Najczęściej zadawane pytania dotyczące Subkont JiM.
01

1. Co to jest subkonto JiM?

Subkonto JiM to rodzaj indywidualnego konta dla podopiecznego Fundacji JiM, które pozwala zgromadzić środki pieniężne przeznaczone dla konkretnej osoby. Subkonto jest prowadzone przez Fundację JiM w ramach ogólnego konta bankowego. Środki znajdujące się na subkoncie pochodzą z darowizn od indywidualnych osób lub z 1% przekazywanego przez urzędy skarbowe.

Zgodnie z przepisami prawa środki z 1% podatku dochodowego są przekazywane Fundacji przez urząd skarbowy na uprzednio wskazany przez organizację numer rachunku bankowego. Zidentyfikowanie, na które dziecko zostały przekazane pieniądze, odbywa się na podstawie celu szczegółowego, który podatnik wskazuje w formularzu pit. Na przełomie września i października roku podatkowego, w którym podatnicy składają deklaracje podatkowe, urząd skarbowy przekazuje na płycie CD informacje o przekazanych kwotach oraz celach szczegółowych.

02

2. Kto może posiadać subkonto JiM?

Subkonto JiM można założyć dla każdej osoby niepełnosprawnej/chorej bez względu na wiek czy schorzenie.
Osoba zakładająca subkonto JiM musi posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie potwierdzające diagnozę. Subkonto mogą założyć jedynie osoby przebywające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

03

3. Kto może przekazać 1% podatku?

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami 1% na rzecz OPP (Organizacji Pożytku Publicznego) mogą przekazać:

  • podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych
  • podatnik podatku liniowego
  • ryczałtowcy
  • osoby uzyskujące dochody z rynków finansowych
  • osoby uzyskujące dochody z rynku nieruchomości, czyli wszyscy, wypełniający PIT-28,  PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38.
04

4. Jak przekazać 1% podatku?

Wypełniając zeznanie PIT (np. PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38) należy obliczyć podatek należy wobec urzędu skarbowego i wypełnić rubrykę: wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP).

Należy wpisać w niej następujące dane:
Numer KRS: 0000127075 Fundacja JiM
Następnie trzeba wypełnić również rubrykę dodatkowe informację, wpisując w niej:
Numer profilu Subkonta JiM oraz imię i nazwisko osoby, której chcemy podarować 1% np. 1000 Jan Kowalski.

05

5. Na jakie dane powinna być wystawiona faktura podlegająca refundacji?

Prosimy aby faktury/rachunki były wystawiane na dane osoby korzystającej z subkonta lub opiekuna prawnego, wraz ze wskazaniem adresu i numeru subkonta.

Wzór prawidłowo wystawionej faktury do refundacji znajduje się w zakładce Regulamin/Lista załączników:

Załącznik nr 4 Wzór faktury

06

6. Jaki rodzaj dokumentów potwierdzających wydatek pozwala na refundację?

Aby potwierdzić poniesiony wydatek, należy do wniosku o refundację/zapłatę dołączyć fakturę/rachunek wystawioną na dane podopiecznego lub opiekuna prawnego. Dokumentem potwierdzającym wydatek może być również nota księgowa wystawiona na Fundację JiM, na dane podopiecznego lub opiekuna prawnego. Do faktury/rachunku, na którym widnieje informacja “DO ZAPŁATY”, należy dołączyć jako dokument dodatkowy, potwierdzenie przelewu.

Paragony fiskalne nie są uwzględniane.

07

7. Jakie koszty mogą zostać zrefundowane ze środków uzbieranych na subkoncie?

Koszty, które mogą zostać refundowane, są opisane w Katalogu kosztów refundowanych, znajdującym się w zakładce REGULAMIN/Lista załączników: Załącznik nr 1 Katalog kosztów refundowanych.

08

8. W jakim czasie można wykorzystać środki z 1% od podatku, zgromadzone na subkoncie?

Środki z 1% od podatku, zgromadzone na subkoncie, można wykorzystać przez okres 48 miesięcy od daty przekazania informacji o ich wysokości.

