KRS 0000127075
Skopiuj Skopiowano do schowka
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996

Regulamin serwisu Subkonta JiM

Regulamin serwisu Subkonta JiM

§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania serwisu Subkont Fundacji JiM, funkcjonującego pod adresem: https://jim.org/subkonta/logowanie
  (dalej: Serwis) oraz zasady świadczenia i korzystania z Usług tego Serwisu (dalej: Regulamin). Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Fundacji JiM, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.

 

 1. Serwis SUBKONTA JiM przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych, chorych i marginalizowanych oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci niepełnosprawnych, chorych i marginalizowanych. Nie określa się maksymalnego wieku osób prezentowanych w Serwisie. Beneficjentem Subkonta JiM, może być każda osoba bez względu na wiek, czy rodzaj diagnozy.
 2. W celu uzyskania refundacji należy złożyć wniosek w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu SUBKONTA JiM po zalogowaniu się do serwisu w zakładce ZŁÓŻ WNIOSEK. Od dnia 15 sierpnia 2019 roku rozpatrywane będą wnioski o refundację lub wnioski o zapłatę, złożone tylko w formie elektronicznej. Po tym dniu wnioski lub/i dokumenty finansowe np. faktury w formie papierowej zostaną odesłane do nadawcy w celu wprowadzenia wniosku do systemu.
 3. Warunkiem korzystania z Usług jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja.
 4. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

§2
Definicje

 1. Fundacja jest Fundacja JiM z siedzibą w Łodzi (kod pocztowy: 93-279), przy ul. Tatrzańskiej 105, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000127075, posiadająca numer NIP: 728-24-55-613 i numer REGON: 473070238. Fundacja ta jest fundacją w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach ( U. z 2018, poz. 1491 z późn. zm.) oraz ma status organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 688 ). Fundacja jest  właścicielem Serwisu i usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 123 z późn. zm.).Fundacja posiada elektroniczny adres kontaktowy.
  W celu skontaktowania się z Fundacją, należy wysłać e-mail pod adres: subkonta@jim.org
 2. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Serwisu, tworząc w serwisie Profil Użytkownika dotyczący Beneficjenta. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, jeżeli uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego.
  Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za działania, czy skutki działań osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli działały bez zgody ich przedstawiciela ustawowego. W przypadku przedłożenia orzeczenia sądu, z którego będzie wynikało, że Użytkownik (np. rodzic) ma ograniczoną władzę w zakresie dysponowania środkami pieniężnymi Beneficjenta, Fundacja może podjąć decyzję o zablokowaniu konta i przekazania możliwości dysponowania tymi środkami rodzicowi, który władzy nie ma ograniczonej (np. poprzez przeniesienie tych środków na subkonto założone przez niego).
 3. Beneficjentem jest osoba, na której rzecz jej przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny stworzy w Serwisie Profil Użytkownika, w którym zamieści  informacje o potrzebach finansowych na jej leczenie, rehabilitację i innego wsparcia przewidzianego w katalogu kosztów refundowanych.
 4. Przekazującym jest każdy Użytkownik, który dobrowolnie przeznacza środki pieniężne na cele opisane w Profilach innych Użytkowników.
 5. Materiałami są wszelkie dane i treści zamieszczone w Serwisie przez Fundację.
 6. Treści Użytkownika są to wszelkie dane i treści zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników, a w szczególności zdjęcia, grafiki, wpisy, komentarze, pliki audio i wideo czy inne pliki o różnego rodzaju formacie danych, w formach dopuszczalnych ze względu na zapisy Regulaminu.
 7. Danymi Osobowymi są zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego, dostępnego pod adresem: https://jim.org/subkonta informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Fundację w celu prawidłowego świadczenia usług określonych w Regulaminie, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu oraz w innych celach wskazanych w odpowiedniej, odrębnej zgodzie udzielonej przez Użytkownika.
 8. Profilem Użytkownika jest wydzielona przestrzeń w ramach Serwisu, udostępniona Użytkownikowi, na której Użytkownik może zamieszczać Treści Użytkownika dotyczące Beneficjenta, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy.
 9. Loginem jest adres e-mail podany w trakcie rejestracji w Serwisie.
 10. Umową jest umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawartą pomiędzy Użytkownikiem a Fundacją z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.
 11. Usługami są wszelkie świadczenia Fundacji na rzecz Użytkowników wykonywane w ramach Umowy.
 12. Rozliczeniem jest księgowe wyodrębnienie dokonywane przez Fundację środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Beneficjenta, z rachunku bankowego Fundacji, zgodnie z celem szczegółowym wpłaty tych środków, wskazanym przez Przekazującego.
 13. Środkami Pieniężnymi są banknoty i monety oraz rozrachunkowe jednostki pieniężne krajowe i zagraniczne, tak w gotówce, jak i na rachunkach bankowych lub w formie lokaty pieniężnej.
 14. Serwis Subkont jest to aplikacja webowa umożliwiająca zalogowanie się do swojego profilu i  złożenie wniosku o refundacje lub zapłatę.
 15. Subkonto to narzędzie w postaci indywidualnego konta dla Beneficjenta, które pozwala zgromadzić środki finansowe przeznaczone dla konkretnej osoby, prowadzone przez Fundację JiM w ramach ogólnego konta bankowego.
 16. Dysponentem subkonta jest Beneficjent (wraz z osiągnięciem pełnoletności), opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy Beneficjenta, który stworzył w Serwisie Profil Użytkownika.
 17. Regulaminem jest niniejszy dokument regulujący w szczególności zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu, prawa i obowiązki Użytkowników, prawa i obowiązki Fundacji oraz wszelkie załączniki do niniejszego dokumentu, wymienione w jego treści, stanowiące jego integralną część.
 18. Aplikacja jest to program umożliwiający, składanie wniosków mobilnie. Można pobrać ją bezpłatnie ze sklepu internetowego na Androida, iOS.

