgromadzonych z 1,5% z najkrótszym terminem ważności.
 11. W przypadku wątpliwości związanych ze zgodnością wydatku objętego wnioskiem o refundację/zapłatę z celami statutowymi stanowiącymi działalność pożytku publicznego, Fundacja zastrzega sobie prawo do zażądania dokumentów dodatkowych lub/i oryginałów faktury/rachunku i dokumentacji uzasadniającej celowość wydatku, a w przypadku stwierdzenia braku podstaw do ich uwzględnienia- do odrzucenia wniosku.
 12. Fundacja zastrzega sobie możliwość odwołania, zawieszenia lub przerwania gromadzenia środków pieniężnych na rzecz danego Beneficjenta w każdym czasie w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika.
 13. Środki zgromadzone z 1,5% można wykorzystać przez okres 48 miesięcy od daty ich wpływu na Subkonto. Informacja o terminie ważności środków jest dostępna po zalogowaniu na subkonto w zakładce „STAN ŚRODKÓW”.
 14. W przypadku niewykorzystania Środków Pieniężnych zgromadzonych za pośrednictwem Serwisu w poprzednim roku kalendarzowym, przez okres 48 miesięcy od przekazania informacji o ich wysokości, zgodnie z procedurą przewidzianą w ust. 4 niniejszego paragrafu bądź w przypadku wystąpienia braków formalnych w dokumentach wskazanych w ust. 17 niniejszego paragrafu, środki te mogą być wykorzystane przez Fundację na inne cele statutowe Fundacji.

§7
Dostęp do materiałów umieszczonych w Serwisie – rejestracja Użytkowników

 1. Serwis przeznaczony jest dla zarejestrowanych Użytkowników.
 2. Dostęp do zakładki “Nasze dzieci” na stronie internetowej Fundacji JiM jest otwarty dla wszystkich. Pozostałe funkcjonalności Serwisu dostępne są wyłącznie dla Użytkowników.
 3. Użytkownik może założyć Profil w swoim imieniu lub dla Beneficjenta.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich Danych Osobowych zgodnych z prawdą:
  1. adres e-mail,
  2. Imię i Nazwisko,
  3. miejsce zamieszkania
   • miejscowość,
   • kod pocztowy,
   • ulica,
   • numer domu,
   • numer mieszkania,
  4. numer telefonu
  5. Imię i Nazwisko Beneficjenta na rzecz, którego będą zbierane Środki Pieniężne
  6. rodzaj choroby lub niepełnosprawności lub inna potrzeba wsparcia ww. Beneficjenta, (Dane wskazane w pkt 6 mogą zostać ukryte dla osób przeglądających zakładkę “Nasze dzieci” )
  7. rok urodzenia ww. Beneficjenta
 5. Dokonując rejestracji w Serwisie Użytkownik oświadcza, że:
  1. Zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia,
  2. Dobrowolnie przystąpił do korzystania z Usług Serwisu,
  3. Dane Osobowe zawarte w profilu nie naruszają praw osób trzecich.
  4. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji danych we wskazany przez pracownika Fundacji sposób.
  5. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość Danych Osobowych i Treści Użytkownika.
  6. Wyraża zgodę na przetwarzanie ww. Danych Osobowych przez Fundację w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie Serwisu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu.
  7. Został poinformowany o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie jego danych w dowolnym momencie oraz że wycofanie przez niego zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  8. Zezwala na wykorzystywanie jego wizerunku umieszczonego w Serwisie w celu świadczenia przez Fundację Usług i dostarczania funkcjonalności Serwisu, jak również oświadcza, że osoby trzecie, których wizerunek Użytkownik umieścił w Serwisie udzieliły takiego zezwolenia,
  9. Jest świadomy odpowiedzialności, jaka ciąży na nim za umieszczenie w Serwisie materiałów, danych lub Danych Osobowych oraz wizerunku osób trzecich bez odpowiedniego zezwolenia,
  10. Wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach Profilu Użytkownika adres poczty elektronicznej wiadomości od Fundacji oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu,
  11. Zobowiązuje się korzystać z Serwisu zgodnie z Regulaminem oraz jego przeznaczeniem, określonym szczegółowo w Regulaminie.
 6. Po zarejestrowaniu i potwierdzeniu aktywacji konta przez administratora ma dostęp do wszelkich funkcjonalności Serwisu przewidzianych w momencie rejestracji oraz powstałych w okresie późniejszym.

