KRS 0000127075
Skopiuj Skopiowano do schowka
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996

Regulamin „100 na start”

Regulamin promocji “100 na start dla Klubu JiM”

 

§1.
INFORMACJE OGÓLNE

 1. Strona internetowa www.jim.org jest prowadzona przez Fundację JiM (zwaną dalej Fundacją), z siedzibą w Łodzi, przy ul. Tatrzańskiej 105, zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000127075, PLN, NIP: 7282455613.
 2. Niniejszy regulamin ma na celu określenie warunków promocji „100zł na start dla Klubu JiM”.
 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem https://jim.org/regulamin09/
 4. Promocja dotyczy założenia indywidualnego subkonta w serwisie Subkonta JiM. Użytkownik zakładając konto w serwisie ma obowiązek zapoznać się z regulaminem Subkont JiM dostępnym pod adresem: https://jim.org/subkonta-regulamin/
 5. Założenie konta w serwisie Subkonta JiM oznacza zaakceptowanie regulaminu Subkont JiM

§2.
ZASADY PROMOCJI

 1. Każdy członek Klubu JiM, który założy Subkonto JiM od 09.09.2020 do 31.12.2020r. lub wyczerpania limitu kont promocyjnych otrzyma 100zł na swoje Subkonto, po jego prawidłowym aktywowaniu. Subkonto zostanie zasilone tylko wtedy, gdy w momencie rejestracji Subkonta JiM użytkownik był również członkiem Klubu JiM.
 2. Promocja dotyczy tylko użytkowników, którzy nie byli wcześniej zarejestrowani w serwisie Subkonta JiM.
 3. Serwis Subkonta JiM przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych i chorych oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci niepełnosprawnych i chorych. W celu zrefundowania wydatków konieczne będzie dołączenie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.
  Nie określa się maksymalnego wieku beneficjenta korzystającego z serwisu Subkonta JiM.
 4. W celu zasilenia Subkonta kwotą 100 zł, po prawidłowym zarejestrowaniu Subkonta należy wysłać wiadomość na adres subkonta@jim.org wpisując w tytule ”100zł na start dla Klubu JiM”.
 5. Aby zasilenie konta było możliwe dane opiekuna lub beneficjenta i adres email muszą być zgodne z danymi osobowymi zarejestrowanymi w Klubie JiM.
 6. Konto zostanie zasilone kwotą 100zł w ciągu 14 dni od spełnienia warunków promocji.

§3.
PRZETWARZANIE DANYCH

 1. Dokonując rejestracji w Serwisie Użytkownik akceptuje Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych przez Fundację, zgodnie z warunkami Regulaminu i w celach w nim określonych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja, która przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, tj. art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2019, poz. 123).
 3. Fundacja przetwarza Dane Osobowe Użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, jej zmiany lub rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
 4. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia lub zmiany.
 5. Użytkownik ma obowiązek aktualizować Dane Osobowe podane w ramach korzystania z Serwisu niezwłocznie po zaistnieniu jakiejkolwiek zmiany tych danych.
 6. W razie powzięcia przez Fundację wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika Danych Osobowych Fundacja (Administrator) może:
  1. wezwać Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych Danych Osobowych bądź ich aktualizacji,
  2. zablokować Użytkownikowi dostęp do wybranych Usług Serwisu,
  3. zablokować Profil Użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy,
  4. nieodwracalnie usunąć Profil Użytkownika.
 7. W przypadkach wskazanych w pkt 2-4, Fundacja może dokonać ww. działań bez uprzedniego wzywania Użytkownika do zaprzestania ww. naruszeń. Usunięcie Profilu Użytkownika w ww. trybie jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy przez Fundację w trybie natychmiastowym.

§4.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. W uzasadnionych przypadkach użytkownik  może zgłosić reklamację i zażądać zweryfikowania dotrzymania warunków promocji.
 2. eklamację należy zgłosić na adres: subkonta@jim.org wpisując w tytule wiadomości „reklamacja” oraz podając powód i szczegółowe informacje.  Każda reklamacja rozpatrywana będzie przez Fundację JiM indywidualnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

§5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Fundacja JiM ma prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie.
 2. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę o korzystanie z Serwisu z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie Umowy w ww. trybie wymaga formy pisemnej z doręczeniem na adres Użytkownika wskazany przy rejestracji i adres Fundacji.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 09.09.2020 roku.

 

Ty też możesz pomóc Już 1 osoba na 100 jest w spektrum. Zmień życie osób autystycznych na lepsze. Pomagam