§3
Warunki techniczne korzystania z Serwisu

  1. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Serwisie, w tym skutecznego zarejestrowania i zalogowania się, niezbędne jest łącznie:
   1. Połączenie z siecią Internet,
   2. Posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet (komputer stacjonarny, laptop lub urządzenie mobilne),
   3. Korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania PHP, a ponadto akceptującej pliki typu cookies. Rekomendowane są takie przeglądarki internetowe jak Mozilla FireFox, Google Chrome,
   4. W przypadku Użytkowników dokonujących rejestracji, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email), na którą wysłany zostanie link aktywacyjny. Po dokonaniu akceptacji profil zostanie aktywowany. Po aktywacji subkonta przez Administratora, Użytkownik otrzyma powiadomienie mailowe.
   5. Użytkownikom, korzystającym wyłącznie z urządzeń mobilnych, rekomendujemy korzystanie z Aplikacji Fundacji JiM.
  2. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie przez Użytkowników ze szkodliwego oprogramowania i innych kodów komputerowych, plików czy programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji).
  3. Od 10.12.2021 r. została udostępniona bezpłatna Aplikacja Fundacji JiM.
   Można pobrać ją bezpłatnie ze sklepu internetowego na Androida, iOS lub tablet z Androidem. Aplikację można ściągnąć:
   iOS: https://apps.apple.com/pl/app/fundacja-jim/id15…
   Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=o…

  Aplikacja umożliwia:

  • złożenie wniosku o refundację i o zapłatę
  • sprawdzenie bieżącego stanu środków,
  • weryfikację statusu i edycję wniosków,
  • edycję profilu i jego aktualizacji,
  • dostęp do materiałów promocyjnych
  • kontakt chat z Fundacją JiM

§4
Zasady korzystania z Serwisu

 1. Wszelkie podawane przez Użytkownika dane i informacje oraz Dane Osobowe – z zastrzeżeniem postanowień § 9 Regulaminu – są informacjami jawnymi, które mogą być podane do wiadomości publicznej w ramach Serwisu. W szczególności mogą one być dostępne dla osób korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego Użytkownik ma świadomość i na co Użytkownik wyraża zgodę akceptując Regulamin.
 2. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu lub narazić go na utratę renomy lub dobrego imienia. W przypadku stwierdzenia przez Fundację, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, Fundacja może niezwłocznie zablokować lub usunąć Profil takiego Użytkownika, bez uprzedniego wzywania go do zaprzestania tych naruszeń. Usunięcie Profilu Użytkownika w ww. trybie jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy przez Fundację w trybie natychmiastowym.
 3. Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
  1. Powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu,  polegających w szczególności na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Profili innych Użytkowników oraz od korzystania z Usług w sposób niezgodny z Regulaminem,
  2. Przestrzegania praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Fundacji, Użytkowników oraz innych podmiotów,
  3. Powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby dobra osobiste  innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu,
  4. Niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Serwisu, Użytkowników i innych podmiotów, w szczególności poprzez zamieszczanie treści upokarzających, poniżających, pomawiających, jak również poprzez wykorzystywanie nieprawdziwych lub poufnych informacji. Użytkownik zobowiązuje się do informowania o wszelkich zmianach danych Beneficjenta lub Użytkownika Subkonta. W celu aktualizacji lub zmiany danych Użytkownik Subkonta, wysyła maila z adresu mailowego, podanego przy rejestracji Subkonta, na adres mailowy: subkonta@jim.org
   Użytkownik Serwisu może zrezygnować z korzystania z Usług Serwisu i usunąć założony Profil Użytkownika, poprzez wysłanie z adresu mailowego podanego przy rejestracji wiadomości z wnioskiem  o usunięcie Profilu Użytkownika na adres mailowy: subkonta@jim.org
   Takie działanie będzie równoznaczne z wypowiedzeniem przez Użytkownika Umowy w trybie natychmiastowym.
  5. Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich oraz swojego dziecka lub dziecka, którego jest opiekunem prawnym oraz na wykorzystanie wizerunku tego dziecka poprzez wysłanie z adresu mailowego podanego przy rejestracji na adres mailowy: subkonta@jim.org informacji o wycofaniu zgody na przetwarzania danych osobowych.
   Wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z Usług Serwisu i spowoduje usunięcie Profilu Użytkownika przez Fundację. Takie działanie będzie równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy przez Użytkownika w trybie natychmiastowym.
  6. Dane podane przy rejestracji subkonta tj. dane imienne, numer subkonta, adres e-mail, numer telefonu, mogą być zmienione wyłącznie przez Administratora (Fundacja JiM). Użytkownik, może edytować opis na profilu oraz dodawać, usuwać zdjęcia oraz dokument.
  7. Fundacja zastrzega sobie prawo do niezaakceptowania, bądź usuwania wpisów, bądź całych Profili Użytkowników, w przypadku uzasadnionych podejrzeń, co do prawdziwości prezentowanych zdjęć i informacji, co do zasadności obecności w Serwisie oraz naruszania zasad współżycia społecznego, bez uprzedniego wezwania do zaprzestania tych naruszeń. Usunięcie Profilu Użytkownika w ww. trybie jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy przez Fundację w trybie natychmiastowym.
  8. Materiały udostępnione Użytkownikowi są własnością Fundacji i mogą być wykorzystywane przez Użytkownika wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego w rozumieniu art. 23 i 23(1) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( z 2018 r.,  poz. 1191 z późn. zm.). Fundacja nie udziela zgody na modyfikowanie, udostępnianie i rozpowszechnianie materiałów bez uprzedniej pisemnej zgody Fundacji. Jakiekolwiek korzystanie z Materiałów niestanowiące dozwolonego użytku osobistego, o którym mowa wyżej, jest zabronione i stanowi naruszenie majątkowych praw autorskich.
  9. Wobec każdego, kto narusza majątkowe prawa autorskie do Materiałów umieszczonych w Serwisie, Fundacja lub inny podmiot, któremu one przysługują, są uprawnieni do dochodzenia roszczeń przysługujących im z tego tytułu.
  10. Niezależnie od odpowiedzialności za naruszenie majątkowych praw autorskich, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność cywilnoprawną za wszelkie naruszenia osobistych praw autorskich twórców Materiałów.
  11. Użytkownik oświadcza, że jest świadom, iż z tytułu naruszenia majątkowych praw autorskich może ponosić odpowiedzialność karną w zakresie i na zasadach określonych w art. 115-123 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz z tytułu naruszenia praw  wynalazczych, na podstawie i zasadach określonych w art. 303-310 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej ( z 2017 poz. 776 z późn. zm.).