§8
Treści Użytkownika

 1. Fundacja umożliwia Użytkownikom umieszczanie w swoim Profilu treści- Treści Użytkownika.
 2. Zabronione jest zamieszczanie w Serwisie treści niezgodnych z prawem, w szczególności wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, a także treści o charakterze pornograficznym, pochwalającym faszyzm, nazizm, komunizm, propagującym przemoc, obrażającym uczucia religijne, naruszającym prawa innych osób, itp. Fundacja zastrzega sobie prawo do swobodnej oceny czy zamieszczane Treści Użytkownika nie naruszają w/w zakazów.
 3. Fundacja zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Treści Użytkownika w całości lub w części w przypadku stwierdzenia wystąpienia przesłanek wymienionych w §9 pkt. 2 Regulaminu bądź w przypadku uzyskania urzędowego zawiadomienia o ich bezprawnym charakterze, bez uprzedniego wzywania go do zaprzestania tych naruszeń. Usunięcie Profilu Użytkownika w ww. trybie jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy przez Fundację w trybie natychmiastowym.
 4. W przypadku, kiedy Treści Użytkownika mogą być objęte ochroną z tytułu majątkowych praw autorskich w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. lub z tytułu wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, przysługującej Użytkownikowi, zamieszczenie takich Materiałów przez Użytkownika w Serwisie oraz umożliwienie do nich dostępu pozostałym Użytkownikom i Fundacji nie stanowi naruszenia ww. praw, a Użytkownik przez zamieszczenie ich wyraża zgodę na umieszczenie takich materiałów w Serwisie na zasadach określonych w Regulaminie.

§9
Dane osobowe

 1. Dokonując rejestracji w Serwisie Użytkownik akceptuje Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych przez Fundację, zgodnie z warunkami Regulaminu i w celach w nim określonych.
 2. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych oraz praw przysługujących w tym zakresie Użytkownikowi oraz Beneficjentowi zostały zawarte w klauzuli informacyjnej dostępnej pod adresem: https://jim.org/dokumenty/
  Zapoznanie się z informacją na temat przetwarzania danych osobowych i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rejestracji jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta w Serwisie.
 3. Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja, która przetwarza dane osobowe Użytkowników oraz Beneficjentów zgodnie z przepisami prawa, tj.:
 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (zgoda na przetwarzanie danych wrażliwych), tj. wyrażonej odrębnie dobrowolnej zgody udzielonej w procesie rejestracji w Serwisie SUBKONTA JiM.
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. f) RODO, tj. w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową;
 3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, jeżeli będzie to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r., poz. 344).
 1. Fundacja przetwarza Dane Osobowe Użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, jej zmiany lub rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
 2. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia lub zmiany.
 3. Użytkownik ma obowiązek aktualizować Dane Osobowe podane w ramach korzystania z Serwisu niezwłocznie po zaistnieniu jakiejkolwiek zmiany tych danych.
 4. W razie powzięcia przez Fundację wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika Danych Osobowych Fundacja (Administrator) może:
  1. Wezwać Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych Danych Osobowych bądź ich aktualizacji,
  2. Zablokować Użytkownikowi dostęp do wybranych Usług Serwisu,
  3. Zablokować Profil Użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy,
  4. Nieodwracalnie usunąć Profil Użytkownika.
  5. W przypadkach wskazanych w pkt 2-4, Fundacja może dokonać ww. działań bez uprzedniego wezwania Użytkownika do zaprzestania ww. naruszeń. Usunięcie Profilu Użytkownika w ww. trybie jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy przez Fundację w trybie natychmiastowym.
  6. W ramach Serwisu Dane Osobowe Użytkownika podane przez Użytkownika nie są widoczne dla pozostałych Użytkowników, z wyłączeniem informacji, o których Użytkownik zadecyduje, że mają być widoczne dla innych Użytkowników. Fundacja nie odpowiada za ewentualne udostępnienie Danych Osobowych Użytkownika podmiotom trzecim w przypadku, kiedy Użytkownik sam podał je do wiadomości innym Użytkownikom publikując je jako Treści ogólnodostępne.
  7. Fundacja może udostępniać Dane Osobowe Użytkowników wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

