KRS 0000127075
Skopiuj Skopiowano do schowka
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996

Regulamin dodawania historii Autyzm. Orzeczenie o niepełnosprawności – punkty 7 i 8. Twoja historia

Regulamin Dodawania Historii

 

 • 1.
  INFORMACJE OGÓLNE
 1. Strona internetowa jest prowadzona przez Fundację JiM (zwaną dalej Fundacją), z siedzibą w Łodzi, przy ul. Tatrzańskiej 105, zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000127075, PLN, NIP: 7282455613.
 2. Niniejszy regulamin ma na celu określenie warunków publikowania historii online za pomocą formularza dostępnego na stronie https://jim.org/autyzm-orzeczenie-o-niepelnosprawnosci-punkt-7-i-8-twoja-historia/.
 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem https://jim.org/regulaminhistoriiorzeczenie
 • 2.
  ZASADY PUBLIKOWANIA HISTORII
 1. Historię może opublikować pełnoletnia osoba ze spektrum autyzmu lub jej bliski (rodzic lub opiekun prawny).
 2. Publikowane historie mogą zawierać dane osobowe takie jak: imię osoby ze spektrum autyzmu, jej wiek, miejsce zamieszkania oraz wizerunek (zdjęcie).
 3. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 2, jest dobrowolne.
 4. Osoba, o której mowa w ust. 1, dodając zdjęcie wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku lub wizerunku osoby na nim przedstawionej na stronie www.jim.org, w materiałach drukowanych przygotowywanych przez Fundację JiM, newsletterach Fundacji JiM oraz w mediach społecznościowych na profilach Fundacji JiM, tj. na fanpage’u Fundacji na Facebooku, na profilach Fundacji w serwisach Instagram, Twitter oraz LinkedIn, zgodnie z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Jeżeli zdjęcie przedstawia wizerunek innych osób, niż osoby ze spektrum autyzmu, rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej.
 6. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za przesłane do publikacji materiały, w tym brak zgody na rozpowszechnianie wizerunku.
 • 3.
  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Fundacja jest administratorem danych osobowych zawartych w opublikowanych historiach dostępnych na stronie www.jim.org, w materiałach drukowanych przygotowywanych przez Fundację JiM, newsletterach Fundacji JiM oraz na profilach Fundacji JiM w mediach społecznościowych, tj. na fanpage’u Fundacji na Facebooku, na profilach Fundacji w serwisach Instagram, Twitter oraz LinkedIn.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do opublikowania historii.
 3. Osoba publikująca historię ma prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo przenoszenia danych. Osobie publikującej historię przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
 4. Fundacja przetwarza dane osobowe w celu zwiększania świadomości i wiedzy społeczeństwa na temat problemów osób ze spektrum zaburzeń autystycznych oraz ich rodzin.
 5. Podstawą przetwarzania danych, o których mowa w § 2 ust. 2, w tym przetwarzania przez Fundację wizerunku osoby/osób na nim przedstawionych, jest zgoda, wyrażona w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 6. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest także art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Fundacji polegający m.in. na niesieniu pomocy osobom niepełnosprawnym, zwłaszcza ze spektrum autyzmu, a szczególnie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, ich rodzinom oraz bliskim.
 7. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody, osobie przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 8. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty korzystające ze strony jim.org, materiałów drukowanych przygotowywanych przez Fundację JiM, newsletterach Fundacji JiM oraz z mediów społecznościowych na profilach Fundacji JiM, tj. fanpage’a Fundacji na Facebooku, profili Fundacji w serwisach Instagram, Twitter oraz LinkedIn. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej jednak niż przez okres publikowania historii.
 • 4.
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Fundacja JiM ma prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Ty też możesz pomóc Już 1 osoba na 100 jest w spektrum. Zmień życie osób autystycznych na lepsze. Pomagam