§5
Rodzaje  świadczeń dostarczanych przez Fundację

 1. Fundacja umożliwia Użytkownikom na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie:
  1. Dostęp do Materiałów umieszczonych w Serwisie przez Fundację,
  2. Dostęp do Materiałów Użytkowników zamieszczonych w Serwisie przez jego Użytkowników,
  3. Zamieszczenie Materiałów Użytkowników w Serwisie,
  4. Zbieranie Środków Pieniężnych  w postaci kwoty 1% podatku dochodowego oraz darowizn od osób fizycznych, osób prawnych i innych podmiotów, na leczenie, terapię i rehabilitację Beneficjentów, pod warunkiem, że działania podlegające finansowaniu są tożsame z celami statutowymi Fundacji, i mieszczą się w ramach działalności pożytku publicznego.
  5. Gromadzenie Środków Pieniężnych  na rzecz Beneficjentów na rachunku bankowym Fundacji i wypłata przedstawicielom ustawowym lub opiekunom prawnym Beneficjentów oraz zapłaty bezpośredniej na konto wystawcy faktury/rachunku środków finansowych na zasadach określonych w § 6 Regulaminu.
 2. Fundacja zastrzega sobie prawo do uzależnienia dostępu Użytkowników do wybranych świadczeń od dokonania uprzedniej Rejestracji w Serwisie.

§6
Gromadzenie i wydatkowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym Fundacji

