KRS 0000127075
Skopiuj Skopiowano do schowka
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996

Regulamin szkoleń

 

REGULAMIN SZKOLEŃ
PROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY JiM.ORG

 

§1
ZAKRES
1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z usług i zasobów, udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet poprzez platformę dostępną pod adresem www.jim.org.
2. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest warunkiem korzystania z platformy jim.org.

§2
DEFINICJE
Ilekroć w niniejszym regulaminie występują poniżej zdefiniowane pojęcia, należy je rozumieć w sposób następujący:
a) Regulamin – niniejszy Regulamin;
b) Organizator – Fundacja JiM z siedzibą z siedzibą w Łodzi, przy ul. Tatrzańskiej 105, 93-279 Łódź, NIP 7282455613, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000127075.
c) Uczestnik – osoba fizyczna uczestnicząca w szkoleniu na podstawie umowy sprzedaży zawartej z Organizatorem
d) Szkolenie – usługa internetowa o charakterze szkoleniowym realizowana przez Organizatora za pośrednictwem platformy, w tym w systemie samokształcenia, szkoleń synchronicznych, asynchronicznych i mieszanych;
e) Platforma jim.org – strona www, znajdująca się pod adresem www.jim.org (wraz ze wszystkimi podstronami), umożliwiająca Uczestnikom korzystanie z zasobów platformy jim.org w szczególności przeglądanie zasobów, zakup i dostęp do zakupionych szkoleń,
f) Umowa – umowa sprzedaży zawarta przez Organizatora z Uczestnikiem w trybie określonym w niniejszym Regulaminie;
g) Zamówienie – oświadczenie woli składane za pomocą Formularza Zamówienia oraz zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży z Organizatorem
h) Dane – dane, w tym dane osobowe Uczestnika, podane przez Uczestnika w formularzu zamówienia
i) Konsument – w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U.2019.1145 t.j. – konsument to osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
j) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz. U. 2014 poz.827 ze zm.)
k) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (ue) 2016/679 Z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1

§ 3
WYMOGI TECHNICZNE
1. Do korzystania z zasobów platformy jim.org, w tym uczestnictwa w organizowanych za jej pośrednictwem szkoleniach, niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu oraz komputera/tabletu/telefonu komórkowego, umożliwiających prawidłowe wyświetlanie zawartości platformy jim.org.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości zasobów platformy jim.org , jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi po stronie Uczestnika w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej czy niedostatecznej wydajności sprzętu.

§ 4
ZAMÓWIENIA
1. Uczestnik może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem platformy: https://jim.org/harmonogram-szkolen/
2. Do zawarcia Umowy z Organizatorem konieczne jest wypełnienie przez Uczestnika formularza zamówienia znajdującego się na stronie https://jim.org/harmonogram-szkolen/ zawierającego: imię i nazwisko uczestnika kursu, adres, numer telefonu oraz adres email, do którego będzie przyporządkowane konto na platformie jim.org i zatwierdzenie zamówienia przyciskiem „Złóż zamówienie i przejdź do płatności”, a następnie dokonanie opłaty za szkolenie poprzez wybraną formę płatności
3. Opłaty za szkolenie można dokonać poprzez jeden z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Organizatora;
4. Cena podana przy każdym kursie jest ceną obowiązującą w trakcie składania zamówienia i jest wiążąca dla Uczestnika i Organizatora. Niewniesienie wpłaty w terminie, w jakim Operator systemu płatności oczekuje na wpłatę oznacza rezygnację z zakupu i anulowanie zamówienia.
5. Uczestnik może ponieść dodatkowe koszty zakupu wynikające np. z tytułu prowizji bankowych, opłat na rzecz Operatorów lub innych ewentualnych opłat wynikających z wybranego przez Uczestnika sposobu płatności.
6. Organizator na żądanie Uczestnika wystawia – na podstawie danych Uczestnika podanych w procesie rejestracji – rachunki oraz przesyła je Uczestnikowi w formie elektronicznej.

§ 5
REALIZACJA ZAMÓWIENIA
1. Dostęp do szkolenia na platformie jim.org uruchamiany jest po zaksięgowaniu wpłaty.
2. Uczestnik otrzymuje na adres mailowy wskazany w formularzu link do szkolenia w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania przez Organizatora potwierdzenia uiszczenia opłaty za zamówione szkolenie.
3. Dostęp do szkolenia ograniczony jest do jednorazowego udziału w szkoleniu albo jednokrotnego odtworzenia materiału szkoleniowego.