09

9. Jaki jest termin wypłaty refundacji/zapłaty?

Zgodnie z REGULAMINEM, wnioski elektroniczne o refundację lub zapłatę, są rozpatrywane
w ciągu 3 dni roboczych, od daty prawidłowo złożonego wniosku.
W przypadku stwierdzenia błędów we wniosku elektronicznym, wniosek zostaje zwrócony do korekty z podaniem powodu korekty. Po skorygowaniu wniosku, przez osobę składającą wniosek
o refundację lub zapłatę, skorygowany wniosek zostaje powtórnie rozpatrzony, w ciągu 3 dni roboczych, od prawidłowo złożonej korekty w systemie. Po zatwierdzeniu wniosku, wypłata środków następuje do kilku dni roboczych.

 

10

10. Co oznacza termin ważności faktury?

Faktury/rachunki w chwili składania do Fundacji nie mogą być starsze niż 2 lata od daty ich wystawienia.

11

11. Dlaczego w regulaminie jest określona minimalna kwota refundacji?

Minimalna kwota refundacji jest określona po to, aby do wniosku dołączyć więcej faktur oraz, aby nie składać co kilka dni faktur pojedynczo np. na terapię logopedyczną po 40 zł. Minimalna kwota refundacji pozwala stworzyć „refundacyjny pakiet faktur”, który pozwala przyśpieszyć wypłaty refundacji. Dlatego jeżeli na subkoncie znajduje się mniej niż 300 zł, wtedy wniosek zostanie odrzucony.

12

12. Czy mogę składać do refundacji dokumenty jeżeli nie posiadam jeszcze środków na subkoncie?

Dokumenty do refundacji mogą być składane wyłącznie, jeżeli są już środki na subkoncie. Jeśli mimo braku środków będzie złożony wiosek o refundację/zapłatę, zostanie on odrzucony.

13

13. Jaka jest różnica między wnioskiem o zapłatę a wnioskiem o refundację?

Wniosek o zapłatę oznacza zapłatę za fakturę/rachunek bezpośrednio na konto sprzedawcy/usługodawcy.
W przypadku, gdy kwota dokumentu jest równa lub wyższa niż 300 zł, a rodzic nie ma środków na samodzielne opłacenie faktury/rachunku. Wówczas należy złożyć wniosek o zapłatę – Załącznik nr 3 Regulaminu Subkonta JiM i przedłożyć go w terminie pozwalającym na dokonanie zapłaty zgodnie z fakturą/rachunkiem biorąc pod uwagę okres oczekiwania na wypłatę refundacji.

14

14. Kiedy będzie informacja o kwocie uzbieranej z 1% podatku?

Informacja o kwocie uzbieranej z 1% podatku zostaje przekazana mniej więcej w połowie października roku,
w którym składaliśmy zeznane podatkowe. Wówczas rodzic otrzymuje informację mailową o wpływie środków z 1% podatku na subkonto swojego dziecka.

15

15. Jak dowiedzieć się ile środków pozostało do refundacji?

Informacja o stanie zgromadzonych środków pieniężnych na subkoncie są udostępniane Beneficjentom, przedstawicielom ustawowym lub opiekunom prawnym Beneficjentów wyłącznie po zalogowaniu się do serwisu Subkonta JiM.

16

16. Zapomniałem hasła do logowania. Jak mogę je odzyskać?

W sytuacji, gdy użytkownik zapomniał hasła do logowania na Subkonta JiM, w panelu do logowania na subkonto należ nacisnąć “Przypomnij”. Nowe hasło zostanie przesłane na adres mailowy podany przy rejestracji subkonta. Po zalogowaniu, hasło można zmienić w zakładce “Edycja profilu”.

17

17. W jakich dniach odbywają się dyżury w sprawie subkont?

Konsultacje ze specjalistą ds. rozliczeń odbywają się telefonicznie pod numerem 42 663 85 08:

  • Wtorek: 13-16
  • Czwartek: 8-11

Zapytania można kierować również mailowo, na adres: subkonta@jim.org

18

18. Jak dokonać przelewu zza granicy?

Przelewu z zagranicy można dokonać korzystając z poniższych danych:

IBAN: PL88 1240 2539 1111 0010 2766 0745
SWIFT: PKOP PL PW