  1. Serwis pozwala jego Użytkownikom na pozyskiwanie Środków Pieniężnych  z przeznaczeniem zgodnym z celami statutowymi Fundacji. Środki te pochodzą z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanego przez właściwy Urząd Skarbowy ze wskazaniem celu szczegółowego zamieszczonego w formularzu PIT Przekazującego oraz z darowizn.
  2. Środki Pieniężne wpłacone przez Przekazujących i zgromadzone przez Fundację od dnia aktywowania Profilu Użytkownika do ostatniego dnia okresu obowiązywania Umowy, (przy czym, za dzień zgromadzenia przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Fundacji), są przekazywane na rzecz Beneficjentów w formie refinansowania poniesionych kosztów przedstawicielom ustawowym lub opiekunom prawnym Beneficjentów.
  3. Informacje o stanie zgromadzonych Środków Pieniężnych są dostępne wyłącznie dla Użytkownika, wyłącznie po zalogowaniu się do serwisu Subkonta JiM w zakładce STAN ŚRODKÓW.
  4. Beneficjent bądź jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny nie mogą gromadzić Środków Pieniężnych, pozyskanych za pośrednictwem Serwisu i poprzez narzędzia udostępnione w Serwisie na prywatnych rachunkach bankowych, lecz jedynie na wyodrębnionym w tym celu rachunku bankowym Fundacji. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym Fundacji (ze wskazaniem Beneficjenta), których stan widoczny jest na Subkoncie, pozostają własnością Fundacji.
  5. Gromadzenie Środków Pieniężnych na rachunku bankowym Fundacji na rzecz Beneficjenta może odbywać się poprzez:
   1. Wpłaty kwot 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, które Fundacja przyjmuje i wydatkuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
    Na podstawie informacji otrzymywanej z Urzędu Skarbowego o celu szczegółowym przeznaczenia 1% podatku przez Przekazującego, Fundacja rozksięgowuje i dokonuje Rozliczenia pozyskanych Środków Pieniężnych na wskazane cele szczegółowe.
   2. Wpłaty darowizn od osób fizycznych, osób prawnych i innych podmiotów.
  6. Środki Pieniężne zgromadzone za pośrednictwem Serwisu mogą być przeznaczone na cele zgodne z celami statutowymi Fundacji, w szczególności na terapię, leczenie, rehabilitację oraz niesienie pomocy Beneficjentom.
   Szczegółowy wykaz kosztów refundowanych znajduje się w Katalogu Kosztów Refundowanych, dostępnym na stronie internetowej www.jim.org w zakładce “Dla Ciebie” >> “Subkonta”>> “Dokumenty”.
  7. Wszelkie wątpliwości dotyczące wpłat pieniężnych rozstrzygane są na podstawie informacji dotyczącej sumy uzyskanej z tytułu 1% podatku dochodowego przekazywanej Fundacji raz do roku przez właściwy dla niej Urząd Skarbowy.
  8. Środki Pieniężne zgromadzone za pomocą Serwisu będą wypłacane jedynie wtedy, gdy koszty przedstawione do refundacji bądź pokrycia nie będą budziły wątpliwości pod względem rzetelności i celowości.
  9. Do wniosku o zapłatę, należy dołączyć fakturę lub faktury do opłacenia o łącznej kwocie nie mniejszej niż 1.000 zł .
   Do wniosku o refundację, należy dołączyć fakturę lub faktury opłacone, o łącznej kwocie nie mniejszej niż 150 zł.W przypadku, jeżeli na subkoncie znajduje się kwota niższa, niż na wniosku, zapłacona lub zrefundowana zostanie kwota do wysokości środków zgromadzonych na subkoncie.
  10. Wypłata Środków Pieniężnych następuje po weryfikacji i akceptacji zasadności dokonanego wydatku na podstawie katalogu kosztów refundowanych. W katalogu są opisane wszystkie refundowane wydatki z wyszczególnieniem tych, które wymagają zaleceń lekarza lub terapeuty. Do otrzymania zwrotu uprawnia posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, lub dokumentu potwierdzającego diagnozę.
   Jeden z tych dokumentów należy dołączyć do swojego profilu w Serwisie Subkont.
   Wypłata następuje przelewem na rachunek bankowy Beneficjenta lub jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, w postaci refundacji (całkowitej lub częściowej) opłaconej przez niego faktury VAT/rachunku, a wystawionej na dane Beneficjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
   Warunkiem uzyskania refundacji jest zgodność wydatku z Katalogiem Kosztów Refundowanych, a w przypadku wydatków wymagających zalecenia (na jego zakup) od lekarza lub terapeuty, niezbędne jest dołączenie takich dokumentów wystawionych przez uprawnioną osobę, jako dokumenty dodatkowe do wniosku.
  11. Beneficjent może złożyć wniosek o refundację drogą elektroniczną, jeżeli poniósł już wydatek i opłacił fakturę/rachunek lub inny dokument to potwierdzający.
   W przypadku dopiero planowanych zakupów na kwotę przekraczającą 1000 zł. Użytkownik może złożyć elektroniczny wniosek o zapłatę.
   Zapłata trafi bezpośrednio na konto wystawcy faktury/rachunku.
  12. Ze środków zgromadzonych na subkoncie, można skorzystać wyłącznie, poprzez złożenie wniosku o zapłatę lub refundację.
   Środków nie można przelać na inny rachunek bankowy, np. do innej fundacji. W przypadku decyzji Użytkownika o zamknięciu subkonta pozostałe środki, mogą zostać przekazane na inne Subkonto w Fundacji JiM. Po zamknięciu subkonta, pozostałe na nim środki przechodzą na cele statutowe Fundacji JiM.
  13. Do elektronicznego wniosku o refundację/zapłatę należy dołączyć skany (PDF) lub zdjęcia (JPG) następujących dokumentów:
   1. Finansowych opisanych w punkcie 10:
  • faktur,
  • faktur korygujących,
  • rachunków,
  • not księgowych,
  • umowy sprzedaży.Dodatkowych:
  • potwierdzenia przelewów,
  • zaleceń od lekarza prowadzącego bądź specjalisty,
  • oficjalne tłumaczenia lub zaświadczenia do faktur i dokumentów w obcych językach,
  • recepty lub wydruk e-recepty,
  • inne

   

  Dokumenty finansowe i dodatkowe w chwili składania wniosku nie mogą być starsze, niż 2 lata od daty ich wystawienia.

  1. Dołączone dokumenty, o których mowa w pkt. 13 muszą być widoczne i czytelne, będące plikiem w formacie PDF/JPG o maksymalnym rozmiarze 10 MB. Wszystkie dokumenty tj. skany/zdjęcia faktur/rachunków, zalecenia od specjalisty, recepty, potwierdzenia przelewu, zaświadczenia dołączone do wniosku o refundację lub zapłatę, powinny być czytelne. Dołączony dokument powinien być kompletny, zawierać wszystkie strony i załączniki. Jeżeli na fakturze jest zawarta informacja o fakturze zaliczkowej, czy fakturze korygującej, wszystkie te dokumenty powinny być dołączone do wniosku.
  2. Faktury zagraniczne wymagają tłumaczenia oraz poświadczenia podpisem przez osobę składającą wniosek (nie jest wymagane tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego).
  3. Faktury dotyczące zabiegów wykonanych za granicą, wymagają potwierdzenia zasadności zabiegu, przez lekarza prowadzącego.
  4. Fundacja zastrzega sobie prawo do odrzucenia elektronicznego wniosku o refundację lub zapłatę:
   1. Jeśli ust. 14 nie zostanie spełniony;
   2. Gdy na Subkoncie Użytkownika brak jest Środków Pieniężnych;
   3. Jeśli Użytkownik przedstawił do refundacji fakturę lub rachunek, który już został zrefundowany przez Fundację JiM.

