KRS 0000127075
Skopiuj Skopiowano do schowka
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996

Parlament Europejski przyjął rezolucję o „Harmonizacji praw osób w spektrum autyzmu”

 

Przyjęta przez Parlament Europejski rezolucja ta wzywa Komisję Europejską i państwa członkowskie Unii Europejskiej do uwzględnienia praw i potrzeb osób z autyzmem.

 

Rezolucja dotyczy kluczowych obszarów, zaczynając od dostępu do diagnozy, po wytyczne do przyszłej Europejskiej Karty Niepełnosprawności, zwracając uwagę na różne obszary dyskryminacji w ciągu całego życia, nie pomijając również szczególnych potrzeb dziewcząt i kobiet ze spektrum autyzmu oraz innych grup.

Wskazuje na wyzwania stojące przed osobami w spektrum autyzmu w ciągu całego ich życia. Wyzwania te są związane z diagnozą, opieką zdrowotną, edukacją, życiem zawodowym, sytuacją prawną, walką z dyskryminacją.

Rezolucja to ponowne zwrócenie uwagi na to, że osoby w spektrum autyzmu potrzebują wsparcia z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i wyzwań. W rezolucji zauważono, że cały czas istnieją niesprawdzone praktyki i potencjalnie szkodliwe terapie i interwencje.

Parlament Europejski w rezolucji zauważa obawę, że osoby autystyczne nie zawsze mogą się kwalifikować do systemu Europejskiej Karty Niepełnosprawności. Jest to związane z faktem, że wiele osób w spektrum autyzmu w całej Unii Europejskiej walczy o uznanie ich statusu niepełnosprawności.

Ponadto zauważono, że proponowana dyrektywa antydyskryminacyjna w sprawie równego traktowania osób bez względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną jest nadal blokowana przez państwa członkowskie UE i powinna być traktowana priorytetowo.

Rezolucja przypomina o prawie do edukacji włączającej dla osób autystycznych i wzywa do zindywidualizowanego stałego wsparcia, pomocy i lepszego dostępu do kształcenia i szkolenia zawodowego.

Parlament Europejski w rezolucji wzywa do zatrudnienia sprzyjającego włączeniu społecznemu osób autystycznych oraz do równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy. Podkreśla również, że kluczowe znaczenie ma przeznaczenie odpowiednich funduszy na dziewczęta i kobiety w spektrum autyzmu, które borykają się ze szczególnie wysokim poziomem ubóstwa, wykluczenia społecznego i przemocy.

Rezolucja zwraca również uwagę na możliwą odmienność seksualną, która przyczynia się do dyskryminacji osób autystycznych. Parlament Europejski wzywa państwa członkowskie do aktywnego zajęcia się innymi formami dyskryminacji seksualnej, której doświadczają osoby w spektrum autyzmu, zwłaszcza te należące do grup szczególnie wrażliwych.

W przygotowaniu i uchwaleniu rezolucji ważną rolę odegrała federacja Autism-Europe.

– Rezolucja to kolejny krok i kolejne przypomnienie, że prawa osób w spektrum autyzmu i ich rodzin nie mogą być pomijane w żadnym kraju w Europie – mówi Tomasz Michałowicz, prezes Fundacji JiM, członek zarządu Autism-Europe.

Zobacz także
Ty też możesz pomóc Już 1 osoba na 100 jest w spektrum. Zmień życie osób autystycznych na lepsze. Pomagam