§10
Zablokowanie lub usunięcie konta Użytkownika

 1. Poza sytuacjami wskazanymi w § 4 ust. 3 i 7, § 8 ust.2- 3 i § 9 ust. 7 pkt 1-4, Fundacja ma prawo do zablokowania lub usunięcia Profilu Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników, sprzeczne z dobrymi obyczajami, ideą Serwisu i jego celem lub w inny sposób wpływające negatywnie na wizerunek lub renomę Serwisu.
 2. Fundacja ma również prawo do zablokowania do czasu wyjaśnienia sprawy potencjalnych naruszeń lub usunięcia Profilu Użytkownika w razie utrzymującego się naruszenia postanowień Regulaminu.
 3. Usunięcie Profilu Użytkownika z przyczyn wskazanych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy przez Fundację bez zachowania okresu wypowiedzenia. Usunięcie Profilu Użytkownika na podstawach wskazanych powyżej, może zostać poprzedzone wezwaniem Użytkownika przez Fundację do zaniechania naruszeń i wyznaczeniu mu odpowiedniego terminu, Fundacja może zablokować czasowo lub na stałe dostęp w trybie natychmiastowym w przypadku stwierdzenia, iż zamieszczane treści są niedopuszczalne. O fakcie wypowiedzenia umowy w niniejszym trybie Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości email wysłanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w Serwisie.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że usunięcie Profilu równoznaczne jest dla tego Użytkownika z bezpowrotną utratą wszystkich zgromadzonych w ramach tego Profilu danych.
 5. Fundacja archiwizuje dane gromadzone w ramach Serwisu w przypadku uzyskania wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usług Serwisu niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami. Archiwizacja danych ma służyć wyłącznie egzekwowaniu przestrzegania postanowień Regulaminu przez Użytkownika.
 6. Użytkownik ma prawo zażądać od Fundacji usunięcia Profilu Użytkownika a Fundacja ma obowiązek na takie żądanie niezwłocznie Profil Użytkownika usunąć.
 7. Żądanie usunięcia Profilu Użytkownika wywołuje skutki analogiczne, jak w § 4 ust. 5 Regulaminu, a Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą doręczenia Fundacji żądania, o którym mowa powyżej.
 8. Fundacja usuwa Profil niezwłocznie po doręczeniu oświadczenia, o którym mowa powyżej.
 9. W przypadku śmierci Beneficjenta, niewykorzystane środki zgromadzone w ramach prowadzonego Subkonta JiM, Użytkownik może:
 10. Zrefundować na podstawie zgromadzonych faktur wystawionych przed śmiercią Beneficjenta.
  Przekazać na inne subkonto prowadzone w Fundacji JiM. W razie braku działań Użytkownika, pozostałe środki zostaną przekazane na cele statutowe Fundacji JiM.
 11. W przypadkach nieuregulowanych, Fundacja zastrzega sobie prawo do indywidualnego rozstrzygnięcia sprawy.

§11
Koszty administrowania i obsługi serwisu

 1. Założenie Subkonta w serwisie nie wiąże się z opłatami.
 2. Nie są pobierane stałe opłaty z tytułu użytkowania serwisu Subkonta JiM. Użytkowanie serwisu, składanie wniosków i ich rozliczanie jest darmowe.
 3. Koszty administrowania i obsługi serwisu zostaną pobrane każdorazowo od wpływów na subkonto:
  – w wysokości 4% od środków wpływających na Subkonto z tytułu darowizn,
  – w wysokości 8% od środków wpływających na subkonto z 1,5% od podatku. Dotyczy to wszystkich wpływów, z wyłączeniem wpływów przeniesionych na Subkonto z subkonta prowadzonego przez inną organizację pozarządową.
 4. Wpływy z uwzględnieniem kosztów są widoczne w Serwisie Subkont w zakładce „Wpływy”.
 5. Koszty administracyjne dotyczą ww. środków.
 6. W sytuacji, gdy na Subkoncie nie ma wpływów, koszty nie są pobierane z obecnych środków na Subkoncie.

§12
Odpowiedzialność

 1. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także za utratę danych Użytkownika powstałe w wyniku działania siły wyższej, osób trzecich a także w wyniku działania Fundacji zmierzającego do poprawy funkcjonalności Serwisu. Fundacja zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników Serwisu o zakłóceniach w jego funkcjonowaniu, w szczególności o przerwach konserwacyjnych.
 2. Fundacja nie odpowiada za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu Materiałów lub Materiałów Użytkowników umieszczonych w Serwisie.
 3. Fundacja nie odpowiada ponadto wobec Użytkowników i osób trzecich za:
  1. Treści zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie,
  2. Jakiekolwiek szkody Użytkowników spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Użytkowników,
  3. Sposób, w jaki Profile Użytkowników będą wykorzystywane przez Użytkowników,
  4. Treści i inną zawartość przesyłanych przez Użytkowników wiadomości,
  5. Szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,
  6. Niemożność zalogowania się w Serwisie spowodowaną w szczególności, jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Użytkownika,
 4. Fundacja może umożliwić Użytkownikom dostęp, za pośrednictwem Serwisu, do usług świadczonych przez osoby trzecie. W takim przypadku Fundacja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich.
 5. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie nie stanowią oficjalnych stanowisk Fundacji JiM.
 6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem informacji lub nieprawdziwych Danych Osobowych, ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych innych podmiotów.
 7. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności tytułem zobowiązań, jakie Beneficjent lub Użytkownicy działający na jego rzecz przyjęli na w zamian za otrzymane środki pieniężne.