   

  1. Osoba składająca wniosek elektronicznie jednocześnie oświadcza, że przedkładane wraz z wnioskiem dokumenty nie zostały/nie będą jednocześnie zrefundowane przez inny podmiot niż Fundacja JiM.
  2. Wnioski elektroniczne o refundację lub zapłatę będą rozpatrywane w ciągu 7 dni roboczych Przelew zostanie zrealizowany w ciągu 14 dni roboczych od daty zaakceptowania wniosku. Wniosek na kwotę powyżej 5000 zł oraz wniosek dotyczący wydatków spoza katalogu kosztów refundowanych będzie rozpatrywany w wydłużonym terminie do 14 dni roboczych.
  3. W przypadku okresów o nasilonym przypływie wniosków takich jak zasilenie serwisu wpływami z tytułu 1% podatku czas rozpatrywania wniosku może się wydłużyć do 14 dni roboczych.
  4. W przypadku stwierdzenia błędów we wniosku elektronicznym, wniosek zostaje zwrócony do korekty z podaniem powodu korekty. Po skorygowaniu wniosku przez osobę składającą wniosek o refundację lub zapłatę, skorygowany wniosek zostanie powtórnie rozpatrzony w ciągu 7 dni roboczych od prawidłowo złożonej korekty w systemie. Wnioski są rozpatrywane według kolejności wpływów poprawionych wniosków.
  5. Środki Pieniężne w ramach refundacji/zapłaty będą wypłacane na rzecz Beneficjenta w pierwszej kolejności ze środków zgromadzonych z darowizn, a następnie ze środków zgromadzonych z 1% z najkrótszym terminem ważności.
  6. W przypadku wątpliwości, związanych ze zgodnością wydatku, objętego wnioskiem o refundację/zapłatę z celami statutowymi stanowiącymi działalność pożytku publicznego, Fundacja zastrzega sobie prawo do zażądania dokumentów dodatkowych lub/i oryginałów faktury/rachunku i dokumentacji uzasadniającej celowość wydatku.
  7. Fundacja zastrzega sobie możliwość odwołania, zawieszenia lub przerwania gromadzenia środków pieniężnych na rzecz danego Beneficjenta w każdym czasie w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez któregokolwiek z Użytkowników biorących udział w gromadzeniu środków pieniężnych  na rzecz danego Beneficjenta, a także w przypadkach wskazanych w § 4 ust. 3 i ust. 5-7 Regulaminu oraz w innych przypadkach skutkujących rozwiązaniem Umowy lub zablokowaniem Profilu Użytkownika.
  8. Środki zgromadzone z 1% można wykorzystać przez okres 48 miesięcy od daty ich wpływu na Subkonto. Informacja o terminie ważności środków, są dostępne po zalogowaniu na subkonto w zakładce „STAN ŚRODKÓW”.
  9. W przypadku niewykorzystania Środków Pieniężnych zgromadzonych za pośrednictwem Serwisu  w poprzednim roku kalendarzowym, przez okres 48 miesięcy od przekazania informacji o ich wysokości, zgodnie z procedurą przewidzianą w ust. 4 niniejszego paragrafu, bądź w przypadku wystąpienia braków formalnych w dokumentach wskazanych w ust. 13 niniejszego paragrafu, środki te mogą być wykorzystane przez Fundację na inne cele statutowe Fundacji.

§7
Jednorazowe wsparcie dla obywateli   Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – Autystyczny Fundusz Życia

 1. Autystyczny Fundusz Życia skierowany jest wyłącznie do obywateli Ukrainy: Osób autystycznych, ich Rodziców lub Opiekunów Prawnych, którzy zostali objęci przepisami ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z dnia 12 marca 2022 r. Poz.583).
 2. W celu skorzystania z Funduszu niezbędne jest udokumentowanie legalnego pobytu w myśl ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.  z dnia 12 marca 2022 r. Poz.583) poprzez przedłożenie dokumentów określonych w ustawie.
 3. Osoba, o której mowa w pkt 1, jako Beneficjent, w ramach prowadzonego Subkonta JiM, może skorzystać z jednorazowego wsparcia w postaci „Bonu ratunkowego” w wysokości 500 zł, przedstawiając dokument potwierdzający diagnozę autyzmu.
 4. Aby skorzystać ze wsparcia, po otrzymaniu informacji o aktywacji subkonta, należy uzupełnić dokumenty na Subkoncie. Po zalogowaniu na Subkonto w zakładce “edycja profilu” >> “dokumenty”, należy dodawać pojedynczo dokumenty w formie skanów (PDF) lub zdjęć (JPG).
 5. Fundacja zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia wsparcia jeżeli powyższe warunki nie będą spełnione w całości.
 6. Dokumenty, które należy dodać do profilu Subkonta:
  – dokument potwierdzający diagnozę autyzmu
  – dokument potwierdzający legalny pobyt wjazd na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w rozumieniu niniejszego Regulaminu
  – dokument potwierdzający tożsamość beneficjenta bądź opiekunaDokumenty nie wymagają tłumaczenia.
 7. Do wniosku o refundację, należy dołączyć dokumenty finansowe (paragony, rachunki, faktury) potwierdzające poniesione wydatki o łącznej kwocie nie mniejszej niż 50 zł.
  Data dołączonej do wniosku faktury, rachunku lub paragon powinna być od dnia 24.02.2022 r., nie mogą być refundowane wydatki sprzed tej daty.
 8. Aby otrzymać wsparcie konieczne jest posiadanie polskiego konta bankowego do rozliczeń, którego numer należy podać, przy składaniu wniosku o refundację.
 9. W przypadku, jeżeli na subkoncie znajduje się kwota niższa, niż na wniosku, zapłacona lub zrefundowana zostanie kwota do wysokości środków zgromadzonych na subkoncie.
 10. Wnioski są rozpatrywane w ciągu 7 dni roboczych od daty ich prawidłowego złożenia, a przelew zostanie zrealizowany w ciągu 14 dni od daty ich zaakceptowania na rachunek bankowy prowadzony w polskiej walucie.
 11. Czas na wykorzystanie jednorazowego wsparcia nie może przekroczyć 6 m-cy.
 12. Po wykorzystaniu kwoty jednorazowego wsparcia lub upływie 6 m-cy Beneficjent wskazany w tym paragrafie Regulaminu może korzystać z subkont na zasadach ogólnych.

