Regulamin szkoleń

 

Regulamin szkoleń

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
a) Organizatorem szkolenia jest Fundacja JiM z siedzibą w Łodzi przy ul. Tatrzańskiej 105, 93-279 Łódź, KRS 0000127075.
b) Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w szkoleniach organizowanych przez Fundację JiM. Uczestnicy szkolenia mają obowiązek zaakceptowania go i przestrzegania jego reguł.
c) Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w regulaminie; o wprowadzonych zmianach niezwłocznie poinformuje uczestników szkolenia.
d) Informacje, dotyczące organizacji szkolenia, miejsca jego realizacji oraz tematyki, znajdują się na stronie: www.jim.org

2. REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
a) Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeniowego on-line znajdującego się na stronie internetowej Organizatora oraz dokonanie maksymalnie 2 dni po wypełnieniu formularza wpłaty należności na podany rachunek bankowy.
b) W przypadku zgłaszania na wybrane szkolenie członków instytucji, warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie stosownego formularza zgłoszeniowego według wzoru umieszczonego na stronie internetowej w zakładce Szkolenia.
c) Po dokonaniu rejestracji on-line uczestnik otrzyma komunikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu przesłany drogą mailową.

3. PŁATNOŚCI

a) Wymogiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności opłaty za szkolenie w terminie 2 dni od daty wysłania formularza zgłoszeniowego na numer rachunku bankowego Organizatora, zgodnie z danymi podanymi na stronie internetowej w zakładce Szkolenia.
b) Tytuł przelewu powinien zawierać imię i nazwisko uczestnika lub nazwę instytucji, symbol szkolenia.
c) Brak dokonania płatności w terminie 2 dni od daty wysłania formularza, powoduje anulowanie zgłoszenia.
d) Cena szkolenia nie obejmuje kosztów: dojazdu uczestników, parkingu, noclegu, wyżywienia chyba, że jest to wyraźnie zaznaczone w ofercie.
e) Każdy z uczestników otrzyma fakturę/rachunek, który zostanie wystawiony w dniu prowadzonego szkolenia.
f) W sytuacji odwołania szkolenia z winy organizatora, uczestnikom zostanie zwrócona pełna kwota zapłaty.
g) Nieobecność uczestnika szkolenia bez wcześniejszego zgłoszenia rezygnacji nie uprawnia do możliwości żądania zwrotu kwoty wpłaconej za szkolenie.

4. REZYGNACJA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU
a) Odstąpienie od uczestnictwa w szkoleniu jest możliwe poprzez dostarczenie do siedziby Fundacji JiM pisemnej rezygnacji z udziału lub wysłanie jej drogą e-mailową najpóźniej 3 dni (72 godziny) przed planowaną datą szkolenia.
W przypadku grup zorganizowanych:
• rezygnacja ze szkolenia całej grupy jest możliwa najpóźniej 5 dni przed planowaną datą szkolenia,
• rezygnacji ze szkolenia poszczególnych osób z grupy jest możliwa 3 dni przed planowanym terminem szkolenia.
b) Rezygnacja ze szkolenia z zachowaniem wyżej wymienionych terminów skutkuje naliczeniem kary w wysokości 30% od całkowitej kwoty opłaty za szkolenie.
c) Rezygnacja, nawet uzasadniona bez zachowania powyższych terminów jest równoznaczna z utratą całości kwoty opłaty.

5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
a) Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi jego udziału w szkoleniu. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 poz. 1182 ) jest organizator szkolenia „Fundacja JiM”, ul. Tatrzańska 105, 93-479 Łódź.
b) Dane osobowe przekazane Administratorowi przez uczestnika nie są przekazywane żadnym innym podmiotom nie uczestniczącym w realizacji szkolenia.
c) Uczestnik zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Organizator zapewnia każdemu Uczestnikowi prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
d) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w szkoleniu.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
a) Organizator szkolenia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione przez uczestników szkolenia.
b) Zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie przebiegu szkolenia przez uczestników bez zgody organizatora szkolenia.
c) Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie szkolenia oraz regulaminie.
d) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w terminie do 3 dni przed wyznaczoną datą jego rozpoczęcia
e) Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za dokonane przez uczestników szkolenia zniszczenia na terenie obiektów, w których przeprowadzane są działania związane ze szkoleniem.
f) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Ty też możesz pomóc Już 1 na 100 dzieci ma autyzm. Zmień ich życie na lepsze. Pomagam