§13
Reklamacje

 1. Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a także wykonaniem usług przez Fundację.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną poprzez zakładkę: Uwagi i spostrzeżenia, znajdującą się na stronie internetowej org* Dopuszczalne jest także złożenie reklamacji w formie papierowej oraz telefonicznie za pośrednictwem TeleJiM.
 3. Fundacja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
 4. Fundacja zastrzega sobie prawo do wydłużenia powyższego terminu w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymagać będzie wiadomości specjalnych lub napotka inne przeszkody niezależne od Fundacji. Fundacja ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień. Czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
 5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji (w tym adres mailowy).
 6. Składając reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie odpowiedzi na reklamację przez Fundację również w tej formie. Jednakże Użytkownik może wyraźnie zastrzec w treści reklamacji wysłanej pocztą elektroniczną, że oczekuje odpowiedzi Fundacji na piśmie.
 7. Fundacja zastrzega sobie prawo nieudzielenia odpowiedzi na reklamację w razie jej oczywistej bezzasadności, np. ponownego wniesienia reklamacji opartej na tym samym zarzucie, co wcześniejsza, nieuwzględniona przez Fundację reklamacja danego Użytkownika. Reklamacje wynikające z niezastosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu, pozostaną bez odpowiedzi.
 8. Fundacja nie rozpatruje reklamacji, których przedmiotem jest odpowiedzialność Beneficjentów lub Użytkowników działających na ich rzecz powstała w związku z niewywiązaniem się ze zobowiązań, jakie przyjęli oni na siebie w stosunku do innych Użytkowników w zamian za otrzymane Środki Pieniężne.

§14
Zmiany Regulaminu

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w Regulaminie.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Serwisie z dniem wejścia w życie zmian (powiadomienie nastąpi poprzez rozesłanie wiadomości do Użytkowników wewnątrz Serwisu lub na skrzynkę mailową Użytkownika podaną podczas rejestracji albo poprzez podanie stosownej informacji przy logowaniu się do Serwisu).
 3. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie i wiążą Użytkownika od dnia wskazanego przez Fundację, jako dzień wejścia w życie zmian Regulaminu, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika o zmianach.
 4. Jeżeli Użytkownik nie wniesie zastrzeżeń, co do zmian Regulaminu w formie pisemnej (droga elektroniczną lub tradycyjną) w terminie 7 dni od opublikowania Regulaminu, o którym mowa powyżej, uznaje się, że Użytkownik zmiany Regulaminu akceptuje i wiążą one Użytkownika od dnia wskazanego przez Fundację, jako dzień wejścia w życie zmian Regulamin.
 5. Jeżeli Użytkownik wniesie zastrzeżenia do Regulaminu, wówczas następują skutki analogiczne, jak w § 4 ust. 2 zd. 3
 6. Niezależnie od powyższego Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi).

§15
Postanowienia końcowe

 1. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę o korzystanie z Serwisu z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie Umowy w ww. trybie wymaga formy pisemnej z doręczeniem na adres Użytkownika podany w Serwisie i adres Fundacji.
 2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem  17 października 2023 roku i zastępuje Regulamin z dnia 23.02.2022 roku.
 3. Tekst jednolity Regulaminu, obowiązujący w danym czasie, dostępny jest dla Użytkowników Serwisu oraz osób trzecich w zakładce SUBKONTA.
 4. W Serwisie mogą być umieszczane reklamy i ogłoszenia, odpłatnie, na warunkach i zasadach określonych w odrębnych umowach. Fundacja zastrzega sobie prawo do dowolnego doboru reklam i ogłoszeń z uwzględnieniem w szczególności ich zgodności z charakterem Serwisu.
 5. Prawem właściwym jest prawo polskie. Wszelkie spory wynikłe między Fundacją a Użytkownikami rozpoznawał będzie właściwy miejscowo dla Fundacji sąd powszechny.

Ty też możesz pomóc Już 1 osoba na 100 jest w spektrum. Zmień życie osób autystycznych na lepsze. Pomagam