§8
Dostęp do materiałów umieszczonych w Serwisie – rejestracja Użytkowników

 1. Serwis przeznaczony jest do korzystania przez jego Użytkowników oraz osoby niedokonujące rejestracji w Serwisie.
 2. Dostęp do treści zamieszczonych w Serwisie i ich przeglądanie jest ogólnodostępne. Pozostałe funkcjonalności Serwisu dostępne są wyłącznie dla Użytkowników, którzy dokonali uprzedniej Rejestracji, która odbywa się za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem: jim.org/subkonta.
 3. Użytkownik może założyć Profil w swoim imieniu lub dla Beneficjenta.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich Danych Osobowych zgodnych z prawdą:
  1. adres e-mail,
  2. Imię i Nazwisko,
  3. miejsce zamieszkania
   • miejscowość,
   • kod pocztowy,
   • ulica,
   • numer domu,
   • numer mieszkania,
  4. numer telefonu,
  5. Imię i Nazwisko Beneficjenta na rzecz, którego będą zbierane Środki Pieniężne
  6. rodzaj choroby lub niepełnosprawności lub inna potrzeba wsparcia ww. Beneficjenta,
  7. rok urodzenia ww. Beneficjenta
 5. Dokonując rejestracji w Serwisie Użytkownik niniejszym oświadcza, że:
  1. Zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia,
  2. Dobrowolnie przystąpił do korzystania z Usług Serwisu,
  3. Dane Osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienione w trakcie korzystania z Serwisu, są prawdziwe, a zamieszczone zostały zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich. . Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość Danych Osobowych i Treści Użytkownika.
  4. Wyraża zgodę na przetwarzanie ww. Danych Osobowych przez Fundację w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie Serwisu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu,
  5. Został poinformowany o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie jego danych w dowolnym momencie oraz że wycofanie przez niego zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  6. Zezwala na wykorzystywanie jego wizerunku umieszczonego w Serwisie w celu świadczenia przez Fundację Usług i dostarczania funkcjonalności Serwisu, jak również oświadcza, że osoby trzecie, których wizerunek Użytkownik umieścił w Serwisie udzieliły takiego zezwolenia,
  7. Jest świadomy odpowiedzialności, jaka ciąży na nim za umieszczenie w Serwisie materiałów, danych lub Danych Osobowych oraz wizerunku osób trzecich bez odpowiedniego zezwolenia,
  8. Wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach Profilu Użytkownika adres poczty elektronicznej wiadomości od Fundacji oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu,
  9. Zobowiązuje się korzystać z Serwisu zgodnie z Regulaminem oraz jego przeznaczeniem, określonym szczegółowo w Regulaminie.
 6. Po zarejestrowaniu i potwierdzeniu aktywacji konta przez administratora ma dostęp do wszelkich funkcjonalności Serwisu przewidzianych w momencie rejestracji oraz powstałych w okresie późniejszym.

§9
Treści Użytkownika

 1. Fundacja umożliwia Użytkownikom umieszczanie w swoim Profilu Treści Użytkownika.
 2. Zabronione jest zamieszczanie w Serwisie Treści Użytkownika, które zawierałyby treści o charakterze bezprawnym, w szczególności wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierające treści pornograficzne, pochwalające faszyzm, nazizm, komunizm, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa innych osób, itp.
 3. Fundacja zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Treści Użytkownika w przypadku stwierdzenia, że ich treść jest bezprawna, bądź w przypadku uzyskania urzędowego zawiadomienia o jej bezprawnym charakterze lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści, bez uprzedniego wzywania go do zaprzestania tych naruszeń. Usunięcie Profilu Użytkownika w ww. trybie jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy przez Fundację w trybie natychmiastowym.
 4. W przypadku, kiedy Treści Użytkownika mogą być objęte ochroną z tytułu majątkowych praw autorskich w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. lub z tytułu wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, przysługującej Użytkownikowi, zamieszczenie takich Materiałów przez Użytkownika w Serwisie oraz umożliwienie do nich dostępu pozostałym Użytkownikom i Fundacji nie stanowi naruszenia ww. praw, a Użytkownik przez zamieszczenie ich wyraża zgodę na umieszczenie takich materiałów w Serwisie na zasadach określonych w Regulaminie.

§10
Dane osobowe

  1. Dokonując rejestracji w Serwisie Użytkownik akceptuje Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych przez Fundację, zgodnie z warunkami Regulaminu i w celach w nim określonych.
  2. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych oraz praw przysługujących w tym zakresie Użytkownikowi oraz Beneficjentowi zostały zawarte w klauzuli informacyjnej dostępnej pod adresem: https://jim.org/dokumenty/
   Zapoznanie się z informacją na temat przetwarzania danych osobowych i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rejestracji jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta w Serwisie.
  3. Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja, która przetwarza dane osobowe Użytkowników oraz Beneficjentów zgodnie z przepisami prawa, tj.:
     1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (zgoda na przetwarzanie danych wrażliwych), tj. wyrażonej odrębnie dobrowolnej zgody udzielonej w procesie rejestracji w Serwisie SUBKONTA JiM.
     2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. f) RODO, tj. w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową;
     3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, jeżeli będzie to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
     4. na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r., poz. 344).

