KRS 0000127075
Skopiuj Skopiowano do schowka
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996

INTERWENCJE – KLAZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)

 

informujemy, że:

 

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja JiM z siedzibą w Łodzi, ul. Tatrzańska 105;
 • w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem: iod@jim.org;
 • Pani/Pana dane osobowe, obejmujące również dane wrażliwe, będą przetwarzane w celu wypełnienia formularza zgłoszeniowego oraz w celu i zakresie niezbędnym do udzielenia Pani/Panu pomocy prawnej oraz udzielania odpowiedzi na zgłoszony problem w tzw. procesie interwencji – zgodnie z zadaniami statutowymi Fundacji, w tym również zawartych w przesłanych dokumentach, przy czym podstawę przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO stanowi przede wszystkim dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych uzyskiwana na zasadach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a) w związku z art. 7 RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, a także prawnie uzasadniony interes administratora określony w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • odbiorcą danych osobowych mogą być:
 1. organy władzy publicznej i podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;
 2. uprawnione podmioty zapewniające obsługę informatyczną lub prawną na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych;
 • dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej, a gdyby miało się to odbywać, pozostanie to zgodne z zasadami wynikającymi z RODO;
 • dane zgromadzone ww. celach będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, jakim jest udzielenie pomocy prawnej w ramach interwencji lub do czasu cofnięcia zgody, zaś przechowywane przez okres 3 lat licząc od dnia udzielenia ww. pomocy prawnej;
 • przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO, a także prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO; ze względu na to, że przetwarzanie nie odbywa się w sposób zautomatyzowany nie będzie mogło być zrealizowane prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO;
 • jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa możliwe jest wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne, ponieważ bez nich nie jest możliwe udzielenie Pani/Panu pomocy prawnej oraz odpowiedzi na zgłoszony problem
  w tzw. procesie interwencji
  ; zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie zawierające cofnięcie zgody można przesłać na adres e-mail: rzecznictwo@jim.org.
Ty też możesz pomóc Już 1 osoba na 100 jest w spektrum. Zmień życie osób autystycznych na lepsze. Pomagam