KRS 0000127075
Skopiuj Skopiowano do schowka
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996

Regulamin dodawania historii

REGULAMIN DODAWANIA HISTORII

1.
INFORMACJE OGÓLNE

 1. Strona internetowa jest prowadzona przez Fundację JiM (zwaną dalej Fundacją), z siedzibą w Łodzi, przy ul. Tatrzańskiej 105, zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000127075, PLN, NIP: 7282455613.
 2. Niniejszy regulamin ma na celu określenie warunków publikowania historii online za pomocą formularzy dostępnych na stronach internetowych: www.jim.org oraz www.polskananiebiesko.pl.
 3. Ilekroć mowa w Regulaminie o „historiach” należy przez to rozumieć opis sytuacji, wydarzeń przesłany przez użytkownika.
 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem https://jim.org/regulaminhistorii.

2.
ZASADY PUBLIKOWANIA HISTORII

 1. Historię może opublikować pełnoletnia osoba ze spektrum autyzmu lub jej bliski (rodzic lub opiekun prawny).
 2. Publikowane historie mogą zawierać dane osobowe takie jak: imię osoby ze spektrum autyzmu, jej wiek, miejsce zamieszkania.
 3. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 2, jest dobrowolne.
 4. Dodanie historii na stronie wiąże się z koniecznością podania danych osobowych, takich jak: imię, wiek, adres e-mail.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z działalnością statutową Fundacji JiM, a ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do opublikowania Historii.
 6. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za przesłane do publikacji materiały, w tym brak zgody na rozpowszechnianie wizerunku.

3.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Fundacja jest administratorem danych osobowych zawartych w opublikowanych historiach dostępnych na stronach jim.org,
  na fanpage’u Fundacji na Facebooku, na profilach Fundacji w serwisach Instagram, Twitter, LinkedIn oraz w materiałach drukowanych wydawanych przez Fundację.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do opublikowania historii.
 3. Osoba publikująca historię ma prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych. Osobie publikującej historię przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
 4. Poprzez udostępnianie historii osób ze spektrum autyzmu Fundacja przetwarza dane osobowe w celu zwiększania świadomości i wiedzy społeczeństwa na temat problemów osób ze spektrum zaburzeń autystycznych oraz ich rodzin.
 5. Podstawą przetwarzania danych, o których mowa w § 2 ust. 2, w tym przetwarzania przez Fundację wizerunku osoby/osób na nim przedstawionych, jest zgoda, wyrażona w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a), a także 81 ustawy
  o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 6. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest także art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Fundacji polegający na realizowaniu zadań statutowych, w tym m.in. na niesieniu pomocy osobom niepełnosprawnym, zwłaszcza ze spektrum autyzmu, a szczególnie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, ich rodzinom oraz bliskim, niesieniu pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans życiowych tych osób, zwiększaniu świadomości i wiedzy społeczeństwa na temat problemów osób ze spektrum zaburzeń autystycznych oraz ich rodzin.
 7. Niniejsza zgoda obejmuje również przesyłanie przez Fundację informacji na temat aktualnie prowadzonej działalności, w tym co do form pomocy oraz wsparcia, organizowanych akcji, szkoleń i innych wydarzeń czy też działalności leczniczej oraz edukacyjnej, w tym również w formie newslettera lub wiadomości e-mail.
 8. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody, osobie przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem. Oświadczenie zawierające cofnięcie zgody można przesłać drogą mailową na adres: komunikacja@jim.org.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej jednak niż przez okres publikowania historii. Przy czym po upływie okresu publikowania historii, możliwe jest dalsze otrzymywanie newsletter’a. Osoba, która nie chce otrzymywać newsletter’a po okresie publikacji historii powinna musi złożyć oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.
 10. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty korzystające ze stron internetowych: jim.org, www.polskananiebiesko.pl oraz odwiedzające fanpage Fundacji na Facebooku, profile Fundacji w serwisach Instagram, Twitter, LinkedIn oraz zapoznające się z materiałami drukowanymi wydawanymi przez Fundację, a także podmioty świadczące usługi informatyczne oraz prawne na rzecz Fundacji.

4.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Fundacja JiM ma prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Ty też możesz pomóc Już 1 osoba na 100 jest w spektrum. Zmień życie osób autystycznych na lepsze. Pomagam