   

  1. Fundacja przetwarza Dane Osobowe Użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, jej zmiany lub rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
  2. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia lub zmiany.
  3. Użytkownik ma obowiązek aktualizować Dane Osobowe podane w ramach korzystania z Serwisu niezwłocznie po zaistnieniu jakiejkolwiek zmiany tych danych.
  4. W razie powzięcia przez Fundację wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika Danych Osobowych Fundacja (Administrator) może:
   1. Wezwać Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych Danych Osobowych bądź ich aktualizacji,
   2. Zablokować Użytkownikowi dostęp do wybranych Usług Serwisu,
   3. Zablokować Profil Użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy,
   4. Nieodwracalnie usunąć Profil Użytkownika.
  5. W przypadkach wskazanych w pkt 2-4, Fundacja może dokonać ww. działań bez uprzedniego wezwania Użytkownika do zaprzestania ww. naruszeń. Usunięcie Profilu Użytkownika w ww. trybie jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy przez Fundację w trybie natychmiastowym.
  6. W ramach Serwisu Dane Osobowe Użytkownika podane w formularzu rejestracyjnym (oraz później uaktualnione) nie są widoczne dla pozostałych Użytkowników, z wyłączeniem informacji, o których Użytkownik zadecyduje, że mają być widoczne dla innych Użytkowników. Fundacja nie odpowiada za ewentualne udostępnienie Danych Osobowych Użytkownika podmiotom trzecim w przypadku, kiedy Użytkownik sam podał je do wiadomości innym Użytkownikom publikując je, jako Treści stworzone przez Użytkownika.
  7. Fundacja może udostępniać Dane Osobowe Użytkowników wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

§11
Zablokowanie lub usunięcie konta Użytkownika

  1. Poza sytuacjami wskazanymi w § 4 ust. 3 i 7, § 8 ust. 3 i § 9 ust. 7 pkt 1-4, Fundacja ma prawo do zablokowania lub  usunięcia Profilu Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników, sprzeczne z dobrymi obyczajami, ideą Serwisu i jego celem lub w inny sposób wpływające negatywnie na wizerunek lub renomę Serwisu.
  2. Fundacja ma również prawo do zablokowania lub usunięcia Profilu Użytkownika w razie naruszenia przez niego postanowień Regulaminu lub do zablokowania Profilu Użytkownika ze względu na otrzymanie podpisanego i wiarygodnego zgłoszenia o naruszeniu przez Użytkownika Regulaminu do czasu wyjaśnienia sprawy.
  3. Usunięcie Profilu Użytkownika z przyczyn wskazanych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy przez Fundację bez zachowania okresu wypowiedzenia. Usunięcie Profilu Użytkownika na podstawach wskazanych powyżej, może nastąpić po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Użytkownika przez Fundację do zaniechania naruszeń i wyznaczeniu mu odpowiedniego terminu. O fakcie wypowiedzenia umowy w niniejszym trybie Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości email wysłanej na adres poczty elektronicznej, który Użytkownik podał w formularzu rejestracyjnym.
  4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że usunięcie Profilu równoznaczne jest dla tego Użytkownika z bezpowrotną utratą wszystkich zgromadzonych w ramach tego Profilu danych.
  5. Fundacja archiwizuje dane gromadzone w ramach Serwisu w przypadku uzyskania wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usług Serwisu niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami. Archiwizacja danych ma służyć wyłącznie egzekwowaniu przestrzegania postanowień Regulaminu przez Użytkownika.
  6. Użytkownik ma prawo zażądać od Fundacji usunięcia Profilu Użytkownika a Fundacja ma obowiązek na takie żądanie niezwłocznie Profil Użytkownika usunąć.
  7. Żądanie usunięcia Profilu Użytkownika wywołuje skutki analogiczne, jak w § 4 ust. 5 Regulaminu, a Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą doręczenia Fundacji żądania, o którym mowa powyżej.
  8. Fundacja usuwa Profil niezwłocznie po doręczeniu oświadczenia, o którym mowa powyżej.

  W przypadku śmierci Beneficjenta niewykorzystane środki zgromadzone w ramach prowadzonego Subkonta JiM, można:
  1. Zrefundować, na podstawie zgromadzonych faktur przed śmiercią Beneficjenta.
  2. Przekazać na inne subkonto prowadzone w Fundacji JiM.
  3. Po zamknięciu subkonta, pozostałe środki przejdą na cele statutowe Fundacji JiM.

§12
Koszty administrowania i obsługi serwisu

 1. Założenie Subkonta w serwisie jest całkowicie darmowe.
 2. Nie są pobierane stałe opłaty z tytułu użytkowania serwisu Subkonta JiM. Użytkowanie serwisu, składanie wniosków i ich rozliczanie jest darmowe.
 3. Koszty administrowania i obsługi serwisu zostaną pobrane każdorazowo od wpływów na subkonto:
  – w wysokości 4% od środków wpływających na Subkonto z tytułu darowizn,
  – w wysokości 8% od środków wpływających na subkonto z 1% od podatku.Dotyczy to wszystkich wpływów, które zostaną dokonane po 1.01.2021 r. na subkonta z wyłączeniem wpływów przeniesionych na Subkonto z subkonta prowadzonego przez inną organizację pozarządową.
 4. Wpływy z uwzględnieniem kosztów są widoczne w Serwisie Subkont w zakładce „Wpływy”.
 5. Koszty administracyjne obowiązują od dnia 01.01.2021 r. i dotyczą tylko nowych środków wpływających na subkonto od daty jej obowiązywania.
 6. W sytuacji, gdy na Subkoncie nie ma wpływów, koszty nie są pobierane z obecnych środków na Subkoncie.