§ 6
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
1. Każdy Uczestnik ma obowiązek korzystać z platformy jim.org w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
2. Uczestnik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem
faktycznym i prawnym
3. Uczestnik ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.
4. Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim materiałów stanowiących treść szkolenia zarówno w całości jak i w części bez pisemnej zgody Organizatora.
5. Uczestnik szkolenia zapoznaje się z materiałami szkoleniowymi we własnym zakresie.
6. Uczestnik jest uprawniony do korzystania z zasobów i usług platformy jim.org wyłącznie na własny użytek Wszelkie informacje i materiały szkoleniowe zamieszczone na platformie jim.org podlegają ochronie
prawnej, zaś ich wykorzystywanie w celach komercyjnych jest niedozwolone i traktowane będzie jako naruszenie praw autorskich.
7. Po ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu, zawierające tytuł szkolenia, liczbę godzin szkoleniowych, dane organizatora i uczestnika.

§ 7
PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
1. Usługa zostanie wykonana z należytą starannością przez Organizatora.
2. Odpowiedzialność Organizatora jest wyłączona w przypadku gdy:
a/ Uczestnik działa bezprawnie,
b/ Uczestnik podał fałszywe dane i informacje o sobie oraz informacje służące do wykonania Usługi.
3. Organizator ma prawo do odmowy dostępu do zasobów platformy jim.org na rzecz danego Uczestnika na stałe lub na czas określony przez Organizatora, w przypadku:
a/ podania błędnych lub niepełnych danych i informacji,
b/ podejrzenia Uczestnika o bezprawne korzystanie z platformy jim.org lub w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem,
c/ innych istotnych przyczyn uniemożliwiających świadczenie Usług przez Organizatora, o których Uczestnik zostanie poinformowany.
4. W przypadkach odmowy dostępu do zasobów platformy jim.org z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Organizator nie ma obowiązku zwrotu uiszczonej przez Uczestnika opłaty.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do platformy jim.org, o czym poinformuje Uczestników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia w świadczeniu Usług drogą elektroniczną i udostępniania platformy jim.org, jeśli powodem jest:
a/ modernizacja, modyfikacja, konserwacja lub rozbudowa systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Organizatora;
b/ działania niezależnych od Organizatora osób trzecich, w tym siła wyższa.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu z platformy jim.org, wynikające z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

§ 8
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Uczestnik wyraża zgodę wobec Organizatora na przetwarzanie danych zamieszczonych formularzu zamówienia w celu zawarcia umowy sprzedaży – przed jej zawarciem (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
2. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży, Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika umieszczone w formularzu zamówienia, a także informacje o logowaniu się do szkolenia i sposobie korzystania z niego (w tym w zakresie częstotliwości korzystania) w celu wykonania umowy sprzedaży (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
3. Poza przypadkami, o których mowa w ust. 1-2, Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika wyłącznie w zgodzie z prawem, w tym wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
a/ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze jako administratorze danych;
b/ osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, przy czym przetwarzanie na tej podstawie odbywa się pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody od ww. osoby, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności w celu e-mail marketingu (adres e-mail) lub telemarketingu (numer telefonu);
c/ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora jako administratora danych.
4. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator.
5. Cele i czas przetwarzania: dane będziemy przetwarzać w celu:
a. W celu zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. b RODO w stosunku do stron umowy, oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO w stosunku do osób dedykowanych do realizacji umowy, przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;
b. W celu rozpatrywania skarg i reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;
c. W celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego;
d. W celu archiwizowania dokumentów w tym dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w zakresie dokumentów, których okres przechowywania jest regulowany przepisami prawa; art. 6 ust. 1 lit f RODO
– w zakresie danych przechowywanych przez okresy niezbędne dla dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, a w przypadku konieczności przechowywania dokumentów narzuconej przez przepisy prawa
– przez okresy wskazane przepisami prawa;
e. Jeżeli wyrażono zgodę, to także dla celów prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność, do czasu wniesienia sprzeciwu.
f. Jeżeli wyrażono zgodę, to także dla celów prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO , gdzie prawnie uzasadnionym celem jest prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na takie działania lub wniesienia sprzeciwu w zależności które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze.
g. W celach statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności, do czasu gdy posiadamy dodatkową inna podstawę prawną przetwarzania – w razie gdy podstawę utracimy dane ulegają anonimizacji.
6. Dane możemy przekazywać odbiorcom, tj.:
a. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
b. podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych;
c. bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;
d. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
e. podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność, w tym IT.
7. Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),
wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów.                                                                                                                                                                                                        10. W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies  w ten sposób, że obserwujemy i analizujemy ruch na naszych stronach jak również możemy podejmować działania marketingowe.                                                                                                                                                                                          11.W przypadku danych osób dedykowanych do realizacji umowy administrator informuje, iż dane te pozyskał od strony z którą zawarł umowę, tj. od uczestnika. Dane te mogą obejmować: imię i nazwisko, numer telefonu,
adres email, adres.
12.Kontakt do inspektora danych osobowych: iod@jim.org

