KRS 0000127075
Skopiuj Skopiowano do schowka
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PROGRAM PARTNERSKI

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.U.UE.L.2016.119.1), informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Programu Partnerskiego jest Fundacja JiM z siedzibą w Łodzi, ul. Tatrzańska 105.
 2. We wszelkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może kontaktować się
  z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@jim.org.
 3. Pani/Pana dane osobowe obejmujące informacje niezbędne do wypełnienia formularza zgłoszeniowego przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  wyrażonej odrębnie dobrowolnej zgody udzielonej w procesie rejestracji, poprzez akceptację Regulaminu Programu.
 4. Fundacja przetwarza Pani/Pana dane osobowe, jako Użytkownika zgodnie z przepisami prawa, art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
 5. Fundacja przetwarza Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji Programu Partnerskiego, którego założenia, w tym obowiązki Fundacji JiM (Organizatora) oraz Pani/Pana (Partnera) zostały określone w Regulaminie Programu.
 6. Pani/Pana dane osobowe jako Partnera Programu będą przetwarzane przez Fundację JiM zgodnie z warunkami Regulaminu Programu i w celach w nim określonych,
  w tym poprzez wysyłanie wiadomości drogą elektroniczną, na wskazany adres meilowy.
 7. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 9. Pani/Pana dane osobowe jako Partnera Programu będą przechowywane do czasu rezygnacji przez Panią/Pana z uczestnictwa w Programie bądź wycofania przez Organizatora zgody na współpracę z Partnerem oraz w związku z archiwizacją danych przez czas niezbędny do dokumentowania dokonanych rozliczeń.
 10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego–Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 12. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji procesu nawiązania współpracy z Fundacją JiM .
 13. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące Pani/Pana jako Użytkownika nie będą zapadać wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się żadnych twoich profili.

 

Ty też możesz pomóc Już 1 osoba na 100 jest w spektrum. Zmień życie osób autystycznych na lepsze. Pomagam