§13
Odpowiedzialność

 1. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także za utratę danych Użytkownika powstałe w wyniku działania siły wyższej, osób trzecich a także w wyniku działania Fundacji zmierzającego do poprawy funkcjonalności Serwisu. Fundacja zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników Serwisu o zakłóceniach w jego funkcjonowaniu, w szczególności o przerwach konserwacyjnych.
 2. Fundacja nie odpowiada za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu Materiałów lub Materiałów Użytkowników umieszczonych w Serwisie.
 3. Fundacja nie odpowiada ponadto wobec Użytkowników i osób trzecich za:
  1. Treść danych zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie,
  2. Jakiekolwiek szkody Użytkowników spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Użytkowników,
  3. Sposób, w jaki Profile Użytkowników będą wykorzystywane przez Użytkowników,
  4. Treści i inną zawartość przesyłanych przez Użytkowników wiadomości,
  5. Szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,
  6. Niemożność zalogowania się w Serwisie spowodowaną w szczególności, jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Użytkownika,
 4. Fundacja może umożliwić Użytkownikom dostęp, za pośrednictwem Serwisu, do usług świadczonych przez osoby trzecie. W takim przypadku Fundacja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich.
 5. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie nigdy nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu.
 6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie  prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem informacji lub nieprawdziwych Danych Osobowych, ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych innych podmiotów.
 7. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności tytułem zobowiązań, jakie Beneficjent lub Użytkownicy działający na jego rzecz przyjęli  na siebie w stosunku do Użytkowników, w zamian za otrzymane środki pieniężne.

§14
Reklamacje

 1. Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a także wykonaniem usług przez Fundację.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną poprzez zakładkę: Uwagi i spostrzeżenia, znajdującą się na stronie internetowej jim.org
 3. Fundacja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
 4. Fundacja zastrzega sobie prawo do wydłużenia powyższego terminu w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymagać będzie wiadomości specjalnych lub napotka inne przeszkody niezależne od Fundacji (np. awarie sprzętu, sieci internetowej itp.).Fundacja ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień. Czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
 5. Składając reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie odpowiedzi na reklamację przez Fundację również w tej formie. Jednakże Użytkownik może wyraźnie zastrzec w treści reklamacji wysłanej pocztą elektroniczną, że oczekuje odpowiedzi Fundacji na piśmie.
 6. Fundacja zastrzega sobie prawo nieudzielenia odpowiedzi na reklamację w razie jej oczywistej bezzasadności, np. ponownego wniesienia reklamacji opartej na tym samym zarzucie, co wcześniejsza, nieuwzględniona przez Fundację reklamacja danego Użytkownika. Reklamacje wynikające z niezastosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu, nie będą uwzględniane.
 7. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji (w tym adres mailowy).
 8. Fundacja nie rozpatruje reklamacji, których przedmiotem jest odpowiedzialność Beneficjentów lub Użytkowników działających na ich rzecz  powstała w związku z niewywiązaniem się ze zobowiązań, jakie przyjęli oni na siebie w stosunku do innych Użytkowników w zamian za otrzymane Środki Pieniężne.

§15
Zmiany Regulaminu

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w Regulaminie.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Serwisie z dniem wejścia w życie zmian (powiadomienie nastąpi poprzez rozesłanie wiadomości do Użytkowników wewnątrz Serwisu lub na skrzynkę mailową Użytkownika podaną podczas rejestracji albo poprzez podanie stosownej informacji przy logowaniu się do Serwisu).
 3. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie i wiążą Użytkownika od dnia wskazanego przez Fundację, jako dzień wejścia w życie zmian Regulaminu, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika o zmianach.
 4. Jeżeli Użytkownik nie wniesie zastrzeżeń, co do zmian Regulaminu w formie pisemnej (droga elektroniczną lub tradycyjną) w terminie 7 dni od opublikowania Regulaminu, o którym mowa powyżej, uznaje się, że Użytkownik zmiany Regulaminu akceptuje i wiążą one Użytkownika od dnia wskazanego przez Fundację, jako dzień wejścia w życie zmian Regulamin.
 5. Jeżeli Użytkownik wniesie zastrzeżenia  do Regulaminu, wówczas następują skutki analogiczne, jak w § 4 ust. 4
 6. Niezależnie od powyższego Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi).

§16
Postanowienia końcowe

  1. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę o korzystanie z Serwisu z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie Umowy w ww. trybie wymaga formy pisemnej z doręczeniem na adres Użytkownika wskazany przy rejestracji i adres Fundacji.
  2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 23.03.2022 roku i zastępuje Regulamin z dnia 01.01.2021 roku.
  3. Tekst jednolity Regulaminu, obowiązujący w danym czasie, dostępny jest dla Użytkowników Serwisu oraz osób trzecich w zakładce SUBKONTA.
  4. W Serwisie mogą być umieszczane reklamy i ogłoszenia, odpłatnie, na warunkach i zasadach określonych w odrębnych umowach. Fundacja zastrzega sobie prawo do dowolnego doboru reklam i ogłoszeń z uwzględnieniem w szczególności ich zgodności z charakterem Serwisu.
  1. Prawem właściwym jest prawo polskie. Wszelkie spory wynikłe między Fundacją a Użytkownikami rozpoznawał będzie właściwy miejscowo dla Fundacji sąd powszechny.
Ty też możesz pomóc Już 1 na 100 dzieci ma autyzm. Zmień ich życie na lepsze. Pomagam