§ 9
REKLAMACJE
1. W przypadku problemów z dostępem do zamówionego i opłaconego szkolenia Uczestnik powinien niezwłocznie powiadomić Organizatora drogą mailową na adres szkolenia@jim.org
2. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Organizatora będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od wpłynięcia na adres szkolenia@jim.org
3. Odpowiedź na reklamację Organizator wysyła na podany przez Uczestnika w formularzu zamówienia adres e-mail.
4. W opisie reklamacji Uczestnik ma obowiązek podać jak najwięcej informacji i okoliczności niewykonania lub nienależycie wykonania Umowy przez Organizatora, w szczególności: dane Uczestnika, w tym dane kontaktowe i inne dane niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.

§ 10
PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie materiały udostępniane mu w ramach uczestnictwa w szkoleniach na platformie jim.org stanowią wyłączną własność intelektualną Organizatora bądź innych właściwych podmiotów i podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
2. Uczestnik zobowiązuje się wykorzystywać powierzone mu materiały i zawartą w nich treść (w tym w szczególności udostępnianych w ramach jim. org materiałów szkoleniowych) wyłącznie do celów nauki własnej i nie udostępniać ich osobom trzecim bez zgody Organizatora lub odpowiedniego właściciela praw autorskich.
3. Uczestnik posiadający opłacone szkolenie może drukować, pobierać i zapisywać wyłącznie dodatkowe materiały szkoleniowe z platformy do użytku osobistego bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania.
4. Uczestnik nie jest uprawniony do pobierania i zapisywania lekcji wideo.
5. W przypadku chęci wykorzystania poza platformą materiałów, do których Organizator posiada autorskie prawa majątkowe, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Organizatora.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji treści oferowanych szkoleń w ramach usługi stałej aktualizacji, którą objęta jest oferta.
7. W razie naruszenia postanowień niniejszego punktu Regulaminu, Organizator oraz właściciele praw autorskich mogą dochodzić od Uczestnika odszkodowania za ewentualne straty materialne i niematerialne wynikłe z tego naruszenia.

§ 11
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY/ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Organizator informuje Uczestnika, będącego konsumentem, że zgodnie z treścią ustawy o prawach konsumenta:
a/ Uczestnik, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2
b/ wzór oświadczenia o ww. odstąpieniu został zamieszczony w Załączniku  nr 1 do Regulaminu; skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe;
c/ stosownie do art. 28 ustawy o prawach konsumenta, bieg 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy;
d/ do zachowania przez Uczestnika terminów, o których mowa powyżej wystarczy wysłanie oświadczenia przed ich upływem na adres mailowy szkolenia@jim.org
2. Prawo Uczestnika do odstąpienia od Umowy na odległość nie przysługuje Uczestnikowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym w szczególności: a) umowy o świadczenie usług, jeżeli Organizator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Uczestnika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora utraci prawo odstąpienia od
umowy; b) umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Uczestnika przed upływem terminu do odstąpienia od
Umowy i po poinformowaniu go przez Licencjodawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Uczestnika będącego konsumentem Organizator ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Uczestnika o odstąpieniu
od Umowy, zwrócić Uczestnikowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Organizator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Uczestnik.

§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe działanie platformy jim.org.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia platformy jim.org na czas nieokreślony celem jego modernizacji lub naprawy.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania przyczyny.
4. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się ze zmianami w regulaminie, jeśli korzysta w jakikolwiek sposób z platformy jim.org.
5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny, ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta, ustawa z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia odstąpienia od umowy
Ty też możesz pomóc Już 1 osoba na 100 jest w spektrum. Zmień życie osób autystycznych na lepsze. Pomagam